Kronika
Drukuj

Z RZYMU

ENCYKLIKA PAPIESKA "RERUM ORIENTALIUM". W dniu Narodzenia N. M. Panny wydał Ojciec św. nową Encyklikę dotyczącą rozpowszechnienia studjów nad Wschodem chrześcijańskim, celem przygotowania powrotu ludów wschodnich do jedności z Kościołem katolickim.

Po szeregu wspomnień historycznych, a w szczególności po wspomnieniu o założonem w XIII wieku Kolegjum Wschodniem na uniwersytecie w Paryżu, wskazuje Ojciec św. na poczynania Papieży, zmierzające do pogłębienia znajomości Wschodu i stwierdza, że Zachód nie zna dostatecznie warunków religijnych Wschodu, Właśnie ta nieznajomość utrudnia powrót dysydentów na łono Kościoła katolickiego. W prawdzie niektóre uniwersytety katolickie, jak w Paryżu, Louvain i Lilie, posiadają już katedry orjentalne, lecz rzeczą nieodzowną jest wprowadzić wykłady o Wschodzie także w seminarjach. By pozyskać wyszkolone w tym kierunku siły, zaleca Papież biskupom wysyłanie księży do założonego przez Benedykta XV, a zorganizowanego przez Piusa IX, Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. W końcu Ojciec św. podkreśla nieodzowną konieczność otwarcia w instytucie orjentalnym naukowej bibljoteki, z którejby korzystać mogli także i dysydenci, gdyż poznawszy tam prawdziwą naukę Rzymu, znajdą łatwo drogę do jedności ze Stolicą św.

Z całej Encykliki okazuje się, jak bardzo leży Ojcu św. na sercu nawrócenie schyzmatyckiego Wschodu!

OJCIEC ŚWIĘTY DLA OFIAR HURAGANU. Jak donosimy w "Iskierkach", na wyspie Portorico i sąsiednich szalał straszliwy huragan, który poczynił ogromne szkody. Ojciec święty dowiedziawszy się o tem nieszczęściu, pospieszył ludności wysp z wydajną pomocą, składając na ręce utworzonego katolickiego Komitetu 1,000 untów szterlingów, co czyni na nasze pieniądze ponad 43,000 zł.

ZE ŚWIATA

CENZURA BIBLJOTEK WE WŁOSZECH, według wydanego ostatnio rozporządzenia włoskiego ministerstwa oświaty, prefektów obowiązuje przeglądanie katalogów bibljotek i usuwanie wszystkich Dzieł, które są napisane w duchu socjalistycznym i rozpowszechniają niemoralne teorje, a przedewszystkiem romansów, mogących w jakikolwiek sposób szkodzić moralności młodzieży.

ROCZNICA 1000-LETNIA ŚMIERCI ŚW. WACŁAWA. Na przyszły rok przygotowują się w Czechosłowacji wielkie uroczystości jubileuszowe z powodu tysiącznej rocznicy śmierci świętego Wacława. Uroczystości obejmować będą: wystawę święto-wacławską i inaugurację jubileuszu w maju 1929 r. i główne uroczystości w Pradze w dniach 26 do 29 września 1929. Ponadto odbędą się wielkie popisy gimnastyczne "Orła" z końcem czerwca i początkiem lipca 1929 r. Udział zagranicznych gości zapowiada się według dotychczasowych zgłoszeń olbrzymi, zwłaszcza z Jugosławji, Polski, Francji, Belgji, Anglji i Ameryki. Propagandowe plakaty rozesłano wszystkim" czechosłowackim reprezentacjom, które zainteresowanym udzielają dalszych potrzebnych informacyj. Plakaty wydano w językach; polskim, słoweńskim, chorwackim, ruskim, niemieckim, francuskim, angielskim, włoskim, i esperanckim. Broszury propagandowe i plakaty z programem uroczystości będą rozesłane z końcem bieżącego roku. Będzie wydany także mały przewodnik po Pradze i Czechach z objaśnieniem najważniejszych pamiątek.

Wszelkich informacyj we wszystkich językach udziela "Vybor pro oslavu tisiciho vyroci smrti sv. Vaclava", Praha Il, Josefska ul. 8.

NADANIE PRAW KATOLICKIM SZKOŁOM W BUŁGARJI. Rząd bułgarski nadał szkołom katolickim te same prawa wydawania dyplomów, jakie posiadają szkoły państwowe. Jest to pewnego rodzaju publiczne wyrażenie przez rząd uznania dla szkół katolickich i dla ich wysokich zasług. Najlepsze rodziny posyłają swe dzieci do tych szkół, które przez swą działalność usuwają wiele uprzedzeń przeciwko religji katolickiej.

UŁATWIENIE DLA SZKÓŁ POLSKICH W CHARBINIE W CHINACH. Jak donosi "Tygodnik Polski" z Charbina, dnia 5 września Administrator Apostolski złożył wizytę naczelnikowi departamentu oświaty, p. Fusinanowi, w celu omówienia szeregu spraw, dotyczących szkół polskich katolickich w Chinach. Chodziło o zniesienie rozporządzeń, nakazujących szkołom polskim obchodzenie świąt rosyjskich i noszenie mundurków rosyjskich. Obie sprawy zostały załatwione w myśl życzenia Administratora: dyrekcja gimnazjum polskiego przedstawi departamentowi do zatwierdzenia wykaz świąt katolickich, dodając do nich uroczystości chińskie, oraz przedłoży projekt polskiego mundurka. W czasie rozmowy tej ustalono ostatecznie tytuły szkół polskich: "Polskie gimnazjum Misji katolickiej im. H. Sienkiewicza", oraz "żeńskie gimnazjum misyjne SS. Urszulanek".

