Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Kościół św. Piotra w Rzymie

Kościół św. Piotra w Rzymie obchodzi 300-lecie istnienia. Pod koniec ub. roku przypadająca trzysetna rocznica poświęcenia kościoła św. Piotra w Rzymie zwróciła uwagę powszechną na tę potężną budowlę. Długość jej wynosi 211 metrów, a szerokość 112 m. Kopuła wzniesioną jest na 132 m. wzwyż. Planował ją genjalny malarz, rzeźbiarz, poeta i budowniczy zarazem: Michał Anioł Buonarotti. Budowa trwała przeszło sto lat, bo od roku 1506 do 1629 Poświęcenie nastąpiło d. 18 listopada 1626 roku. (Ilustr. na str. 20).

Papież do biskupów całego świata w sprawie Meksyku. Ojciec św. wydał encyklikę do biskupów, w której uskarża się na niesprawiedliwe prześladowanie Kościoła katolickiego w Meksyku, wyrażając duchowieństwu katolickiemu w Meksyku swój podziw i chwaląc dzielność tegoż. Encyklika kończy się wezwaniem do duchowieństwa, aby wytrwało na drodze raz obranej.

Uznanie Stolicy Apostolskiej dla harcerstwa. Organ Watykanu "L’Osservatore Romano" w dobitny i zdecydowany sposób wyraził uznanie harcerstwu w następujących słowach:

Organizacja ta. chociaż założona przez jen. Baden Powella, protestanta, jednak (podkreśla Osservatore Romano) kształci w swych wychowankach ducha prawdziwie chrześcijańskiego, a jak dowiodło życie, czyni to skutecznie, gdyż wystarczyłoby przytoczyć liczne dziesiątki powołań kapłańskich i zakonnych, jakie każdego roku wykwitają we Włoszech wśród młodych skautów. Wystarczyłoby wskazać na tę prawdziwie budujący pobożność, jaką skauci okazują podczas nabożeństwa, do których sami usługują... Nasza młodzież skautowa dostatecznie wykazała, ile umiała zyskać dobrego przez wychowanie skautowe, dając tego dowody przez udział w tylu publicznych dziełach miłosierdzia z całą szlachetnością i ofiarnością, narażając się nieraz na wielkie niebezpieczeństwa dla ratowania życia bliźniego. Za tę właśnie wartość skautingu religijną i moralną Stolica Apost. i Ojciec św. na wszelki sposób zachęcali i ciągle zachęcają do skautingu Katolickiego."

Ten poważny głos o wartości ruchu skautowego, znanego u nas pod nazwą harcerstwa, powinien utrzymywać w tych organizacjach młodzieży takiego ducha, iżby to zaufanie, jakiem Stolica Apostolska je darzy, nie sprawiło rozczarowania. Nie tylko śmiertelne ciało, lecz i nieśmiertelna dusza młodzieńca opiekę znaleźć musi i przed złem być uchroniona.

Ze świata

Tęsknota za Papieżem. Protestancki biskup z Upsali w Szwecji, Nathan Loederblom podnosi publicznie w prasie sprawę zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańkich, oddzielonych od Rzymu. To połączenie, zdaniem jego, niemożliwem jest bez zaprowadzenia hierarchji na wzór hierarchji Kościoła Katolickiego, z papieżem na czele. "Ach, - woła on - ach, gdybyśmy mieli papieża, wielkiego papieża!" Nie jest to głos odosobniony, albowiem na zeszłorocznej Konferencji protestanckiej w Upsali tego samego domagali się i duchowni anglikańscy: - papieża!

Biedni ślepcy! Nie mogą czy nie chcą otworzyć szerzej oczu i uznać, że papież w Chrystusowym Kościele jest!

Pożar słynnego opactwa. Dnia 20 września ub. roku spłonęło nieomal doszczętnie wielkie opactwo OO. Benedyktynów w Oregon w Szwajcarji. Mieściło ono w sobie prócz klasztoru z 80 zakonnikami jeszcze wielkie gimnazjum, wspaniałe muzeum i bibljotekę o 20.000 tomach i licznych rękopisach. Szkody obliczają na miljon dolarów.

