Istota i duch Milicji Niepokalanej
Drukuj

Istota Milicji Niepokalanej polega na tym, że jest ona Niepokalanej, bezwarunkowo, nieodwołalnie, bezgranicznie Niepokalanej i to pod każdym względem. Stąd wstępujący do M. I.[1] staje się Jej zupełną własnością. Przez to samo staje się Jezusowym tak jak Ona jest Jezusową, i im doskonalej jest Jej, tym doskonalej jest Jezusowym, ale zawsze w Niej i przez Nią, czyli o wiele łatwiej i doskonalej. Przez Pana Jezusa zaś staje się Bożym. - Być więc Niepokalanej - to istota M. I.

Nazywa się Milicją, bo należący do niej nie ogranicza się na oddaniu siebie zupełnie Niepokalanej, ale stara się o ile może, by i serca innych dla Niej zdobyć, by i serca innych Jej się oddały, jak on się oddał. I to, by jak najliczniejsze serca dla Niej zyskać, serca wszystkich co są i będą kiedykolwiek aż do skończenia świata.

To jest istota Milicji Niepokalanej. A jakim jej duch?

Duch jest tym, co ożywia, porusza. Duch więc M. I. będzie ożywiał członków M. I., by coraz bardziej byli rycerzami Niepokalanej, by co dzień bardziej stawali się rzeczą i własnością Niepokalanej i coraz gorliwiej zdobywali dla Niej serca bliźnich.

Im bardziej tym duchem się ożywią, tym więcej zbliżą się do ideału, do istoty M. I., tym więcej będą rycerzami Niepokalanej.

Na pociechę duszom gorliwym trzeba zaznaczyć, że istota oddania się Niepokalanej nie polega na ciągłej pamięci o Niej, ale na woli. Tak więc dusza zajęta cała dobrem spełnianiem swego obowiązku nie przestaje być własnością Niepokalanej i jej myśli, słowa i czyny nie przestają być Niepokalanej, chociaż o tym nie myśli.

PROGRAM MILICJI NIEPOKALANEJ (M. I.)

I. Cel. Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów i. t. d., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki. 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w jej niepokalanych rękach.

2) Wpisać się do księgi milicyjnej w miejscu, gdzie Milicja Niepokalanej założona jest kanonicznie.

3) Nosić "Cudowny Medalik"

III. Środki. 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym:

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

2) Wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś poleca się rozpowszechniać "Cudowny Medalik".

UWAGA: 1) środki pod nr III są tylko polecone; 2) nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć jest naszym jedynym bodźcem.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚW. MARJI PANNIE NIEPOKALANEJ

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, Której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N. niegodny(a) grzesznik(ca) rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego(ą) i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego(ą), bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje Sama zniszczyłaś na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał(a) się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszystkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

NAJWAŻNIEJSZE ODPUSTY DLA CZŁONKÓW MILICJI NIEPOKALANEJ

a) Odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji; 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia; 3) w dowolnym dniu każdego miesiąca; 4) w godzinę śmierci, jeżeli się wyspowiadali, Wiatyk przyjęli, lub przynajmniej skruszonym sercem Najświętsze Imię Jezus wymówią, jeśli są w możności; gdy tego uczynić nie mogą, by przynajmniej sercem pobożnie to Imię wezwali.

b) Odpusty cząstkowe: po 300 dni za każdorazowe odmówienie następujących aktów strzelistych: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie", lub: "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim", oraz sto dni odpustu za każdy uczynek gorliwości, zmierzający do zbawienia dusz, zwłaszcza nawrócenia masonów, w myśl celów Milicji.

UWAGA DLA PRAGNĄCYCH NALEŻEĆ DO MILICJI NIEPOKALANEJ

Do Milicji Niepokalanej można się zapisywać w Centrali Milicji w Niepokalanowie. Dyplomiki członkowskie, Medaliki Cudowne itd. można nabyć w Centrali w dowolnej ilości.

Księża, pragnący zorganizować w swej parafii Milicję, otrzymają na życzenie bliższe informacje listownie.

Członkami stowarzyszenia Milicji Niepokalanej mogą być wszyscy chrześcijanie - katolicy bez względu na wiek - a więc tak osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci. Jako wpisowe na pokrycie kosztów za dyplomiki, medaliki i przesyłkę pocztową przyjmujemy z wdzięcznością dobrowolne ofiary. Od prawdziwie ubogich i bezrobotnych - nawet i tego się nie wymaga. Chodzi tylko o to, by coraz więcej szeregi rycerstwa Niepokalanej się powiększały i aby przez nie cześć, miłość i ufność ku Maryji Niepokalanej jak najbardziej się szerzyła.