Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Mianowanie nowych kardynałów. Na tajnym konsystorzu mianował Ojciec Św. ośmiu kardynałów. Są nimi następujący purpuraci: ks. Artur Stanisław Touchet, O. Franciszek Ehrle, ks. Aleksy Corast, mgr. Achilles Locatelli, mgr. Jan Bonzano, mgr. Eugenjusz Tosi, mhr. Reig y Casanovą, mgr. Józef Mori. Razem z nowoobranymi święte kolegjum liczyć będzie 69 kardynałów. Z tej liczby 33 kardynałów jest narodowości włoskiej, a 36 należy do innej narodowości. Wśród kardynałów cudzoziemskich jest 7 francuzów, 6 niemców, 2 polaków.

Dewiza Ojca św. Piusa XI. "Pax Christi in regno Christi. Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym - oto hasło, pod którem będzie pracował Ojciec św. jak ogłosił w encyklice.

Ze świata

Rocznica Pasteur"a. Na schyłku ubiegłego roku święciła Francja, a wraz z nią cały świat cywilizowany, wielką rocznicę. Dnia 27-go grudnia 1922 r. upłynęło sto lat od chwili, gdy ujrzał światło dzienne jeden z największych geniuszów naukowych Francji i dobroczyńców ludzkości Pasteur. Wsławił się zwłaszcza w dziedzinie bakterjologji i miljony ludzi uleczonych z wścieklizny, zawdzięczają mu życie. Wielki ten uczony był nadzwyczaj religijnym, praktykującym katolikiem. Raz zapytany przez jednego wolnomyśliciela jak może pozostawać wierzącym po tylu naukowych badaniach, odpowieeział z prostotą: Właśnie dlatego żem tyle się uczył i nad nauką głęboko zastanawiał zachowałem wiarę Bretona; a gdybym był jeszcze dłużej poświęcał się nauce, to wiara moja byłaby tak żywą, jak wiara bretońskiej wieśniaczki. Umarł z krzyżem w ręku, a ze słowami: "Wierzę w Boga" na ustach.

Bolszewicy zamykają kościoły w Petersburgu. W grudniu bolszewicy zamknęli wszystkie kościoły w Petersburgu, grożąc jednocześnie represjami za odprawianie nabożeństwa poza kościołami.

Powodem tego wyzywającego represyjnego kroku jest chęć zmuszenia duchowieństwa katolickiego do podpisania umów między parafianami a władzą sowiecką, które głoszą, że świątynie i znajdujące się w nich szaty kościelne, utensylja i naczynia święte są własnością .ludową, a gminy parafjalne otrzymują je tylko do użytku.

Na podpisanie takich kontraktów, sprzecznych nietylko z prawem kościelnem, ale przedewszystkiem z sumieniem, księża się nie zgadzali.

Dodać jeszcze należy, że kościoły w Rosji były budowane i utrzymywane kosztem prywatnych parafjan, w przeważnej części Polaków, którzy dziś wrócili do Polski, lub za nią optują. W żadnym razie ani prawnie, ani moralnie kościoły te nie mogą być uważane za "własność narodu rosyjskiego, szczególniej jego bolszewickiej części.

Jubileusz. Kilka miesięcy temu obchodził Kościół, szczególnie we Francji,, trzechsetną rocznicę śmierci wielkiego biskupa genewskiego, założyciela Zakonu Nawiedzenia Najśw. Panny, Doktora Kościoła, Św. Franciszka Salezego. Każdy prawie katolik czytał jego przepiękne książkę "Filotea" czyli .Droga do życia pobożnego", która już wielu ludzi zaprowadziła do doskonałości i to nie drogą jakąś nadzwyczajną, ale spełnianiem obowiązków względem BogaJ bliźniego, czuwaniem nad sobą i staraniem się o cnoty szczególnie zwyczajne najpotrzebniejsze w codziennem życiu.

O szkoły katolickie w Prusach. Dnia 7 stycznia b. r. we wszystkich pruskich djecezjach odczytano z ambon wspólny list pasterski, w którym biskupi zamieszczają wezwanie katolickich organizacji szkolnych do podpisów na ich memorjał, żądający w myśl hasła "Katolickie szkoły dla katolickich dzieci, by rząd natychmiast rozwiązał zagadnienie szkolne, szkoły wyznaniowe posiadały pełne prawa, w szkołach katolickich uczono w duchu katolickim, a nauczyciele byli katolikami i aby nauka religji zależała od Kościoła.

Dlaczego? Jugosłowiańska komisja dla konkordatu ze Stolicą Apostolską żąda, jako jeden z warunków do zawarcia umowy, by mianowanie biskupów przysługiwało rządowi!!?? - "Katolicki List", wyjaśniając ten "pomysł" tak nam przedstawia gabinet jugosłowiański: "Obecne ministerjum składa się z 18 ministrów, między którymi jest 13 schyzmatyków, 3 tak zwanych, katolików i 2 muzułmanie. Większość ministrów jest masońską.

Co razi. "Iswiestia" podaje rozporządzenie rządu sowietów, by natychmiast usunięto wszelkie oznaki kultu chrześcijańskiego z lokalów publicznych. - W Polsce w wielu miejscach już ten rozkaz - wykonano.

Ile jest katolików w Danji. Wedle obliczeń statystycznych, w roku 1890 było w Danji 3.600 katolików, w roku 1921 liczba ich wzrosła do 22.000.

Watykan w sprawie biskupa Cieplaka. "Daily Telegraph" donosi, że koła watykańskie, zwróciły się do przewodniczącego, angielskiej delegacji dyplomatycznej w Moskwie mr. Hodgsona z prośbą o interwencję w sprawie aresztowania biskupa Cieplaka i innych duchownych.

U nas

Przebłagalna procesja. Zdziczenie obyczajów, wywołane podsycane napaściami różnych partji, dochodzi do tego, że ludzie zapominają o tem, iż kościół to dom Boży i uważają za coś wielkiego jeśli mogą w nim zachować się jak w karczmie i dopuszczać się różnych wybryków. Ostatnia Pasterka była dowodem tego. Oto w kilku kościołach szereg ciemnych żywiołów przeszkadzało w nabożeństwie, grając na piszczałkach, śpiewając różne pieśni. Dla przebłagania Boga za te zniewagi, Książę biskup krakowski polecił urządzić 2 lutego po ulicach miasta przebłagalną procesję.

Z życia Milicji. Koło mężczyzn Milicji Niepokalanej w Krakowie rozwija coraz więcej swoją działalność. Zebrania członków odbywają się co dwa tygodnie, na których często wygłaszają członkowie odczyty, stojące na dosyć wysokim poziomie. Szereg odczytów o kościele narodowym miał p. Pawlak, uświadamiając członków o jego błędach i zgubnym wpływie. Z Ciekawą prelekcją wystąpił również prof. uniw. Rubczyński: w jaki sposób zyskiwać religji ludzi obojętnych czy niedowiarków. Wobec takich ludzi należy podkreślać, że wszyscy prawdziwie uczeni byli i są wierzącymi, że tylko na trwałej organizacji Kościoła można opierać sprawy społeczne i wszelkie trwalsze zagadnienia, że w końcu Kościół zadowala dążności człowieka do piękna.

Z powodu zaburzeń w kościołach w czasie Pasterki powzięła "Milicja Niep." myśl zorganizowania we wszystkich kościołach straży, któraby czuwała nad porządkiem w czasie nabożeństw i usuwała jednostki, zachowujące się nieodpowiednio. Wniosek swój przedstawiła "Milicja Ordynarjatowi Krakowskiemu do rozpatrzenia.