Kronika
Drukuj

Z RZYMU

MIN. ZALESKI U OJCA ŚW. Dnia 18-go kwietnia Papież przyjął na posłuchaniu prywatnem polskiego ministra spraw zagranicznych, Augusta Zaleskiego. Rozmowa była bardzo serdeczna i trwała 40 minut. Następnie minister Zaleski przedstawił Papieżowi swą małżonkę oraz szefa swego sekretarjatu politycznego, p. Szumlakowskiego. Ojciec św. podarował pani Zaleskiej różaniec. Po audjencji u Papieża minister Zaleski złożył w towarzystwie ambasadora Skrzyńskiego, wizytę kardynałowi Gasparriemu.

DAR OJCA ŚW. DLA BUŁGARJI. Na wieść o strasznej; katastrofie trzęsienia ziemi w Bułgarji Ojciec św. pospieszył natychmiast i pierwszy z pieniężną pomocą w kwocie 100,000 lewów chociaż jak wiadomo, cała prawie ludność Bułgarji jest prawosławna..

OJCIEC ŚW. O SPORCIE. W związku z ogłoszonemi w Rzymie zapasami kobiet wypowiedział Papież swoje zdanie w tym względzie, że jakkolwiek jest zwolennikiem sportu, nawet dla kobiety, jednak przeciw zapasom takim zaprotestować musi, gdyż są one przeciwne moralności chrześcijańskiej.

ZE ŚWIATA

TOWARZYSTWO WSPIERANIA BUDOWY KOŚCIOŁÓW W PARYŻU. Towarzystwo wspierania budowy kościołów w Paryżu w roku 1927 wykazało wprost niezwykłą działalność. Urządzono trzy nowe parafje otwarto dziesięć nowych kaplic, odnowiono lub powiększono siedem kościołów i przystąpiono do budowy pięciu nowych. Nadto Towarzystwo nabyło już place pod budowę innych ośmiu domów Bożych.

PIERWSZY KATOLICKI KONGRES FILMOWY. W Hadze, w Danji, odbył się kongres katolicki filmowy z udziałem około stu wybitnych działaczy katolickich. Z ramienia Polski wziął w nim udział delegat Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej ks. red. Kneblewski i wygłosił odczyt p. t. " O stanie filmu w Polsce i poczynaniach katolickich." Ustalono Centralę filmu katolickiego z siedzibą w Paryżu.

KATOLICKIE T-WO. KINEMATOGRAFICZNE W CHINACH. Według doniesienia z Tienfsinu, tamtejsze misje katolickie zorganizowały wytwórnię filmów i przezroczy. Istniejące obok wytwórni biuro centralne rozpowszechniać będzie wszelkiego rodzaju obrazy o wysokiej wartości moralnej, oraz filmy naukowe. Przedsiębiorstwo ma nazwę "Katolickiego Towarzystwa Kinematograficznego" i cieszy się poparciem wielu biskupów chińskich.

OTWARCIE UNIWERSYTETU KATOLICKIEGO W CHILE. W dniu 25 marca r. b. dokonano uroczystego otwarcia "Katolickiego-Uniwersytetu Portegna" w nowym olbrzymim gmachu w Yalparaiso w Chile. W uroczystości tej wzięli udział Nuncjusz Apostolski Mgr.. Felici i prezydent republiki.

CHYBIONA PROPAGANDA. "Komunist" donosi, że propaganda przeciwreligijna podczas świąt Wielkiejnocy całkowicie zawiodła. Robotnicy świętowali przez trzy dni pomimo nawoływań do bojkotowania uroczystego święta. W fabrykach okręgu stalińskiego 70 proc. robotników nie stawiło się do pracy od Wielkiego Piątku do wtorku poświątecznego. Władze sowieckie postanowiły za wszelką cenę uruchomić fabryki w święta. Przyjęto więc do pracy bezroboczych, którzy przy uruchomieniu fabryk zepsuli kilka maszyn. Straty wynoszą z górą miljon rubli. Remont uniemożliwił podjęcie pracy w tygodniu poświątecznym.

U nas

"TYGODNIK KOŚCIELNY" W POZNANIU A PRACA DUSZPASTERSKA. Wszystkie parafje poznańskie będą miały swój własny organ duszpasterski i to w połowie druk wspólny, w połowie zaś odrębny dla każdej parafji. W pierwszej wspólnej części będą krótkie rozprawki z wiary, obyczajów i obrzędów kościelnych, w drugiej części - obwieszczenia duszpasterskie, tyczące się porządku nabożeństw i życia religijnego w danej parafji. "Tygodnik Kościelny" wychodzić będzie nakładem 30,000 egzemplarzy w Drukarni Katolickiej T. R. w Poznaniu i posyłany będzie do wszystkich rodzin katolickich za opłatą tygodniową 10 groszy. Jako wydawca podpisuje gazetkę ks. Leon Rankowski, dziekan poznański i proboszcz kościoła Bożego Ciała.

OBRADY KOMISJI POLSKIEGO ŚPIEWU KOŚCIELNEGO. W dniach 18 i 19 kwietnia obradowała w Poznaniu z polecenia J. Em. ks. Kardynała Prymasa komisja dla ustalenia melodji tych pieśni kościelnych, które wejdą w skład śpiewnika kościelnego, mającego obowiązywać całą Polskę. W pracy tej brali udział : ks. dr. Gieburowski, prof. Feliks Nowowiejski, prowincjał XX. Salezjanów ks. dr. Hlond z Warszawy, prof. Flasza z Warszawy, prof. Hoppe z Katowic i ks. prof. Faustman z Śniecisk. Prof. Rutkowski z Warszawy, który przybyć nie mógł, nadesłał swoje uwagi na piśmie.

UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE W PŁOCKU. Zapowiedziana na dzień 22 kwietnia konsekracja Ks. Biskupa Wetmańskiego odbyła się z wielką uroczystością. Na konsekrację jako współkonsekratorzy przybyli J. E. J. E. Ks. Biskupi Łosiński z Pińska i Okoniewski z Pelplina; konsekratorem był miejscowy Ks. Biskup J. E. Ks. Antoni Nowowiejski.

SZLACHETNY CZYN ROLNIKA ŚLĄSKIEGO. Naczelnik gminy Suszec, woj. śląskiego, a zarazem prezes kółka rolniczego, p. Paweł Godziek, buduje wraz ze swą małżonką na własnym gruncie i własnemi środkami przytułek dla starców, inwalidów, wdów i sierot bezdomnych. Dom będzie miał 22 pokoje z kaplicą, kuchnią, łazienką, werandą i t. p. Budowa jest już w toku i ma być rychło wykończona, poczem zostanie przekazana na własność zarządowi kościelnemu, który odda ją w zarząd sprowadzonym w tym celu za-konnicom. P. Godziek jest skromnym gopodarzem na 13 hektarach piasków, a ofiara jego jest owocem długoletniej, mozolnej pracy.