Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Kwestja rzymska. Od czasu zaboru Państwa Kościelnego przez króla włoskiego Wiktora Emmanuela aż do dnia dzisiejszego trwa nierozwiązana t. zw. kwestja rzymska. Obecny Papież Pius XI niejednokrotnie wykazał chęć załatwienia tej sprawy. Obecnie pisma włoskie donoszą, że w Rzymie rozpoczęła się konferencja między przedstawicielami Stolicy Apostolskiej i rządu Mussoliniego w celu odnalezienia rozwiązania tej sprawy i pogodzenia Kwirynału z Watykanem.

Nowe beatyfikacje. Na ostatniem posiedzeniu Kongregacji Obrzędów omawiano sprawę beatyfikacji Jezuity Pawła Sinhac z djecezji Albi i dwóch apostołów prasy Filipa Vrau i Kamila Feron. (K.I.P.A.).

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Harcerzy Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego otrzymało wiadomość, że Papież Pius XI-ty udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa dla Związku Harcerstwa Polskiego. Odręczne pismo Papieża w tej sprawie przywiózł do kraju J. E. ks. kardynał E. Dalbor.

Masonerja się kłóci w Rzymie. W sądach rzymskich rozpatruje się spór pomiędzy masonami. Wskutek zamachu faszystowskiego od starej organizacji masońskiej na "Piazza del Gesu" oddzieliła się grupa członków, która utworzyła nową organizację masońską. Domaga się ona obecnie odpowiedniej części majątku. Jest to pierwszy wypadek w dziejach, że sąd państwowy publiczny rozpatruje sprawy masońskie i bada charakter organizacji pod względem prawnym ("Prąd").

Ze świata

Nabożeństwo do N. M. Panny w krajach Hiszpańskich. Wszędzie, gdzie była kolonizacja hiszpańska, nabożeństwo do N. M. Panny kwitnie. Tak samo jest na Filipinach, oderwanych od katolickiej Hiszpanji w 1898 roku. Niewiadomo, czy Amerykanie przynieśli korzyść materjalną, ale przynieśli propagandę protestancką na tych wyspach, tak przesiąkniętych katolicyzmem, której jednak stawia opór głęboko zakorzenione nabożeństwo do N. Panny. Ojciec Michielseus z belgijskiej Kongregacji Ojców Niepokalanego Serca Marji, dawny misjonarz z Filipin, nazywa ten kraj "Królestwem Marji" w Oceanji. W szeregu ciekawych artykułów opisuje nam to szczególne nabożeństwo do N. Panny całej ludności. Jej imieniem nazywają miasta, wsie i ulice. Jej oratorjum jest honorowem miejscem w każdym domu i chacie. Imiona chrzestne noszą Jej święte imię z odmianami, jak: Niepokalanego Poczęcia, Narodzin, Różańca, Zwiastowania etc. Kult Niepokalanej Dziewicy z Lourdes zajmuje wybitne miejsce. Gdy dziewczynka zachoruje, matki ślubują ubierać je po wyzdrowieniu dłuższy czas "w Lourdes, lub Karmel"; dużo dzieci spotyka się tak już ubranych. Jeden z gorliwych wyznawców wybudował w r. 1915 w Tagudin na cześć N. Panny z Lourdes piękną grotę. Liczne pielgrzymki i chorzy przychodzą do groty. Umierający proszą, jak o największą łaskę, aby mu przypiąć do trumny dyplom członka "Bractwa N. P. z Lourdes". Oto wiara głęboka i wzruszająca! (La Croto. P. K.).

Kongres katolickich agentów handlowych. W Trois Riviéres w Kanadzie odbył się ten Kongres. Jeżdżąc ustawicznie, jako ajenci handlowi, członkowie tego stowarzyszenia wszędzie się wciskają i dużo zrobili zwłaszcza dla zwalczania bluźnierstwa [błuźnierstwa] i świętowania niedziel. żadne zło nie ujdzie ich oka i energji. Stąd nazywają ich "bezczelnie katolickimi ludźmi". Myślą przewodnią kongresu było: "Być katolikiem, to znaczy wierniej, niż człowiek innego wyznania wypełniać swe obowiązki" - Ten też ideał świeci członkom Milicji Niepokalanej.

