Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Nowi Kardynałowie. Na tajnym Konstystorzu Papież mianował nowych Kardynałów, Monsignorów: Ludwika Capetosti i Karola Perosi oraz zatwierdził nominację Arcybiskupa Cyryla Mogadad, wybranego przez Synod na stanowisko Patrjarchy Antjocheńskiego Greków-Melchitów

Pielgrzymki w roku jubileuszowym. W roku jubileuszowym przy. słały pielgrzymek do Rzymu: Włochy 522, Niemcy 84, Francja 57, Hiszpanja 38, Belgja 33, Anglja 21, Szwajcarja 20, Holandja 16. Austrja 15, Węgry 14, Polska 13, Czechosłowacja 10, Jugosławja 7, Irlandja 6, Rumunja 6, Łotwa i Litwa 3, Malta 3, Bułgarja 2, Szwecja i Norwegja 1, Danja 1, Turcja 1, Albanja 1, Luksemburg 1, Gdańsk 1. Z Ameryki: Stany Zjednoczone 40, Kanada 7, Argentyna 4, Brazylja 3, Meksyk~2, Guatemala 2, Chili 2, Urugwaj 2, San Salvador 1, Costarica 1, Azja Mniejsza 1. Z Afryki: Egipt 1, Tunis 1, Algerja 1. Afryka Poudn. 1. Z Australji było 3 pielgrzymki.

Liczby te obejmują tylko pielgrzymki, "narodowe", a nie organizacyj np. Dzieci Marji, Konferncej św. Wincentego, skautów i t. p.

Ojciec św. przyjął Rogersa. Wiliam Rogers, sławny komik sceniczny i kinematograficzny, udał się do Rzymu w celu złożenia hołdu Papieżowi. Ponieważ Rogers jest katolikiem i prowadzi się dobrze w życiu familijnem, Ojciec św. udzielił mu audjencji.

Watykan a rząd sowiecki. "Germania" donosi z Moskwy, że prowadzone od pewnego czasu rokowania między Watykanem a rządem sowieckim, które uległy przerwie, zostały obecnie wznowione. Rząd rosyjski wyraził gotowość akredytowania dyplomatycznego przedstawiciela Watykanu w Moskwie, jednocześnie ambasador rosyjski w Rzymie reprezentowałby Sowiety przy Watykanie. Ambasador rosyjski w Rzymie, jak podaje dziennik, będzie w najbliższym czasie prosił o audjencję u Papieża.

Byłby to najwyższy kościół na świecie. Do Rzymu przybył architekt Marion Felatta, który ma przeprowadzić budowę olbrzymiego gmachu ku uczczeniu faszyzmu. Budynek będzie miał 44 piętra, mieścić ma różne biura, sale zebrań i kościół. Plan budowy kościoła, przedłożył Felatta Papieżowi przez którego był przyjęty na prywatnem posłuchaniu. Kościół ten, zbudowany na najwyższem piętrze, górować będzie nad całym Rzymem.


Ze świata

Krzyże panują w Uniwersytetach włoskich. Włoski minister oświaty wydał dekret, którego mocą we wszystkich salach uniwersytetów i wyższych uczelni umieszczone mają być obowiązkowo krucyfiksy.

Obraz Matki Boskiej nad biegunem północnym. Piszą, iż kiedy podróżnik włoski Nobile, wybierając się do bieguna północnego, pożegnał się z Ojcem Św., Papież wręczył mu obraz Matki Boskiej Loretańskiej ze swojem błogosławieństwem Nobile przeleciał nad biegunem północnym z tym obrazem, który jako pierwszy symbol religijny, poniesiony został do krainy wiecznych lodów.

Kard. Hayes poświęcił statuę. W New Yorku przy East 12-tej ul. znajduje się kościół włoski pod wezwaniem M. B. Nieustającej Pomocy. Otóż proboszcz tego kościoł z polecił wyrzeźbić p. Franciszkowi Olstowskiemu statuę Matki Boskiej. Artysta, którego już sława sięga szeroko z pracy swej wywiązał się po mistrzowsku i statuę tę wykutą z marmuru umieszczono przed frontem szkoły parafialnej.

