Kronika
Drukuj

Z RZYMU

KARDYNAŁ KAKOWSKI U OJCA ŚW. W pierwszych dniach czerwca przybył do Rzymu Arcybiskup - Metropolita warszawski J. Em. Kardynał Kakowski, by zgodnie z obowiązującemi przepisami kościelnemi złożyć Ojcu św. sprawozdanie ze stanu powierzonej swej pieczy Archidiecezji. J. Eminencji towarzyszył Biskup Podlaski J. E. ks. Henryk Przeżdziecki i ks. Dr. Mystkowski z Warszawy.

Pod koniec posłuchania, towarzyszący J. Eminencji ks. Kań. Mystkowski poprosił Ojca św. o udzielenie specjalnego błogosławieństwa katolickiej prasie w odrodzonej Polsce. Na co Jego Świątobliwość podniesionym i ożywionym głosem oświadczył. "Błogosławię z całego serca wszystkim przedstawicielom prasy katolickiej w drogiej sercu mojemu Polsce i życzę jaknajwiększego powodzenia ich pracom na tem polu!"

Uzyskana audiencja miała charakter, przyjacielski i serdeczny. Wiadomo, że właśnie J. Em. Kardynał Kakowski ongiś w Warszawie obecnego Ojca św. na Biskupa, konsekrował...

BUDOWA NOWEGO GMACHU PROPAGANDY. Dnia 12 maja r b. odbyło się w Rzymie uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu dla kolegjum Propagandy na wzgórzu Janiculum. (Kolegjum Propagandy ma na celu troskę o zdobywanie owczarni Chrystusowej nowych członków.) Ceremonji tej dokonał najpierw Ojciec św. w ogrodach watykańskich w asystencji kardynałów Piotra Gasparri i van Rossum, prefekta Kongreracji Propagandy, przełożonych i alumnów jej kolegjum i innych kapłanów. Ojciec św. pomodlił się przedtem, klęcząc przed statuą N. Panny z Lourdes, a potem przed statuą św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki od niedawna wszystkich misyj katolickich. Z ogrodów przewieziono kamień na Janiculum, gdzie go poświęcił po raz drugi kardynał van Rossum w obecności kilku kardynałów i wielu prałatów. W kamieniu schowano dwa dokumenty pergaminowe, na których spisano wiadomość o jego podwójnem poświęceniu.

ZE ŚWIATA

WOLONTARJUSZE PAPIEŻA. Wśród młodzieży francuskiej zawiązało się z początkiem b. r. stowarzyszenie pod nazwą: Wolontarjuszów t. j. zwolenników Papieża. Za cel wytchnęło ono sobie: wzmocnić we wszystkich katolikach Francji przywiązanie do Ojca Świętego i nakłaniać do wiernego wypełniania jego rozporządzeń. Również dbają ci Wolontarjusze o to, by Ojca św. przed napaściami jego wrogów bronić i dlatego wysyłają swoich mówców na zebrania, gdzie przypuszczają, że Papież będzie atakowanym, jego intencję przekręcane, lub źle zrozumiane. Pracują także piórem, a w wielkim tygodniku katolickim "La Vie Catholique" prowadzą specjalną w duchu swych zamierzeń rubrykę. Rozszerzają też gorliwie czasopisma katolickie i z wielkiem powodzeniem sprzedają je przed kościołami Paryża. Dla utrzymania się w zapale zbierają się regularnie co tydzień na wspólną modlitwę i rozmyślanie, potem zapoznają się z naukami głoszonemi przez Ojca św. i ćwiczą się w umiejętnem ich wykładaniu; otrzymują też wskazówki działania na następny tydzień.

DWUGROSZÓWKA KATOLICKA W AUSTRJI. Episkopat austryjacki na konferencji, odbytej w roku ubiegłym, postanowił przy-stąpić do wydawania tygodnika-ulotki, mającego na celu uświadamianie katolickie i propagandę życia religijnego. Tej tygodniowej ulotce, która kosztuje zaledwie dwa grosze, a tem samem nadaje się do masowej rozsprzedarzy nadano tytuł Dwugroszówki" ("Zwei-Groschen -Blatt") Pismo to niema nic wspólnego z polityką, nie drażni nikogo, nie wdaje się w partyjne polemiki; jego celem jest pozytywne, religijno-kulturalne uświadamianie w formie popularnej. Pierwszy numer ukazał się już na Wielkanoc, bardzo urozmaicony i określający swe zadanie jako "herold Kościoła" i "protektor prasy katolickiej" - Kardynał wiedeński Piffl, przywiązując wielkie nadzieje do tego nowego wydawnictwa, oświadczył: "Pismo to w zwycięskim pochodzie musi objąć całą Austrję".

