Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

DLA BEATYFIKACJI PIUSA X

Kardynał Wikary Rzymu Pompili wezwał kardynała Patriarchę Weneckiego do ustanowienia diecezjalnego trybunału dla przeprowadzenia badań w sprawie Kanonizacji Piusa X. Pius X przez 9 lat rozwijał swą działalność w Wenecji. Trybunał natychmiast został ustanowiony i napoczął proces.

ROSNĄCE ZNACZENIE KOŚCIOŁA

Wojna okazała jasno, że na nic się zdadzą reguły i regułki o moralności, nakazy i rozkazy itd., jeżeli zapomnimy o Bogu, który na każdy nasz czyn, słowo i myśl nawet, spogląda. To też odruchowo zwracają się oczy ludzi myślących do Kościoła. Wymownym tego wyrazem jest też okoliczność, że przed wojną zaledwie 13 państw miało swoich przedstawicieli w Watykanie, a obecnie liczba ich wzrosła do 25.

ROZPOZNANIE RELIKWII

Dnia 5 grudnia po południu, odbyło się w Watykanie rozpoznanie relikwii bł. Andrzeja Boboli. Przyniesiono jego rękę w Rzymie przechowywaną. Badania prowadzone były przy udziale wielu osób, a między nimi O. Rostworowskiego, który w czasie wojny był w Połocku obecny przy przebieraniu relikwii w nowe szaty kapłańskie, dokonanym przez ks. arcybiskupa Roppa i przy tej okazji otrzymał dla kolegium OO. Jezuitów w Krakowie jedno jego żebro jako relikwię. Stwierdzono autentyczność relikwii i sporządzono odpowiedni dokument. (P. K.)

OJCIEC ŚW. DO DZIENNIKARZY HISZPAŃSKICH

Pomiędzy różnymi osobami z otoczenia hiszpańskiej pary królewskiej przyjął też Ojciec św. grupę katolickich dziennikarzy hiszpańskich. W przemowie do nich między innymi powiedział: "...Prasa stała się obecnie wszechwładną potęga światową. Dlatego wam przypada ważne zadanie, być szkołą obywatelskiej cnoty i wiary. Odpowiedzialność za to ciąży na dziennikarzach..". (K.I.P.A.)

Ze świata

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W KANADZIE

Odbył się we wrześniu pierwszy kongres Eucharystyczny w Quebec. Liczni reprezentanci ze wszystkich diecezji zjechali się w wielkiej liczbie. Każdego dnia w jednym z kościołów odbywała się Msza św. pontyfikalna. Komunie generalne bardzo liczne, nocne adoracje, manifestacje dzieci i młodzieży i Msza św. o północy z soboty na niedzielę. Przemawiali bardzo gorąco: pierwszy minister Taschereau, sędzia Rivard, senator Chapuis etc. Kongres ukończył się wielką procesją z Najśw. Sakrnmentem. W procesji brało udział przeszło 200 000 osób.

EWANGIELIZACJA CZARNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Bay-Saint-Louis, w Missouri, poświęcił biskup Natchez pierwsze seminarium dla czarnych, kierowane przez towarzystwo Słowa Bożego. Obecni byli kawalerowie błogosł. Piotra Klawera, którzy zajmują się rasą czarną. Istnieje w Stanach Zjednoczonych 250 000 negrów katolików, 175 księży i 700 zakonnic, poświęconych wyłącznie im. Mają oni 98 kościołów i 155 szkół. Z rasy czarnej jest tylko 4 księży i 323 zakonnic. Trzeba dać czarnym ich duchowieństwo pobożne i wykształcone; kwestia rasy czarnej jest bardzo ważną. Pisze o tym często O. Markoe w piśmie "America". Wielka liczba czarnych niekatolików ma sympatie do katolicyzmu i są w przededniu nawrócenia. Chciałby, aby Towarzystwo św. Piotra Klawera zwiększyło swoje kluby i rozszerzyło swą działalność dla poprawy ich życia i zbawienia dusz.

KONGRES KATOLICKI W READING W ANGLII

Kongres katolicki w Reading 16 października był bardzo interesujący. Głównym tematem rozpraw było: "Ustalić odpowiedzialność narodową i międzynarodową obywateli katolickich". Jak pisze "Tablet", starali się kongresiści, stojąc na nauce Kościoła, wyłączyć fałszywe i niebezpieczne teorie dzisiejsze, które nawet między katolikami panują. Wykazali, że pragnienie Ojca świętego: zorganizować pokój w Królestwie Chrystusowym, wskazując przyjęcie tego Królestwa, jako nieodzowny teren, na którym rozegra się działalność ludzka owocna. Nigdy pokój chrześcijański, składający się ze sprawiedliwości i miłosierdzia, nie może być stworzonym choćby przy układach najlepszych między państwami "świeckimi". Tylko na podstawie religijnej trzeba budować, jeżeli się chce budować na skale, nie na piasku!

INAUGURACJA UNIWERSYTETU KATOLICKIEGO W N1MEGUES W HOLANDII

Dzień 17 października 1923 r. będzie pamiętnym dla katolików holenderskich. Wynagradza wysiłki 2 pokoleń i uświęca wolność wychowania inauguracją Katolickiego Uniwersytetu. Hierarchia duchowna była przywróconą w kraju w r. 1853. W r. 1868 odezwa Episkopatu poruszyła usiłowania o wolną szkołę. Dziś szkoła katolicka jest uznaną oficjalnie, wspieraną przez gminę i subwencjonowaną przez państwo. W 1921 r. nowa odezwa zapowiada otwarcie Uniwersytetu. Zrobiwszy korzystniejsze propozycje, jak Bois le Duc, Tilbourg, Maestricht Nimegues zatwierdziło głosowanie 16 radców katolickich, zwiększając od tej pory liczbę swych reprezentantów (19 katolików na 8 socjalistów, 2 demokratów liberalnych i 2 chrześcijan "historycznych").

