Kronika
Drukuj

Z RZYMU

KS. KARDYNAŁ PRYMAS HLOND U OJCA ŚW. W piątek, dn. 16 grudnia, Ojciec św. udzielił Ks. Kardynałowi Prymasowi Hlondowi audjencji, która trwała przeszło godzinę. Po audjencji Ks. Kardynał Prymas odbył długą konferencją z Ks. Kardynałem Gasparri’m, Sekretarzem Stanu.

Ks. Kardynał Prymas Hlond

NOWA GODNOŚĆ PRYMASA POLSKI. Ojciec św. przydzielił Ks. Kardynała Prymasa Hlonda do Kongregacyj Koncyljum, Rytów i Seminarjów. Kongregacji Koncyljum, erygowanej w 1564 r., powierzona jest piecza nad karnością kleru świeckiego i wiernych. Do niej należy również rewizja uchwał, zapadłych na soborach, synodach i konferencjach biskupich. Kongregacja Rytów, erygowana przez Sykstusa V, ma władzą wydawania przepisów w sprawach bezpośrednio dotyczących obrzędów i ceremonij Kościoła łacińskiego.

Kongregacji Seminarjów, czyli Studjów, założonej przez Sykstusa V, powierzony jest nadzór nad wyższemi uczelniami katolickiemi, nie wyłączając tych, które się znajdują pod kierunkiem zgromadzeń zakonnych. Wolno jej także udzielać stopni akademickich mężom zasłużonym na polu nauki.

DAR KAPUCYNÓW DLA OJCA ŚW. Ojcowie kapucyni z Francji złożyli Ojcu św. w darze komplet szat kościelnych do mszy św., nad którego wyrobem pracowało 26 Sióstr św. Klary przez , dwa lata. Całe sceny z życia św. Franciszka z Asyżu i św. Klary wyszyte są na tych szatach.

Śp. Kardynał Jan Bonzano.
Św. p. Kardynał Jan Bonzano.

ŚMIERĆ KARDYNAŁA BONZANO. W Rzymie zmarł Kardynał Bonzano, który w roku 1926 przewodniczył Kongresowi Eucharystycznemu w Chicago jako zastępca Papieża. Ostatnie chwile żegnającego ten świat w pełni sił Kardynała nacechowane były zupełnem zgadzaniem się z wolą Bożą. W testamencie wszystko co miał zapisał Ojcu Świętemu.

KS. KARDYNAŁ PRYMAS HLOND U OJCA ŚW. W piątek, dn. 16 grudnia, Ojciec św. udzielił Ks. Kardynałowi Prymasowi Hlondowi audjencji, która trwała przeszło godzinę.

Po audjencji Ks. Kardynał Prymas odbył długą konferencją z Ks. Kardynałem Gasparri’m, Sekretarzem Stanu.

NOWA GODNOŚĆ PRYMASA POLSKI. Ojciec św. przydzielił Ks. Kardynała Prymasa Hlonda do Kongregacyj Koncyljum, Rytów i Seminarjów. Kongregacji Koncyljum, erygowanej w 1564 r., powierzona jest piecza nad karnością kleru świeckiego i wiernych. Do niej należy również rewizja uchwał, zapadłych na soborach, synodach i konferencjach biskupich. Kongregacja Rytów, erygowana przez Sykstusa V, ma władzą wydawania przepisów w sprawach bezpośrednio dotyczących obrzędów i ceremonij Kościoła łacińskiego.

Kongregacji Seminarjów, czyli Studjów, założonej przez Sykstusa V, powierzony jest nadzór nad wyższemi uczelniami katolickiemi, nie wyłączając tych, które się znajdują pod kierunkiem zgromadzeń zakonnych. Wolno jej także udzielać stopni akademickich mężom zasłużonym na polu nauki.

DAR BISKUPA JAPOŃSKIEGO DLA OJCA ŚW. Nowy biskup japoński Mgr. Hayasaka, z okazji swego wyświęcenia na biskupa, ofiarował Ojcu św. wielki obraz, przedstawiający wprowadzenie chrześcijaństwa do Japonji. Obraz jest dziełem znakomitego malarza japońskiego.