DZIENNIKI HISZPAŃSKIE BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ W NIEDZIELĘ. Cen. Primo de Rivera oświadczył, że będzie zawieszał wydawnictwa wszystkich tych dzienników, które będą wychodziły w niedzielę, na obowiązek odpoczynku świątecznego.

WALKA Z EPIDEMJĄ SAMOBÓJSTW. Węgierski minister spraw wewnętrznych, Szcitowszky, zarządził zorganizowanie w większych miastach specjalnych biur ochrony samobójców. Równocześnie rząd zabronił dziennikom i czasopismom podawać wiadomości o targnięciu się na życie własne, zakazał rozpowszechniania sensacyjnych wieści o osobistych i rodzinnych przyczynach samobójstw" ogłaszać nazwiska i t.d. Niestosujący się do tego rozporządzenia będą karani aresztem do 15 dni. Traktować o samobójstwach wolno tylko w czasopismach naukowych bez podawania nazwisk.

WALKA Z GROŹBĄ WYLUDNIENIA WE WŁOSZECH. W celu zapobieżenia zmniejszenia się liczby narodzin, Mussolini przedsięwziął szereg zarządzeń na korzyść rodzin, obdarzonych licznem potomstwem. W dniu 1 lipca rb. wejdzie w życie rozporządzenie, które takim rodzinom przyniesie różne ułatwienia podatkowe. Będą one uwolnione od podatków dochodowego, gruntowego, szkolnego i innych świadczeń majątkowych. Z przywilejów tych korzystać będą w pierwszym rzędzie wszyscy urzędnicy państwowi oraz wojskowi, mający więcej niż siedmioro dzieci. Zwolnienie od wszystkich podatków państwowych otrzymują obywatele, posiadający dziesięcioro dzieci, a także ci, co mieli 12 dzieci, z których przynajmiej 6 jeszcze żyje. - W ostatnich czasach szereg lekarzy i akuszerek ukarany został za przestępstwo znacznemi grzywnami pieniężnemi, więzieniem a w wypadkach poważniejszych nawet zesłaniem na wyspy karne.

SOWIETY A PROPAGANDA PROTESTANCKA W ROSJI. Według doniesienia "Germanji", rozporządzenie rady komisarzy ludowych zapewniło baptystom i metodystom swobodę propagandy religijnej. Rozporządzenie to stoi w jaskrawej sprzeczności z ograniczeniem działalności apostolskiej kleru katolickiego, któremu zabroniono zwalczać ateizm w kazaniach.

"Izwiestja" wyraziła się kiedyś "że ostatni duchowny rzymsko - katolicki, mówiący po polsku musi zniknąć z terytorjum Unji sowieckiej".

"DAJCIE NAM RELIGJĘ!" Jak z Moskwy donoszą, w Charkowie zakończył się sobór cerkiewny, w którym wzięło udział 1,000 delegatów duchownych i świeckich. Uchwalono rezolucję, zalecając na nowo organizacje bractw duchownych oraz zakładanie szkół cerkiewnych. Prezydjum soboru doręczyło rządowi sowieckiemu memorjał, w którym prosi o zezwolenie prowadzenia nauki religji w szkołach. Jednocześnie zwołany przez władze sowieckie zjazd bezbożników nie udał się, gdyż przybyło nań bardzo mało uczestników.

DRUGI BISKUP MEKSYKAŃSKI ZMARŁY NA WYGNANIU. W dniu 12 maja, w szpitalu w San Antonio w stanie Texas, zmarł drugi członek wygnanego Episkopatu meksykańskiego, ks. dr. Iganee Valdespinoy Diaz, biskup z Aquascalientes. W tym samym szpitalu przed trzema tygodniami zakończył życie Prymas Meksyku, ks. Arcybiskup dr. Moray del Rio. Biskup Yaldespino w roku ubiegłym wygnany był z kraju razem z arcybiskupem Meksyku, na mocy fałszywego oskarżenia.