Stałość duchowieństwa meksykańskiego. Na 4.000 Księży katolickich w Meksyku, ugięło się pod prześladowaniami trzech zaledwie. Ci przyjęli zaproszenie rządu meksykańskiego, przeszli do kościoła narodowego i otrzymują tłuste pensje. Inni trwają i - da Bóg - trwać będą.

Nowy Nuncjusz Papieski we Francji. Do Paryża przybył w tych dniach nowy nuncjusz papieski Jego Excelencja Ks. Kardynał Maglione w miejsce Ks. Kardynała Ceretti. W kołach katolików francuskich nominacja ta wywołała żywe zadowolenie, albowiem biskup Maglione należy do najwybitniejszych przedstawicieli dyplomacji papieskiej.

Ks. Kardynał Maglione
Ks. Kardynał Maglione, nowy nuncjusz Papieski we Francji.

W sowietach wre walka z Krzyżami. W mieście Wołodarsku władze sowieckie zabroniły stawiania Krzyżów na grobach cmentarnych, a śpiewakom pogrzebowym zakazały brać udział w pogrzebach, odbywanych z udziałem duchownego jakiegokolwiek wyznania.

Pożyteczna ustawa na Węgrzech. Minister Oświaty w Budapeszcie wydal rozporządzenie, mocą którego odtąd nie będą dopuszczane do szkół dziewczęta, noszące suknie do kolan, lub bez rękawów, oraz obcinające krótko włosy. Władze szkolne przestrzegają rodziców, że uczennice muszą się zastosować nietylko do tych nowych rozporządeń, lecz nie wolno im również uczęszczać do publicznych sal tańca, ani też przybywać do szkoły, lub wracać ze szkoły z kimkolwiek prócz członków rodziny.

Jedyny środek. W Jugosławji wystąpił Rząd z dekretem, zabraniającym bezwzględnie używania pudru, różu i innych kosmetyków. Ileż przez to zaoszczędzi się pieniędzy, ile dusz młodych zabezpieczy przed zepsuciem!

Kościół Katolicki w Belgradzie. OO. Franciszkanie krzątają się energicznie dokoła budowy pierwszego kościoła katolickiego w stolicy Jugosławji w Belgradzie. W planie jest wielka świątynia, godna stolicy państwa. Teren potrzebny - już uzyskano.

Nawrócenia na Litwie. W ciągu trzech tygodni złożyło przeszło 5200 osób ludności prawosławnej na Litwie katolickie wyznanie wiary.

U nas

Obraz M. Boskiej Berdyczowskiej przekazany harcerstwu. W starym drewnianym kościółku na Kamionku w Warszawie, w obecności Ks. Kard. Kakowskiego, wojew. Sołtana i delegacji harcerzy z całej Polski - odbyła się uroczystość przekazania obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej harcerstwu polskiemu. Obraz ten posiada doniosłą wartość historyczną - należał on bowiem ongiś do ks. Karmelity Marka i służył jako ołtarz polowy Konfederacji Barskiej.

Św. Stanisław Kostka, a wojsko. W Poznaniu obchodził 58 p p. (.Czwartacy!) coroczną pamiątkę patrona pułku św. Stanisława Kostki. Udział wziął również Najprzew. Ks. Prymu August Hlond i cały i szereg wybitnych osobistości. Obchód ogniskował się dookoła poświęcenia nowoufundowanej tablicy z płaskorzeźbą św. Stanisława Kostki z napisem 1726-1926. Patronowi Pułku, Czwartacy".

Podobne uroczystości wojskowe ku czci św. Stanisława Kostki miały miejsce i w Korpusie lwowskim.

Zjazd biskupów w Wilnie. W połowie listopada odbyli Najprzewielebniejsi Ks. Ks. Biskupi diecezyj kresowych zjazd w sprawie ujednostajnienia sposobu postępowania z nowonawróconymi z prawosławia na Katolicyzm.