Odsłonięcie statuły dokonał osobiście sam kardynał Hayes, arcybiskup z New Yorku przy udziale tysięcznych rzesz wiernych. P. Ol- stowski choć młody, wykonał już kilkanaście rzeźb, które zyskały mu sławę artysty. Rodzice jego mieszkają w Buffalo.

Film na usługach czci św. Teresy. W Holandji, gdzie cześć Małej Świętej przybrała wielkie rozmiary. O. Koenders, Karmel ta bosy, wygłosił już przeszło sto konferencyj, ilustrowanych 120 obrazami świetlnemi. Każda z tych konferencyj wzbudzała taki zapał, że musiała być po dwa lub trzy razy powtarzaną.

Kaplica-wagon. W Wateringen, w pobliżu Haagi, poświęconą została kaplica wagonowa, służąca do misyj wewnętrznycn. Jest to znakomity środek do częściowego przynajmniej zapooieżenia brakowi kościołów.

Zjazd inteligencji katolickiej w Pradze. W dn. 27 czerwca od- będz e się w Pradze wszechsłowiański zjazd katolickiej inteligencji i akademików katolickiej. Z ramienia Episkopatu polskiego weźmie ow nim udział Ks. Prymas Hlond. Poza tem z Polski wyjeżdża szereg osób z szeregów inteligencji katolickiej tak świeckich, jak duchownych. Miedzy innemi z ramienia redakcji "Przeglądu Powszechnego" wyjeżdża z Krakowa ks. St. Podoleński T. J.

Nowy generał dominikański. Dnia 22 maja b. r. wybrano na kapitule generalnej w Ocana (Hiszpanja) 78-go z rzędu generała Zakonu św. Dominika. Został nim O. Paredes, były prowincjał z Manille. Nowy generał jest Hiszpanem, urodził się w r. 1866.

Polska na kongresie Euchar. w Chicago. Przyjmując delegację polską na korgres eucharystyczny, legat papieski kardynał Bonzano udzielił błogosławieństwa ao" stolskiegu dla narodu polskiego i podkreślił szczególne uczucia, które Ojciec św. żywi dla Polski, mając w pamięci, że Polska słusznie zażywa opinji "Polonia semper fidelis" (Polska zawsze wierna). Arcybiskup z Chicaga, kardynał Mundelein wyraził w rozmowie z dalegatami polskimi dużo sympatji dla Polaków i dla spraw polskich.


U nas

Nowi Arcybiskupi i Biskupi w Polsce. Na odbytym w dniu 24 czerwca b. r. konsystirzu tajnym Ojciec św. prekonizowuł biskupa Hlonda arcybiskupem metropolitą gnieźnieńsko-poznańskim Prymasem Polski, biskupa Jałbrzykowskiego arcybiskupem metropolitą wileńskim, biskupa Łukomskiego biskupem łomżyńskim i ks. Lisieckiego biskupem śląskim.

Krzyż w Uniwersytecie Poznańskim. Młodzież uniwersytetu poznańskiego wyraziła na specjalnem zebraniu podziękowanie Senatowi za postanowienie zawieszenia krzyży w audytorjach uniwersytetu.

Św. Antoni patron policji śledczej. Policja śledcza obchodziła dzień swego patrona św. Antoniego z Padwy. O godz. 9 rano w kościele OO. Kapucynów odprawiona została Msza św, na której wysłuchanie przybyli funkcjonariusze urzędu Śledczego i policji mundurowej z pp- Czyniowskim i Sonenbergiem na czele. Podczas Mszy św. pienia religijne wykonali artyści opery i chór policyjny.

Pierwszy ogólnopolski Zjazd Katolicki odbędzie się 28, 29 i 30 sierpnia b. r. w Warszawie. Zjazd ten stanie się widomym łącznikiem Polskości z katolicyzmem i da potężny wyraz woli społeczności katolickiej. Komitet Główny, łącząc uroczystość Zjazdu z 200-letnią rocznicą kanonizacji św. Stanisława Kostki, wychodzi w tych trzydniowych uroczystościach w stolicy Rzeczypospolitej z hasłem: Przez Ducha Bożego - do szczęśliwości człowieka w odrodzonej Ojczyźnie"!

