Kronika religijna.
Drukuj

Z Rzymu

Annuario Pontificio 1922 r. Ostatni schematyzm watykański, noszący nazwę "Annuario Pontificio" wyszedł z druku na trzy dni przed śmiercią Ojca św. Benedykta XV. Oto niektóre z niego zaczerpnięte liczby: Kardynałów jest obecnie 59, arcybiskupów liczy nasz Kościół katolicki 216, biskupów że stałą siedzibą 917, arcybiskupstw i biskupstw tytularnych 606, delegatur apostolskich 15, wikarjatów 191, prefektur 68; ponadto obrządki wschodnie, pozostające w łączności z Rzymem, wykazują 6 patriarchatów, 22 arcybiskupstw, 49 biskupstw i 6 wikarjatów apostolskich. Za pontyfikatu Benedykta XV przybyło ogółem arcybiskupstw 8, biskupstw 26, delegatur 2, wikarjatów 28 i prefektur 8. - Dyplomacja Stolicy Apostolskiej obejmuje 20 nuncjatur i 5 internuncjatur. Nuncjatury posiadają następujące państwa: Argentyna, Austrja, Bawarja, Belgja, Brazylja, Chile, Kolumbja, Czechy, Francja, Niemcy, Jugostawja, Paragway, Peru, Polska, Portugalja, Rumunja, Hiszpania, Szwajcarja, Węgry i Wenezuela. Internuncjatury zaś te: Boliwia, Costarica łącznie z Nicaragua i Hondurasem, Haiti, Holandja, i Luksemburg. Ciało dyplomatyczne przy Stolicy Świętej składa się z 7 ambasad i 20 poselstw. Pierwsze mają tu: Belgja, Brazyija, Chile, Francja, Niemcy, Peru i Hiszpanja; drugie zaś: Argentyna, Austrja, Bawarja, Boliwja, Kolumbja, Costarica, Czechosłowacja, Anglja, Grecja, Haiti, Jugosławja, Monaco, Nicaragua, Holandja, Polska, Portugalja, Rumunja, Rosja (z nominacji rządu Kiereńskiego). Węgry i Wenezuela.

Trzechsetną rocznica Kongr. de Propaganda Fide. W roku bieżącym święci Kongregacja Rozkrzewiania Wiary św. (de Propagande Fide) trzechsetną rocznicę swego istnienia, gdyż do życia powołał ją Grzegorz XV dn. 22 czerwca 1622 r. Z tej okazji odbędą się w Rzymie w trzy dni poprzedzające Zesłanie Ducha Św. (a więc od 1 - 3 czerwca b. r.) uroczyste nabożeństwa wraz z kazaniami, aby sprosić na misje katolickie, któremi kieruje ta Kongregacja, jak najhojniejsze Boże błogosławieństwo. W samą zaś uroczystość Zesłania Ducha Św. odprawi Ojciec św. pontyfikalną sumę w Bazylice św. Piotra na Watykanie i tam wygłosi kazanie o tem, jak ważną jest praca misyjna wśród niewiernych. - Zachęca Ojciec św., aby podobne uroczystości odbywały się także po całym katolickim świecie i udziela wszystkim, którzy wezmą w nich udział, odpustu 500 dni na każdy dzień, a zupełnego w samą uroczystość Ziel. Świąt. Odpusty te można ofiarować i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Ze świata.

Uczczenie św. Teresy. Dnia 12 marca bież. roku uniwersytet w Salamance w Hiszpanii, nadał świętej Teresie tytuł Doktora św. teologji "honoris causa". Pobudką do tego była trzechsetna rocznica kanonizacji tej autorki głębokich dzieł mistycznych i chluby hiszpańskiego narodu.

Pomnik dla zakonnic. W czasie wojny światowej, jak w innych armjach, tak i w amerykańskiej wiele zakonnic katolickich pełniło trudny obowiązek sanitarjuszek, a niektóre z nich poświęcenie swe, nawet życiem przypłaciły. I dla uczczenia pamięci właśnie tych ostatnich Stany Zjednoczone Ameryki Północnej postanowiły wystawić w Washingtonie pomnik, na którym będzie wyryta płaskorzeźba z bronzu, przedstawiająca 14 zakonnic z 11 różnych zgromadzeń. Pomnik ten, w stolicy protestanckiego kraju wystawiony, stanie się - da Bóg - sumieniem, nawołującym na łono katolickiego Kościoła, który nietylko o duszę, ale i o ciało ma pieczę.

Nowy kościół polski w Danji. Gorliwe zabiegi O. Egidego Smitza uwieńczone zostały pomyślnym skutkiem: oto stanął w Nakskov na duńskiej ziemi nowy kościół dla polskiej robotniczej ludności pod wezwaniem św. Franciszka Serafickiego. W uroczystem poświęceniu tej Pańskiej świątyni wzięło udział 10 okolicznych księży, konsul Holandji i wielka rzesza wiernych. Zaznaczyć wypada, że jest to już trzeci kościół polski w Danji: pierwszy w Maribo stanął w 1897 roku, drugi w Nykóbing w r. 1915. Wszystkie te kościoły obsługiwane są przez 00. Franciszkanów z Holandji, którzy raz po raz zajeżdżają do Krakowa, dla ćwiczenia się w polskim języku.

