Kronika
Drukuj

Z RZYMU

O POSELSTWO JAPOŃSKIE PRZY STOLICY ŚWIĘTEJ. Sprawa utworzenia poselstwa japońskiego przy Stolicy św. ma w Japonji wielu zwolenników. Szczególniej opowiadają się za nią dyplomaci i wyżsi urzędnicy, którzy poznali kraje katolickie. Według słów arcybiskupa, z Tokio Mrą Charnbon politycy owi są przekonani, że poselstwo japońskie przy Stolicy Apostolskiej może tylko podnieść znaczenie Japonji. dla Kościoła katolickiego w Japonji fakt ten miałby niezwykle doniosłe znaczenie. Już obecnie wielu Japończyków-pogan, zajmujących wysokie urzędy państwowe, posyła swe dzieci do szkół katolickich. Co najmniej dziesięć procent tych studentów staje się katolikami, ale nie bez sprzeciwu rodziców. Według słów arcybiskupa przeciętna roczna liczba nawróceń na katolicyzm waha się od 700 do 1000.

NOWY NUNCJUSZ DLA POLSKI. Ojciec św. mianował Nuncjuszem dla Polski J. E. arcybiskupa Franciszka Marmaggi. życiorys, stosunek do Ojczyzny naszej ks. arcybiskupa Marrnaggi"ego -Podamy dopiero w majowym numerze "Rycerza".

ZE ŚWIATA

DOBRY PRZYKŁAD Z WŁOCH. Na łamach "Tribuny" p. Jeorges Devanzati podaje ocenie komunikat prefektury policji rzymskiej, który brzmi jak następuje:

"Wzywa się wszystkie dzienniki, ażeby usiłowały z dniem każdym zmniejszać rubrykę aż do zupełnego zniknięcia, donoszącą o samobójstwach i szczegółach im towarzyszących. Tego rodzaju wiadomości przez rozgłaszanie publiczne wpływają ujemnie i niejednokrotnie działają jako sugestja na umysły słabe lub przemęczone. To samo należy zastosować do opisów wszelkich tragedyj i zbrodni na tle romantycznem".

AKCJA KATOLICKA. A RADJO WE WŁOSZECH. Na ostatnim zebraniu ogólnem "Akcji Katolickiej" we Włoszech zwrócono się do komitetu, ustanowionego przez rząd, a powołanego specjalnie «do kontroli odczytów i koncertów radjowych, z prośbą o czuwanie takte nad tem, by tak wspaniały wynalazek, jakim jest radjo, nie stał się niebezpieczeństwem dla wiary i dobrych obyczajów wśród rodzin. ."Akcja Katolicka" Włoch przypomina wszystkim katolikom obowiązek dbania o to, by fale radjowe nie były rozsadnikami chorób moralnych. W razie, gdy audycje zagrażają zasadom wiary lub moralności, należy wywrzeć wpływ na odnośne czynniki, a gdyby to nie pomogło, zwracać się do władz miejscowych. Obok tej krytycznej działalności katolików obowiązuje także współpraca w tem, by radjo stało się czynnikiem skutecznego rozpowszechniania prawdy chrześcijańskiej.

ZWIĄZEK OBRONY MORALNOŚCI PUBLICZNEJ W HISZPANJI. "W Madrycie odbył się pierwszy ogólny zjazd członków nowozałożonego Związku Obrony Moralności publicznej. Podczas obrad odczytany został dekret królewski, zabraniający drukowania i rozpowszechniania brudnej, niemoralnej literatury. Zadaniem zjazdu było, przeprowadzenie obrad nad środkami podniesienia obyczajności publicznej. Dążenia w tym kierunku w Hiszpanji są tak wielkie, silne i popularne, że mają charakter jakiejś nowoczesnej krucjaty. Sekretarz zjazdu, Don Mariano de Lama, odczytał list madryckiego biskupa, w którym . miedzy innemi powiedziane było: Ponieważ Hiszpanji udało się wznieść barykady przeciwko komunizmowi, dlaczegóż więc nie miałoby się jej udać to samo w odniesieniu do nieobyczajności publicznej, która jest daleko większym wrogiem od bolszewizmu!" Różni mówcy wskazywali na zgubny wpływ prasy i teatru i w związku z tem dyskutowano nad właściwemi sposobami kontroli nad literaturą, teatrem, filmem i radjo.

DRAMAT O CHRYSTUSIE PANU W POGAŃSKIEJ JAPONJI. W grudniu r. ub pewna trupa aktorów pogan wystawiała w ciągu 4rzech tygodni w Tokjo dramat religijny p. t. "Chrystus", napisany przez znakomitego Japońskiego poetę i powieściopisarza, Kuroka Sato, również poganina. W przedmowie do utworu poeta powiada: ."Chciałem wybrać wielki charakter, chciałem roztoczyć przed oczami wszystkich szlachetnie spędzony żywot. Chrystus należy do wielkich charakterów. Nad Jego charakter niema większego. Wzgardził On królestwem tego świata, a otworzył bramy do królestwa Dobra. Ludzie dzisiejsi, jak niegdyś żydzi, wyciągają ręce po skarby tego świata. Nietsche, Marks, Schopenhauer umieli tylko narzekać i krytykować, ale gdzie są apostołowie miłości? Chrystus umarł, a przecież żyje, zawsze młody; miłość Jego nigdy się nie zmniejszy" -postać Chrystusa Pana jest centralnym punktem utworu i oddana została z siłą i dostojeństwem. Niektóre motywy ewangeliczne potraktowane zostały pod kątem nowoczesnej sztuki. - Autor i kierownik teatru niezupełnie byli zadowoleni z rezultatów. Chłodne przyjęcie dramatu przypisać należy temu, że dzięki literaturze europejskiej, szerokie koła Japończyków uważając - Chrystusa za postać legendarną lub wyjętą z jakiejś baśni...