Należy zaznaczyć, że rządowe sfery chińskie jaknajprzychylniej usposobione są dla działalności Misji i polskich misjonarzy i gotowe są pomagać im we wszystkiem.

NIEDOLA KATOLIKÓW W MEKSYKU. W nieszczęśliwym Meksyku nastąpił wybór nowego prezydenta: został wybrany z poręki Callesa dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Emilio Portez Gil. Sam Calles, oskarżony o mord Obregona, musiał się czasowo usunąć, ale szatańskim sprytem wiedziony pokierował sprawą tak, że pod nowym prezydentem prześladowanie Kościoła katolickiego podobno nadal trwać będzie. Ale i Calles przeminie, jak przeminęło tyle wrogów Kościoła, a Chrystus jako królował i króluje, tak i królował będzie...

Nowy prezydent liczy ledwie 37 lat.

STOW. "UCZNIÓW PAŃSKICH" W CHINACH. Idąc za życzeniem Ojca św., zawartem w encyklice "Rerum Ecclesiae", ks. biskup Constantini założył w Chinach nowe stowarzyszenie zakonne odpowiadające usposobieniu i dążnościom Chińczyków. Przed dwoma laty stowarzyszenie uzyskało aprobatę w Rzymie. Pierwszych prac nad założeniem stowarzyszenia podjęli się Redemptoryści. Zbudowano klasztor w Suanhwahu w pobliżu Pekinu w stylu chińskim. Zgromadzenie składa się z księży i z braci, którzy wiążą się trzema prostemi ślubami. Obecnie jest to stowarzyszenie diecezjalne i zostaje pod władzą biskupa narodowości chińskiej. Głównym celem stowarzyszenia jest własne uświęcenie; szczególniejszem jego zadaniem jest praca nad rozszerzeniem prawdziwej wiary w Chinach. Chińscy męczennicy są jego opiekunami.

U NAS

ECHA SYNODU DIECEZJALNEGO W TARNOWIE. Między Statutami dopiero co odbytego Synodu Diecezji Tarnowskiej znajdujemy i taki: "Jako źródło przeobfitych łask i pomocy Bożej będzie kapłan uważał godne i pobożne sprawowanie Przenajświętszej Ofiary, kapłańską modlitwę brewiarza, codzienne rozmyślanie i czytanie duchowne, nabożeństwo do Najświętszej Marji Panny, a szczególniejszą czcią otoczy Najświętszy Sakrament, który jaknajczęściej wśród dnia będzie się starał odwiedzać.

LUBELSKI SYNOD DIECEZJALNY. W dniach od 25 do 27 września odbył się w Lublinie pierwszy Synod Diecezjalny pod przewodnictwem J. E. biskupa Marjana Fulmena. Synod uporządkował i ustalił tryb życia wewnątrz Diecezji z uwzględnieniem we wszystkiem Prawa Kanonicznego i przepisów ogólnych.

DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY W PŁOCKU. W niedzielę dnia 30 września odbyta się w Płocku niezwykła uroczystość Dnia Eucharystycznego, poświęconego aktowi przebłagania za zbrodnie marjawickie. Uroczystość ta może być porównana do małego kongresu eucharystycznego, ponieważ obejmowała tylko m. Płock i trwała jeden dzień. Uroczystość rozpoczęła się w sobotę, o godz. 8 wieczorem i trwała przez całą noc i dzień niedzielny znowu do godz" 8 wieczorem. Przez cały czas kościół farny był rzęsiście oświetlony bogato przystrojony zielenią. O północy została odprawiona uroczysta suma z kazaniem, przez całą noc odbywały się adoracje, począwszy od uroczystej Mszy św. o północy, odprawiane były co godzina Msze święte, przyczem czas od godz. 8 rano do 11 przed południem przeznaczony był na nabożeństwa dla młodzieży szkolnej, pod przewodnictwem prefektów i nauczycieli. Przez cały dzień świątynia była formalnie oblężona przez wiernych, którzy nietylko przepełniali cmentarz kościelny, ale, nie zważając na mżący deszcz" także przyległe do kościoła ulice. Uroczystość zakończono solennemi nieszporami przy udziale całego miejscowego kleru i niezwykle budującem kazaniem ks. Okulskiego.

ŚW.TERENIA OGŁOSZONA PATRONKA DIECEZJI ŁUCKIEJ. Staraniem J. E. biskupa Szelążka uznana została św. Teresa od Dzieciątka Jezus przez Ojca św. Patronką diecezji Łuckiej, a tegoroczne święto jej, wypadające dn. 3 października, po raz pierwszy było obchodzone uroczyście. Dnia 25 września rozpoczęła się nowenna w katedrze, wśród której wygłaszane były konferencje apologetyczne. Sam dzień uroczystości uświetniono pontyfikalną sumą. Wydana też została pamiątkowa "Jednodniówka".

KOŚCIÓŁ W LEŻAJSKU OBDARZONY TYTUŁEM BAZYLIKI W pierwszych dniach września odbyły się w Leżajsku, miejscu słynnem z cudownego obrazu Matki Najświętszej, uroczystości trzechsetlecia istnienia kościoła, połączone z ogłoszeniem go Bazyliką. Udział wzięło czterech biskupów, przeszło 200 kapłanów, ludu wiernego ogromne rzesze, przybyłe w licznych kompanjach.