Mszą o Duchu Św[iętym] w obszernym kościele św. Ignacego rozpoczął się obchód. Arcybiskup Utrechtu, Henryk van de Wetering celebrował; było 5 biskupów i Wikariusz Apostolski, Dominikanin z Curacao.

Msgr. van de Wetering , po święceniu, przyjmuje życzenia burmistrza. Na peronie kolegium profesorów jest witane przez mieszczaństwo, które ofiarowuje rektorowi łańcuch srebrny. Wśród okrzyków rektor odpowiada i czyta depeszę Ojca Świętego z błogosławieństwem apostolskim i z życzeniem, aby za zgodą wiary z wiedzą instytucja ta przyczyniła się do podniesienia moralnego i intelektualnego Holandii. W sali Vereenignig odbył się wielki bankiet. Dr. Schrijnen, rektor, odczytał liczne telegramy z rozmaitych stolic i uniwersytetów. Nastąpił szereg przemówień różnych znakomitości z całego świata. Przy końcu odśpiewano Veni Creator. Wieczorem rektor i senat uniwersytecki ofiarowali Uniwersytetowi przyjęcie, a nowi studenci przechodzili przez spokojne miasto, śpiewając wesołe pieśni.

CHIŃCZYK PRAŁATEM

Dziekan miejscowego duchowieństwa w Kantonie w Chinach, O. Wawrzyniec Yang, chińczyk, mianowany został przez Ojca św. prałatem. Pochodzi on ze starej chrześcijańskiej rodziny, ma lat 82; godność nadana jest nagrodą zacnego żywota.

POŻAR KLASZTORU SS. FRANCISZKANEK W WISCONSIN W AMERYCE

La Crose. Wis. - Wczoraj w południe wybuchł pożar w klasztorze św. Róży. Siostra M. Ledwina, licząca 70 lat życia, zginęła w płomieniach, wiele innych z 135 Sióstr o włos uniknęło podobnego losu.

Klasztor jest domem macierzystym zakonu SS. Franciszkanek Nieustającej Adoracji, a zbudowany był w 1869. Pożar wszczął się w skrzyniach budynku mieszczących sypialnie. Straty materialne wynoszą około 175 000 dolarów. Podczas pożaru, szalejącego zaledwie o kilka kroków, siostry spokojnie odprawiały Nieustającą Adorację. Wybudowany utrzymywany przez Zakon a położony w sąsiedztwie szpital św. Franciszka, mieszczący obecnie 1 000 pacjentów, nie poniósł żadnych szkód. (P. K. A.)

TRZĘSIENIA ZIEMI

W okręgu Samarkandy trzęsienie ziemi zburzyło 400 domów. Ilość ofiar w jednej z miejscowości wynosi 83. Zorganizowano doraźną pomoc.

W Senigalia we Włoszech (pod Anconą) odczuto nowe trzęsienie ziemi. Uszkodzona została wieża komunalna i kilka domów. Dwie osoby ranne. Wiadomości o trzęsieniu ziemi, jakie odczuto w okolicach Ancony, stwierdzają poważne szkody. W Mondolfo, gdzie było 15 wstrząsów [wstrząsień], wszystkie domy zostały uszkodzone. Są ranni. W san Constanzo dwa kościoły poważnie uszkodzone.

- W Ameryce południowej w Kolumbii i sąsiednim Ekwadorze trzęsienie ziemi zostało spowodowane wybuchem dwóch od dawna nieczynnych wulkanów. Trzęsienie ziemi zniszczyło w Kolumbii dwa miasta. Strumień lawy, wydobywający się z wulkanów, zniszczył trzy wsie i spowodował pożary. Ziemia na wielkiej przestrzeni poryta na głębokość kilku metrów. Zabitych naliczono 250, rannych mnóstwo. W Ekwadorze zginęło 3 tysiące osób; dwa tysiące domów uległo zniszczeniu.

POŻAR MIASTA

W Ameryce w mieście Peoria w stanie Illinois, straszliwy wybuchł i powstały skutkiem niego pożar spowodowały liczne ofiary w ludziach. Dotychczas do szpitali przewieziono około 80 rannych. Liczba zabitych jeszcze nie ustalona.

U nas

P. PREZYDENT RZPLITEJ DO OJCA ŚW.

P. Prezydent Rzeczypospolitej wysłał za pośrednictwem posła Rzeczypospolitej przy Watykanie depeszę z życzeniami noworocznymi dla Ojca Świętego.

OJCIEC ŚWIĘTY I POLSKA

Ojciec Święty przesłał za pośrednictwem p. Władysława Skrzyńskiego, posła Rzeczypospolitej przy Stolicy Świętej, życzenia noworoczne p. Prezydentowi Rzeczypospolitej, Rządowi i całemu narodowi polskiemu wraz z zapewnieniem, że nie przestanie najgoręcej modlić się za Polskę i udziela jej na początku [u wstępu] Nowego Roku swego specjalnego błogosławieństwa.

DAR P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Po przyjęciu i wysłuchaniu delegatów Komitetu Fundacji imienia Ojca Świętego Piusa XI dla inwalidów, p. Prezydent Wojciechowski ofiarował 100 milionów marek na rzecz Fundacji, przyjmując równocześnie ofiarowaną mu godność protektora honorowego tegoż komitetu.

ZGON SŁAWNEGO PRACOWNIKA SEJMOWEGO

Dnia 5 stycznia br. zmarł w majątku rodzinnym w Drozdowie pod Łomżą ks. dr Kazimierz Lutosławski, znany ze swej wybitnej pracy na terenie sejmowym.