Prawosławie na uniwersytecie w Warszawie. Rząd polski ustanowił na uniwersytecie warszawskim Katedrę teologii prawosławnej: pierwszym profesorem został mianowany sam metropolita prawosławny Dionizy.

Huszno a prawosławie. Ostatni numer urzędowego organu prawosławia w Polsce "Woskrosnoje Cztenje" zaprzecza temu, jakoby polski prawosławny kościół narodowy mógł stanowić odrębną jednostkę: stwierdza bowiem św. Synod, że "Kościół ten nie jest samodzielnym, ale stanowi część organiczną ekumenicznego Kościoła prawosławnego". - A więc Huszno swych wyznawców naprawdę zaprzedał!

Zjednoczenie kościołów ewangelickich w Polsce. Odbyty niedawno zjazd ewangelików polskich w Wilnie, dokonał ważnego zjednoczenia pięciu kościołów ewangelickich w Polsce.

Wolnomyśliciele. Władze państwowe zalegalizowały nawopowstałe Towarzystwo Wolnomyślicieli, na czele którego stanęła nijaka Pidesztalówna, działaczka w zbolszewiczałych związkach prasowych.

Niepoprawny bluźnierca. P. Wieniawa - Długoszewski popróbował znów urządzić odczyt w Pabjanicach p. t. .Chrystus i jego uczniowie." Lecz skoro tylko wszedł w bluźnierstwa, rozległy się okrzyki: "Precz ze zdrajcą, precz z bluźniercą!" Jedynie dzięki opiece policji: nie powtórzył się Lublin (ob. listop. numer ,,Ryc. Niep. str. 345).

Jubileusz A. Struga. Z okazji jubileuszu powieściopisarza Andrzeja Struga, nadeszły na jego ręce m. i. gratulacje loży masońskiej w Warszawie, oraz lóż zaprzyjaźnionych. Strug zajmuje podobno w hierarchji masońskiej wysoką godność. "Czeladnik" Stpiczyński z "Głosu Prawdy", jakoteż i inni "czeladnicy" umieścili na cześć Struga długie artykuły w prasie.

Konfiskata. Kalendarz OO. Pallotynów, podający wiadomości o placówkach masońskich w Polsce, zestał skonfiskowany i rozszerzanie takowego - wzbronione...

Czem skończyli marjawici. Nasza specjalnie polska, herezja - Kozłowityzm, zwany niesłusznie marjawityzmem, po rozmaitych ekstrawagancjach, po utworzeniu na podstawie pseudo-objawień "mateczki" Kozłowskiej, po, "ślubach mistycznych" - utknął ostatecznie w .prawosławiu". Drogę pokazał eks-ksiądz Huszno. Przed wojną "ojcowie marjawici" nawiązali przyjazne stosunki z moskiewskiem prawosławiem. Teraz pisma donoszą, że "do Belgradu przybyła delegacja marjawitow w osobie arcybiskupa Kowalskiego, biskupa i 9 księży, której celem jest zbliżenie i połączenie Kościoła mariawickiego z Kościołem prawosławnym. Z Belgradu udadzą się marjawići do Niszu, gdzie przyjęci będą na posłuchaniu przez Patrjarchę serbskiego Dymitra Z Niszu pojadą do Sofji, Konstantynopola, Jerozolimy, Aleksandrji, na górę Athos i do Pragi .

Mają też pieniądze na te wyjazdy! "Nowe życie"

Ks. Huszno dostał kałamarzem od wyznawcy. W kancelarji "Polskiego Narodowego Kościoła prawosławnego" w Warszawie wynikają raz po raz awantury. Ostatnio zjawił się tam wezwany niejaki J. Klesiński, którego żona, również wyznawczyni ks. Huszny, wniosła skargę rozwodową przeciw niemu; wtedy KI. wpadł w szał i zaczął demolować biuro, przyczem rzucił kałamarzem w organizatora Kościoła narodowego. Huszno oskarżył Klesińskiego o zakłócenie spokoju publicznego, zniszczenie lokalu, zamach na życie i bluźnierstwo.