Kronika
Drukuj
Gwardia palatyńska
Gwardia palatyńska w ogrodach watykańskich podczas swej uroczystości.
Kardynał Mundelein gospodarz Kongresu Eucharystycznego w Chicago
Kardynał Mundelein gospodarz Kongresu Eucharystycznego w Chicago

Z Rzymu

Encyklika Papieża na jubileusz św Franciszka. Z okazji 700-nej rocznicy śmierci św. Franciszka z Assyżu, Papież ogłosił encyklikę, w której podnosząc godne uwielbienia dzieło tego wielkiego przyjaciela ludzkości, wzywa społeczeństwo chrześcijańskie do poprawy obyczajów i do powrotu na drogę cnoty i pobożności.

Zwycięscy jeźdźcy polscy u Ojca Świętego. Papież przyjął na audjencji oficerów Polskich, przybyłych do Rzymu na zawody hippiczne i odnoszących w nich szereg pierwszoklasowych sukcesów.


Ze świata

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych. Kościół rzymskokatolicki w stanach Zjednoczonych zyskał w r. 1925 nowych 224 694 członków. W Stanach Zjedn. jest 24.352 księży rzymsko-katolickich 12,592 kandydatów na księży i 2,072,466 dzieci, które pobierają naukę w szkołach parafjalnych. W porównaniu z r. 1924, rok 1925 wykazuje wzrost członków Kościoła katolickiego o 94,241. Okazuje się, że Kościół katolicki dominuje nad kościołami innego wyznania także pod względem zyskiwania nowych wiernych.

Pierwsza świątynia pod wezwaniem "Królestwa Chrystusowego". Jest nią budujący się obecnie kościół polski w los Angelos. Jak donoszą pisma polskie z Ameryki" myśl wybudowania tego kościoła i fundusze na budowę kościoła i szkoły polskiej pochodzą od słynnej artystki filmowej Poli Negri.

Kardynał Tosi w Medjolanie
Kardynał Tosi w Medjolanie udaje się na poświęcenie kamienia fundamentalnego pod pomnik Ś. O. Franciszka z Assyżu.

Nowi biskupi litewscy. W związku z podziałem Litwy na nowe biskupstwa zamianowani zostali przez Ojca Św.:

Arcybiskupem kowieńskim - X. Józef Skwirecki, dotychczasowy biskup sufragan kow. Biskup Franciszek Karewicz otrzymał godność tyt, arcyb. scytopolitańskiego in partibus infidelium.

Biskupem telszewskim - X. Justyn Staugajtis, proboszcz z Ponfemania. Przed wojną był długi czas prefektem w Warszawie.

Biskupem poniewieżskim - X. Kazimierz Pałtarokas, profesor seminarjum i kanonik.


U nas

Ślubowanie kobiet polskich w Częstochowie. Kobiety polskie które w liczbie około 25.000 zapełniły w dniu 3 maja wzgórze zamkowe Jasnej Góry, aby wręczyć Matce Boskiej Częstochowskiej votum zaufania narodowego i nadzieji - powzięły w tymże samym dniu naszego święta narodowego następującą rezolucję: Zebrane kobiety z całej Polski - ślubujemy stać wiernie i czujnie na straży św. wiary katolickiej i czystości ducha narodowego, zarówno przy ognisku domowem jak i w życiu publicznem. Chcemy, by w Polsce panował Chrystus, nauka Jego i zasady.

200-letnia rocznica kanonizacji św. Alojzego i św. Stanisława Kostki i zjazd katolicki w Warszawie. Przypada w roku bieżącym 200-letnia rocznica kanonizacji św. Alojzego i św. Stanisława Kostki. W całym świecie katolickim rocznica ta będzie czczona szeregiem uroczystości. U nas protektorat nad obchodem tej rocznicy złożono w ręce J. Em. ks. Kardynała Kakowskiego. W obchodzie na pierwszy plan wybija się zjazd Katolicki w Warszawie, który odbędzie się dnia 29 30 i 31 sierpnia r. b. pod hasłem .Odrodzenia katolickiej rodziny". Sprawa katolickiego wychowania młodzieży grać będzie rolę pierwszorzędną. Uroczystości religijne ku czci św. Stanisława Kostki odbędą się około 13 listopada

Obecnie są czynione przygotowania do tego Zjazdu i obchodu rocznicy św. Stanisława.

Przyciągnął ich katolicyzm. Świeżo zdarzył się fakt masowego przejścia dwóch parafji prawosławnych na katolicyzm. Tym razem nawrócił się O. Stefan Kulik-Naumienko, b. misjonarz prawosławny na powiat Kowelski, oraz proboszcz we wsi Dorotyszcze w tymże powiecie. Za przykładem parafji Dorotyszcze poszła druga, wieś Zodyły gdzie O. Kulik-Naumienko też był przez pewien czas proboszczem.

Trzeba zaznaczyć, że ostatniemi czasy i wśród prawosławnych zakonników wzmaga się ruch w kierunku powrotu na katolicyzm. W ostatnim naprzykład miesiącu przeszło na katolicyzm dziesięciu mnichów przeważnie z Poczajowskiej Ławry. Powracający na katolicyzm, muszą, odprawić rekolekcje, oraz zapoznać się z teologją katolicką.

W sprawie prawa małżeńskiego. Poznańska Liga Katolicka donosi nam: Dnia 21 marca b. r. odbyło się w Poznaniu olbrzymie zgromadzenie katolików, na którem po referatach Dr. St. Sławskiego i X. Putza uchwalono żądać: 1) zniesienia tak zwanych ślubów cywilnych, 2) oddania wyłącznej jurysdykcji nad węzłem małżeńskim Władzom kościelnym, 3) małżeństwo chrześcijan jest Sakramentem św. i musi być zawarte zgodnie z prawem kościelnem.

Rezolucje te przesłano Prezydentowi Państwa, Episkopatowi Polski, X. Nucjuszowi, Marszałkom Senatu i Sejmu, Komisji Kodyfikacyjnej.

Z kaplicy pałacowej w Łazienkach. Dnia 24 marca r. b. o godz. o rano w kaplicy pałacowej w Łazienkach J. E. ks. Biskup Gall udzielił Sakramentu Bierzmowania żołnierzom przybocznego oddziału Prezydenta Rzeczypospolitej. Ceremonji asystował Pan Prezydent Wojciechowski jako ojciec Bierzmowania, który też przystąpił do Komunji Św.

Konsekracja J. E. ks. biskupa Okoniewskiego. Dnia 25. Kwietnia przedpoł. odbyła się w katedrze w Pelplinie uroczystość konsekracji nowego biskupa koadjutora djecezji chełmińskie] ks. Stanisława Okoniewskiego. Na uroczystość zjechali wojewoda dr. Wachowiak, komisarz generalny Rzplitej Polskiej w Gdańsku Strassburger, starosta krajowy dr. Wybicki, prezes dyrekcji P. K. P. w Odańsku Czarnowski, generałowie Skierski i Ładoś z licznym gronem oficerów, dalej biskupi Hryniewiecki, Nowowiejski, Łukomski, Łoziński, i Hlond.