NOWE KONKORDATY. Podpisany ostatnio z Litwą konkordat jest czwartym z kolei w liczbie tych, które zostały zawarte za czasów obecnego Papieża Piusa XI: w roku 1922 Stolica Apostolska podpisała konkordat z Łotwą, w roku 1924 z Bawarją, w roku 1925 z Polską. W chwili obecnej prowadzone są prace nad przygotowaniem lub wykończeniem wielu innych konkordatów. Gotowy już jest konkordat z Rumunią; ogłoszenie zostało odłożone do chwili zażegnania kryzysu, wywołanego przez śmierć króla Ferdynanda. Również bliskimi realizacji są konkordaty z Rzeszą Niemiecką i z Prusami, mimo wrogiej agitacji Związku Ewangelików. Do liczby tych, które wkrótce ostatecznie zostaną opracowane, należą konkordaty z Jugosławią i Czechosłowacją.

Ze świata

WSCHODNIO-MARYJNY TYDZIEŃ W PARYŻU. W okresie od 11-go do 19-go grudnia odbył się w Paryżu Wschodnio-Maryjny Tydzień, którego zadaniem było pokazać Zachodowi, w jaki sposób i jak bardzo kult Najświętszej Dziewicy ujawnia się w liturgji, modlitwie i sztuce chrześcijańskiego Wschodu. Każdego ranka, codziennie w innym kościele Paryża, odprawiało się nabożeństwo według obrządków rzymskiego, grecko-malachickiego, syryjskiego, rumuńskiego, maronickiego, armeńskiego i rosyjskiego. Procesja dostojników kościelnych rożnych obrządków oraz Dzieci Marji diecezji paryskiej zakończyła te uroczystości maryjne, w czasie których wygłoszono następujące konferencje: "Modlitwa do Matki Najśw w obrządku bizantyńskim" - O. Moreau O. S. B., "Kult Matki Bożej według św. Efrema" - M. Delaporte, prof. Instytutu Katolickiego w Paryżu, "Obrazki Matki Bożej i pielgrzymki Maryjne w Rumunji" - ksiądz książę Ghika, "Świątynia N. Marji Panny na Libanie" - odczyt z przezroczami Mgra Phares, superjora kościoła maronickiego w Paryżu, "Rosyjska ikonografja Maryjna" - odczyt z przezroczamj Mgra Jewreinowa, rektora Kościoła rosyjskiego w Paryżu, "Matka Najśw. w kościele ormiańskim" - ks. Kedijan, rektor misji ormiańskiej, wreszcie odczyt z przezroczami o cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej i o niebywałych doń pielgrzymkach". Tak to się spełnia przepowiednia Marji, iż błogosławioną będą Ją zwać wszystkie narody!

ROZWÓJ LIGI CASTELANU. Odbył się ogólny zjazd francuskiej Narodowej Federacji Katolickiej, tak zwanej w skróceniu "Ligą Castelanu". Według urzędowego sprawozdania, Federacja liczy trzy miljony czynnych członków. W specjalnej depeszy gratulacyjnej Ojciec św. przesłał Lidze swe błogosławieństwo i życzenie najpomyślniejszego rozwoju.

KATOLICKA RADJOWA STACJA NADAWCZA W HOLANDJI. Ostatniemi czasy wzniesiona została w Holandji katolicka radjowa stacja nadawcza. Przy tej sposobności wśród poświęcenia. Mgr. Hopmans, biskup z Breda w Holandji, wypowiedział następującą uwagę o znaczeniu radja dla życia religijnego: "Od chwili wprowadzenia radjo już nietylko sama prasa rządzi światem; radjo stało się jej potężnym wspólnikiem. Radjo niekatolickie, podobnie jak prasa niekatolicka, jest mało docenianem niebezpieczeństwem, przed którem my, katolicy, winniśmy się bronić. Dlatego z wielkim trudem i dzięki ciężkim ofiarom stworzona została katolicka radjoorganizacja z własną stacją nadawczą".

ZNIESIENIE PODATKU OD OFIAR NA MISJE WE FRANCJI Na prośbę francuskiego senatora, Poincare wydał rozporządzenie, na mocy którego wszelkie ofiary na misje będą odtąd wolne od podatku.