KATOLICYZM W AUSTRALJI. Według najnowszej statystyk - Australja posiada 1.155.469 katolików, Nowa Zelandja 164.577, coś; razem daje 1.320.046.

Episkopat australijski liczy 7 arcybiskupów, 17 biskupów, 11 wikarjatów apostolskich i 1779 księży. W szkołach wykłada 9604 siostry zakonne i 913 braci.

GŁÓD W CHINACH - A MISJE KATOLICKIE. Wiadomości które otrzymano w Rzymie z północnych Chin, potwierdzają doniesienia pism o głodzie, szerzącym się w okręgach, dotkniętych pożogą wojny domowej z ubiegłego roku. Cztery miljony ludzi oddaje się żebractwu, a więc dziesiąta część całej ludności tych okolic w których przed rokiem jeszcze kwitnęły misje katolickie. Misjonarze tamtejsi wysiali do Rzymu telegram, w którym przedstawiają" całą grozę sytuacji mas ludowych, pozbawionych chleba. Tragiczne położenie tego okręgu misyjnego zwiększone zostało jeszcze okropnemi wylewami rzek. Papieskie "Dzieło rozkrzewienia wiary św." wysłało misjom tamtejszym nadzwyczajne zasiłki. W Tsinanfus ojcowie Franciszkanie odżywiają 25.000 przymierających głodem Chińczyków, którzy śpią na ulicach mimo silnego mrozu. Według "Chicago Tribune", są rodziny, które z nędzy sprzedają swe córki.. Koła misyjne nie potwierdziły tej wiadomości. Podobnie alarmujące doniesienia nadchodzą także z okręgów Honan, gdzie czynne jest seminarjum medjolańskie, oraz Schili, gdzie pracują ojcowie Jezuici. (KAP)

NOWE SKAZANIE KSIĘŻY W BOLSZEWJI. Księdza Stysło z Ukrainy skazano w tych dniach na 10 lat obozu koncentracyjnego na Sokówkach. Jednocześnie biskup Słoskan, aresztowany w Mohylowie w październiku 1927 r., również zesłany jest na trzy lata na wyspy Sołowieckie.

I ON IM PRZESZKADZAŁ!... W górach Guanajuato na szczycie Cerro del Cubilete wzniesiony został w r. 1920 pomnik Chrystusa Króla. Pomnik ten obecnie padł ofiarą zamachu dynamitowego. Sprawcami są członkowie t. zw. socjalistycznego syndykatu robotniczego", najważniejszej podpory mocy Callesa.

U NAS

Biskup Leon Wetmański

KONSEKRACJA KS. BISKUPA WETMAŃSKIEGO. Konsekracja E. Ks. Biskupa Sufragana Leona Wetmańskiego projektowana jest na ostatnie dni kwietnia b. r. Konsekracji dokona J. E. Ks. Biskup Płocki Nowowiejski. Na współkonsekratorów zaproszeni zostali Ich Eksc. księża Biskupi Łozinski z Pińska i Okoniewski z Pelplina.

Przy okazji konsekracji ma się odbył poświęcenie wspaniałego gmachu bibljoteki seminaryjnej w Płocku.

ZBIERANIE ZUŻYTYCH ZNACZKÓW POCZTOWYCH DLA MISYJ. Na Kongresie poznańskim diecezjalni delegaci i przedstawiciele zakonów postanowili podjąć akcję markową, skupiając w jednych polskich rękach, ku wyłącznej korzyści Misyj polskich by nie zagranice, ale do centrali krajowej kierować odtąd większe lub mniejsze przesyłki markowe. Na czele centrali na Polskę stanął ks. kanonik Dubiecki, mieszkający we Lwowie, ul. Ujejskiego 1. 8. Tam zwracać się należy z przesyłkami marek lub po informacje. Lepiej by było, gdyby znaczki oczyścić z papieru i po sortować, nie jest to jednak konieczne, byle były całe, bez uszkodzeń. Znaczki uszkodzone lepiej wprost odrzucać jako bezwartościowe, a nawet obniżające wartość zbiorów. Zgoła zbędne są znaczki stemplowe,

Sprawę te kładziemy na serca katolików w instytucjach, zrzeszeniach, biurach, szkołach i t. p. tudzież osób gorliwych. Pomyślcie, gdyby tak w każdej miejscowości znalazła się chętna jednostka, która zajmowałaby się stale i cierpliwie zbiórką i wysyłką znaczków pocztowych - tych rzeczy napozór obojętnych, a zazwyczaj niszczonych - jakiż stąd pożytek odniosłyby Misje, ile dusz byłoby uratowanych?

NARESZCIE I U NAS! Inspektor szkolny w Warszawie zwrócił uwagę dyrekcji szkół żeńskich, że uczennice klas wyższych przychodzą na naukę upudrowane, z wypomadowanemi ustami, podczernionymi oczami itd. Jest to niedopuszczalne ze stanowiska hygienicznego i zasad wychowawczych. Inspektor szkolny zapowiada wydanie w najbliższym czasie specjalnych przepisów w tej sprawie. Nauczyciele i wychowawcy będą obowiązani baczyć pilnie na to, aby uczennice nie używały pudru i szminek. Umalowane uczennice, po dwukrotnem napomnieniu, będą wydalane ze szkoły.