U nas.

Ojciec św. do Uniwersytetu Warszawskiego. Jako podziękowanie za tytuł honorowego doktora prawa kanonicznego, nadany przez Wszechnicę Warszawską Piusowi XI, przesłał Ojciec św. następujące pismo:

Ukochanemu synowi Drowi Janowi Mazurkiewiczowi, magnificencji rektorowi uniwersytetu warszawskiego Papież Pius XI.

Ukochany Synu! Pozdrowienia i błogosławieństwo Apostolskie! Oddano nam nader przyjemne pismo datowane z uniwersytetu warszawskiego z dnia l/X, w którem ty wraz z dziekanem wydziału teologicznego Władysławem Szcześniakiem mianujesz nas doktorem honorowym prawa kanonicznego. Sprawiło to nam naturalnie bardzo wielką przyjemność nie tylko dlatego, że widoczna jest w tem wasza względem nas miłość, lecz także i dlatego, że jest to dla nas przypomnienie szlachetnego narodu polskiego, względem którego szczególniejszą żywimy miłość. Przeto dzięki należne składamy całemu Ciału profesorskiemu za godność tak mile ofiarowaną, a nadto usilnie prosimy Boga o pomoc należytą ku wzrostowi tego znakomitego przybytku nauk. Na dowód ojcowskiej naszej życzliwości z pełni serca udzielamy tobie i każdemu z uczących się Apostolskiego błogosławieństwa.

Dan w Rzymie dnia 18 lutego 1922 r., roku pierwszego naszego pontyfikatu. Papież Pius XI wł.r.

Hołd Gdańska dla Ojca św. Dnia 28 marca b.r. odbyło się w Gdańsku wielkie zgromadzenie ku czci Ojca św. Piusa XI. Wśród innych znamienitych osobistości, zaproszono na nie również nuncjusza papieskiego w Warszawie msgr. Lawi i nuncjusza papieskiego w Berlinie msgr. Passelli.

Akademja ku czci Ojca św. w Warszawie. W niedzielę dn. 26 marca b.r. odbyła się w Warszawie w sali ratuszowej uroczysta akademja na cześć Ojca św. Piusa XI. Przewodnictwo objął J. Em. kard. Kakowski. Obecni byli na sali pp: marszałek Sejmu Trąmpczyński, prezes ministrów Ponikowski, minister Skirmunt, posłowie państ zagranicznych, prezydent miasta Nowodworski, prezes Rady miejskiej Baliński, przedstawiciele Episkopatu polskiego i wyższego duchowieństwa z J. Em. nuncjuszem papieskim ks. arcybiskupem Laurim na czele. Naczelnika Państwa reprezentował adjutant generalny gen. Jacyna.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnów: papieskiego i narodowego. Następnie prezes Rady miejskiej p. I. Baliński dał wyraz uczuciom, jakie żywi stolica Polski wobec Watykanu. W szeregu przemówień ks. prałat A. Szlagowski przedstawił stosunek papiestwa do cywilizacji, p. A. Grzymała-Siedlecki stosunek Polski do katolicyzmu, wreszcie J. Em. kard. Kakowski, zdawszy sprawę z wrażeń ostatniego konklawe, odczytał tekst adresu hołdowniczego do Ojca św., wysłanego w imieniu stolicy Polski. Na zakończenie przemówił w języku francuskim nuncjusz papieski msgr. Lauri, dziękując za te dowody przywiązania, jakie Polacy składają u stóp tronu papieskiego.

Zjazd dyrektorów III. Zakonu w Siedlcach. Uchwały, zapadłe w roku ubiegłym na Kongesie Tercjarstwa polskiego w Krakowie, powoli wchodzą w życie. Oto dn. 20 kwietnia bież. roku w myśl tych uchwał odbył się w Siedlcach zjazd księży dyrektorów III Z. św. O. Franciszka diecezji podlaskiej z następującym programem: O godz. 9. rano uroczysta msza św., o godz. 10 posiedzenie obejmujące: l) wybór prezydjum; 2) sprawozdania poszczególnych ognisk i ich potrzeby; 3) wprowadzenie w życie uchwał zjazdu 1921 r.; 4) wnioski; 5) wybory do Rady głównej.

Masoni w Warszawie. Loża masońska Warszawska, zniesiona przez rząd rosyjski jeszcze 1823 roku, teraz znów się zawiązała, a bracia od kielni robią sobie nadzieje, że będzie ona jednem z najgłówniejszych ognisk światowej masonerji, skąd oświata i postęp (czytaj: fałsz i brud) po wschodniej Europie rozlewać się będzie. - Inne miasta polskie (Kraków, Piotrków, Lwów i t. d.) z otwarciem lóż raźniej się pokwapiły.

Odpowiedź Redakcji panu S. z S.

Winszujemy ze serca - nad rachunkiem sumienia niema co zanadto się męczyć, ale pojechać choćby do Krakowa i sprawę załatwić. - Niepokalana dopomoże.