Pomnik św. Franciszka w Rzymie

POMNIK ŚW. O. FRANCISZKA W RZYMIE. Podobnie jak w kilku miastach stanął w Rzymie wspaniały pomnik św. O. Franciszka dla upamiętnienia uroczystości obchodzonych po całym świecie z okazji 700 rocznicy śmierci św. Patrjarchy. Rycina nasza przedstawia moment odsłonięcia pomnika w Rzymie. Sama postać świętego jest 5 metrów wysoka.

LOŻE MASOŃSKIE W JEROZOLIMIE. W Jerozolimie otwarto nową lożę masońską, pod nazwą "Góra Syjonu". Jest to już siódma z kolei loża w świętem mieście...

O NAWRÓCENIE ŻYDÓW. Ruch nawracania żydów, zapoczątkowany przez znanego neofitę, ks. Teodora Ratisbone, zatacza coraz szersze kręgi. Oto w mieście amerykańskiem Cansas City powstała Akademja SS. Notre Dame, pod nazwą de Sion, która będzie pracować nad nawracaniem izraelitów, dając kandydatom do nawrócenia się dach, opiekę i naukę katolicką. Z inicjatywy tej akademji powstaną też w całych Stanach Zjednoczonych Arcybractwa Modlitwy o nawrócenie żydów.

MAHOMETANIE SKŁADAJĄ HOŁD MISJONARZOM KATOLICKlM. Prefekt Apostolski w Ghardaia, w płn. Saharze, Mongr. Nouet obchodził w listopadzie jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Do tej uroczystości przyłączyła się i gmina mahometańska ze szczepu Mdabiku, która przez swego przedstawiciela, naczelnika szczepu, złożyła adres ho;do.vn::zy, w którym wyrażają radość, i wdzięczność za pracę misjonarzy, opiekujących się nietylko katolikami, ale także wdowami i sierotami mahometan, a do swych szkół również przyjmują dzieci mahometańskie. Oryginalny ten adres zawiera następująca orzeczenie: "My przedstawiciele szczepu Mdabik i wszyscy starzy i młodzi, niewiasty i dzieci i wszystkie istoty nasze aż do psów naszych, żywimy szczere przywiązanie do Biskupa Nouet i jego misjonarzy".

U NAS

Ostra Brama wśród nabożeństwa
Ostra Brama wśród nabożeństwa.

LIGA KATOLICKA RADJO W POLSCE. Z inicjatywy Ligi Katolickiej w Katowicach Radjo-Stacja Katowicka nadaje co niedzielę o godz. 14-ej odczyty religijne. Dotychczas wygłoszono odczyty: "Cześć św. Patronów polskich", "Rola Kościoła w rozwiązaniu zagadnienia społecznego". Prócz tego co dwa tygodnie są transmitowane nabożeństwa z katedry katowickiej lub poznańskiej.

NOWY BISKUP-SUFRRGAN PŁOCKI. Ojciec św. prekonizował na Sufragana płockiego J. E. Ks. Leona Wetmańskiego, ojca duchownego w Seminarjum duchownem w Płocku.

Ks. Biskup Wetmański urodził się w r. 1886. Wyższe studja ukończył na Akademji Duchownej w Petersburgu, gdzie zdobył stopień magistra teologji. Następnie był profesorem filozofji, a obecnie spirytuaiem Seminarjum duch. i jednocześnie profesorem mistyki i ascetyki.

NOWY KOŚCIÓŁ NA HELU. Z powodu zwiększania się ruchu turystycznego na Helu wzniesiona tam maleńka kapliczka jest niewystarczająca. Liczne zastępy letników z całej Polski łakną tam słowa Bożego i Mszy św. Dlatego trzeba koniecznie wybudować kościół w Helu i wskrzesić tradycje z pierwszych czasów zaprowadzenia tam chrześcijaństwa. Wszakże w wieku XI istniała tam świątynia pod wezwaniem N. Marji Panny, później powstał drugi kościół , farny, pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Dziś dla katolików pozostała maleńka, szczupła kapliczka, nie mogąca pomieścić nawet kilkunastu osób. Ponieważ zaś gmina katolicka w Helu jest uboga, by mogła zbudować tak nieodzownie potrzebny kościół, Ks. Biskup Okoniewski nakłada na każdą parafję swej diecezji pobór 10 groszy od osoby na ten cel.