Zjazd misyjny w Warszawie. W dniach 25 i 26 czerwca odbywał się w Warszawie zjazd misyjny delegatów Kongregacyj katolickich polskich. Na zjazd przybyli przedstawiciele 12 zakonów misyjnych z 22 djecezyj polskich. Obradom przewodniczył biskup płocki ks. Nowowiejski. Ciekawe nadzwyczaj były sprawozdania zgromadzeń zakonnych z pracy misyjnej wśród pogan. Referowali OO. Jezuici, Misjonarze, Oblaci (Kanada), Pallotyni (Afryka), Werbiści, Trapiści (Afryka) Bernardyni (Chiny). Pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmują Jezuici, którzy rozpoczęli działalność misyjną w roku 1540 w Chinach, i Afryce. Posiadają 3.500 misjonarzy; co siódmy Jezuita udaje się na misje. W roku 1925 posiadali oni 44 okręgów, 10 kolonij dla trędowatych, 41 szpitali, 8 uniwersytetów, 47 gimnazjów, 368 niższych szkół, półtora miljona wychowanków, w tem 800 seminarzystów tubylców. Ogółem misjonarze posiadają 12 tysięcy szkół w placówkach misyjnych.

Masonerja nauczycielska przypuściła pierwszy szturm. Dnia 20 maja b. r. złożyło Prezydjum Głównego związku Nauczycielstwa szkół powszechnych w Ministerstwie W. R. i O. P. następujący postulat: żądamy cofnięcia zarządzenia p. St. Grabskiego o udziale delegatów Kurji Biskupich rzymsko-katolickich na egzaminach maturalnych w seminarjach nauczycielskich".

Żądanie to umotywowane jest w ten sposób, że w sprawach szkolnych tylko zarząd szkolny ma prawo głosu. - Cóż na to rodzice katoliccy, posyłający dzieci do szkoły? Czy oni też sądzą, iż o wiadomościach religijnych przyszłego wychowawcy ich dzieci ma sądzić- urzędnik ateusz lub zdecydowany wróg religji katolickiej? - W każdym razie notujemy pierwszy krok masonerji w kierunku zeświecczenia naszych szkół. "Postęp"

Nawrócenie się pisarza polskiego. Przed paroma dniami w Warszawie przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm wraz ze swą żoną i córeczką p. Stanisław Pieńkowski, długoletni współpracownik "Gazety Warszawskiej" i "Gazety Porannej", świetny stylista, wytrawny znawca kwestji żydowskiej, jeden z zasłużonych bojowników o odżydzenie Polski. Ostatnio p. Pieńkowski był redaktorem tygodnika "Rozwój" poświęconego sprawie odżydzenia kraju. Niestety - zarząd "Rozwoju" na skutek nacisku "Myśli Niepodległej" Adama Niemojewskiego (działającego na rzecz wprowadzenia rozwodów i ślubów cywilnych) udzielił p. Pieńkowskiemu dymisji, przez co przyczynił się do ponownego upadku tygodnika, który dzięki wytężonej pracy p. Pieńkowskiego był aktywny placówką towarzystwa "Rozwój".

Polski generał na zjeździe masońskim. Gen. Karasiewicz-Tokarzewski, były oficer I. Brygady Legjonów Polskich, jeden z głównych filarów "Strzelca", wyjechał na międzynarodowy, zjazd teozofów. do Bostonu.

Kościół Marjacki poważnie zagrożony. W czasie ostatnich deszczów stwierdzono, że dach kościoła N. M. Panny jest w kilku miejscach poważnie uszkodzony, skutkiem tego deszcz przecieka na sufit. Grozi to dużem niebezpieczeństwem dla kościoła. Roboty około dachu, których komisja nie przewidywała, winny być podjęte jaknajszybciej, żeby zapobiec dalszemu zniszczeniu murów. Ks. Inf. Kulinowski wydał odezwę z prośbą o ofiary na ten cel.