Jakiej konstytucji chcą katolicy
Drukuj

Polski Sejm Ustawodawczy przygotowuje nową Konstytucję. Ważna to chwila, bo "Konstytucja ma się stać podstawową kartą życia państwowego i społecznego ustroju". Dlatego Biskupi polscy wręczyli Rządowi memoriał, zawierający katolickie postulaty (wymagania) konstytucyjne. Najważniejsze z nich są następujące:

"Rzeczpospolita... powinna być w Konstytucji ujęta jako państwo chrześcijańskie, które uznaje Boga..., bierze udział w aktach czci Bożej i szanuje katolickie sumienia obywateli".

Konstytucja przy nakładaniu na obywateli obowiązków "...powinna uszanować ich wolność ludzką, ograniczając ją jedynie o tyle, o ile tego wymaga wspólne dobro i bezpieczeństwo", bo. "niezdrowa jest państwowość, która gnębi moralnie obywatela przynagleniami, sprzecznymi z jego sumieniem".

"Wolność obywatelską pojmować należy jako wolność osobistą. jako wolność wierzeń religijnych i kultu, jako wolność przekonań, słowa, pisma, zrzeszania się oraz jako swobodę od przymusowego należenia do grup politycznych i swobodę wyboru organizacyj zawodowych".

"Konstytucja powinna zapewnić obywatelom równość... Żadne osoby ani grupy nie powinny mieć przywilejów politycznych lub materialnych, ani cieszyć się bezkarnością".

"Konstytucja powinna poręczyć prywatną własność obywateli... własność ziemi i warsztatów pracy", a ograniczenia... powinny być przeprowadzane w sposób jednolity i tylko w miarę jak tego wymaga istotne dobro ogólne".

"Konstytucja powinna zabezpieczyć prawny byt i swobodny rozwój życia rodzinnego" i "zapewnić rodzinom katolickim chrześcijańskie wychowanie dzieci i udzielanie tymże nauk religii zarówno w szkołach publicznych jak i prywatnych".

"Konstytucja powinna zabezpieczyć praworządność życia państwowego, wykluczając zeń swawolę, nadużycia władzy oraz przerosty uprawnień czynników policyjnych i partyjnych".

W stosunku do Kościoła katolickiego Konstytucja powinna "uregulować zasadniczo stosunek Rzeczypospolitej do Kościoła w duchu harmonijnego współżycia obu instytucji", winna "uznać odwieczne prawo Kościoła do zakładania i prowadzenia seminariów..., do tworzenia zgodnie z przepisami prawa państwowego organizacji katolickich, przedszkoli, ochronek, sierocińców, domów dzieci, szkół wszelkich typów, zakładów wychowawczych i opiekuńczych szpitali i domów starców, organizacji i instytucji dobroczynnych, prasy, drukarń i zakładów wydawniczych". "Konstytucja powinna uznać prawo Kościoła w stosunku do kościołów, kaplic i cmentarzy oraz do majątku ruchomego i nieruchomego, który Kościół posiada lub nabędzie".