25 MILJONÓW KOMUNIJ ŚW. NA INTENCJĘ PRZEŚLADOWANEGO MEKSYKU. W dniu 9-m czerwca rb. t. i. w dniu Najświętszego Serca Jezusowego, wszystkie katolickie stowarzyszenia kobiece, należące do Międzynarodowej Unji Związków kobiet katolickich, przystąpiły do generalnej Komunji św. Ponieważ do wymienionej Unji należy 25 miljonów członkiń 26-ciu narodów, liczyć więc można, że do Komunji św. przystąpiło w tym dniu około 25 milionów osób. Oprócz tego, według słów prezydentki kongresu, Steenberghe Engeringhe Komitet Unji postanowił zaprotestować w imieniu 57 związków kobiecych, reprezentujących 26 narodów, przeciwko sprzysiężeniu milczenia, pokrywającemu straszliwe prześladowanie.

NOWY BISKUP CHIŃSKIEGO POCHODZENIA. Następcą zmarłego Mgra Tchao, jednego z sześciu pierwszych biskupów chińskiego pochodzenia, Ojciec św. mianował ostatnio Chińczyka Mgra Piotra Tchenga. Nowomianowany biskup urodził się 7 marca 1881 r. w Suanhwafu i już za rządów Mgra Tchao sprawował urząd wikarjusza-generalnego, a po jego śmierci objął obowiązki prowikarjusza w Suanhwafu. Katolicy chińscy cieszą się, że znów rodak ich powołany został do szeregów hierachji kościelnej.

O JASNEJ GÓRZE PO FRANCUSKU. P. Wanda Ładzina, była posłanka na sejm, napisała i wydaje po francusku historję i opis obrazu Matki Boskiej w Częstochowie. Dziełko to ma na celu zbliżenie polsko-francuskie na tle kultu religijnego dla Najświętszej Panny. Jest dalszym ciągiem akcji, jaką z wielką gorliwością prowadzi p. Ładzina, wygłaszając prelekcje we Francji o Matce Boskiej Częstochowskiej, a w Polsce o Matce Boskiej z Lourdes. Odczytów, ilustrowanych przezroczami, wysłuchały setki tysięcy osób.

U NAS

PRZECIW ANTYKATOLICKIM STRONNICTWOM. Na dzień. 3 maja wydał Ks. Bisk. Przeździecki (z Podlasia) list pasterski, w którym omawiając głosowanie na listy wrogie Kościołowi Katolickiemu, ustala przestępstwa tych stronnictw przeciw religji. Są to ich zasady: l) religja Chrystusa jest. rzeczą prywatną, nieobowiązującą w życiu społecznem i państwowem; 2) małżeństwo nie jest nierozerwalnym związkiem, sakramentem, każdej chwili może być rozerwane; 3) niepotrzebne są praktyki religijne w szkole, można uczyć wbrew nauce Chrystusa Pana; 4) należy popierać sekty, kościoły narodowe; 5) należy zerwać z Papieżem; 6) należy zerwać konkordat, ten konkordat, który skasował wrogie dla Kościoła prawa, wydane przez Rosjan, Autryjaków i Prusaków, z racji których duchowieństwo i wierni cierpieli".

Następnie wzywa Ks. Biskup podlaski wiernych, by przestali dawać poparcie wymienionym stronnictwom i czytać ich pisma.

PRAWOSŁAWNY BISKUP PRZECHODZI NA UNJĘ. Były rektor seminarjum prawosławnego w Wilnie, biskup Antonjusz, przesłał do nuncjusza papieskiego w Warszawie podanie z prośbą o przyjęcie go na łono Kościoła unickiego. Sprawa ta wywołała w sferach prawosławnych zrozumiałą zupełnie sensację.

ŚLĄSK PRZECIW PRZEŚLADOWANIOM CALLES’A. Na Śląsku odbywają się w ostatnim czasie masowe protesty przeciw prześladowaniu katolików w Meksyku. Wszystkie organizacje kościelne i świeckie łączą się razem i uchwalają rezolucje przeciw nieludzkiemu postępowaniu rządu Callesa. Do Generalnego Sekretarjatu Ligi Katolickiej napływają codziennie liczne protesty, które świadczą o głębokiej czci i współczuciu, jakie żywią Ślązacy dla prześladowanych w Meksyku.
Odbyły się takie wiece protestacyjne w Przowie, Cwiklicach, Starym Bieruniu, Łące; przemawiali księża i przedstawiciele organizacyj. W dniu 18 maja wiece takie odbyły się w Kochłowicach, Pielgrzymowicach, Bielszowicach, Tarnowskich Górach, Jodłowniku, Rydułtowach, Lubszy, Buinie, Zebrzydowicach, Strumieniu i wielu innych parafjach. W Panewniku, pod Katowicami, w wiecu protestacyjnym wzięło udział przeszło 10.000 parafjan.