Zdanie pastora o katolicyzmie. W Kantonie Schwytz, pastor z Siebnen ogłosił, jak pisze "Courrier de Genève [Caurrier do Geneve]", w protestanckim przeglądzie uwagi swoje o katolicyzmie; "Jeżeli się żyło w kraju katolickim, między katolikami, widzi się wtedy, w jakich my żyjemy iluzjach i że nie dosyć przeczytać historję Reformacji; czuje się, że Kościół, to potężne drzewo, odradzające się ciągle i stawiające mężnie opór wszelkim burzom. Czemże jest prezes Rady parafjalnej, lub Konsystorza niemieckiego, w porównaniu do Papieża w Rzymie? Godną podziwu jest ta organizacja, która pozwoliła Piusowi X, skromnemu synowi wieśniaka, biednemu wiejskiemu proboszczowi, przejść wszystkie stopnie hierarchji i mimo wszelkie przesądy urodzenia, stanowiska, wykształcenia, zasiąść na najwyższym tronie na ziemi! Co za zmysł dyscypliny! Oskarżają Kościół o zaśniedziałość, że już się przeżył, przeciwnie, myślę, że Kościół szuka zbawienia swoich nie w wolności sumienia, ale w powadze i posłuszeństwie! Kościół daje swym uczniom naukę pewną i stałą, która może być nie w smak niejednemu, ale nie jest przestarzałą, doświadczyły tego wieki całe i przyszłe wieki zachowają niezmienną! Wzniosłe pojęcie, jakie mają katolicy o Kościele, że on jeden odpuszcza grzechy i daje szczęście i zbawienie, oto, co tworzy moc jego!

Tak myśli i mówi skromny pastor wiejski z Siebnen, tak stwierdza rzeczywiste fakty! (P. K.)

Synod w Chinach. Msgr. Constantini, delegat apostolski Chin, zajmuje się obecnie przygotowaniem wielkiego synodu, który będzie jedną z najpiękniejszych kart katolicyzmu na Wschodzie.

Kongres Eucharystyczny międzynarodowy. Następny kongres Eucharystyczny odbędzie się w Amsterdamie w lipcu b. r. i legatem papieskim został mianowany na ten Kongres Holender, Van Rossum, prefekt Kongregacji Propagandy Wiary.

Instytut św. Tomasza w Ameryce. Przed kilku tygodniami biskup Z. Rochester ks. Ilicky w stanie New Yorskim zwrócił się z wezwaniem do swych djecezjan o zebranie 650.000 dolarów na założenie instytutu, poświęconego studjum Tomistycznym. W ciągu dziesięciu dni zebrano 919.152 dolary. (P).

Modlitwa w Irlandzkim parlamencie. Senat irlandzki uchwalił odmawiać modlitwę, ułożoną przez jednego świeckiego senatora, a zatwierdzoną przez katolickich biskupów, przed każdą sesją, aby ustawy zapadały w duchu chrześcijańskim. Protestanccy senatorowie przyłączyli się do uchwały. (P.)

Masonerja francuska broni zeświecczenia. Masonerja francuska zaczęła już przygotowania do przyszłych wyborów do parlamentu. Wystosowała ona cyrkularz do wszystkich partji lewicowych nawołując do zjednoczenia się w obronie zasad zeświecczenia. Dokument ten wytyka jako "główne grzechy", nawiązanie stosunków z Watykanem zwinięcie wielu szkół rządowych i równocześnie wspomaganie wyznaniowych, usunięcie praw laicyzacji i. t. d. (K. I. P. A.)

Sprawy beatyfikacji i kononizacji w 1924 r. Kongregacja Obrzędów odbędzie w 1924 r. 25 posiedzeń [posiedzień] dla przygotowania do beatyfikacji i kanonizacji na rok 1925. Będzie ona roztrząsała sprawy: Bł. Gianelli Bł. Pellier, Bł. Kafasso, Bł. Vianney, Wawrzyńca, Imberti i Towarzyszów, Bł. Łucji Filippini, Bł. Michaliny od Prz. Sakramentu, Bł. Ejmarda i Bł. Teresy od Dzieciątka Jezus. (K.I.P.A.).