Iskierki
Drukuj

Z okazji Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Min. Poczt i Telegrafów wprowadziło w obieg nowe znaczki pocztowe wartości 15 i 30 gr. z podobizną Włodarza Państwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na wydawanie pozwoleń na posiadanie broni krótkiej przea wójtów i sołtysów, ale tylko na cza urzędowania.

Iskierki z Polski 3/1938, s. 89-90

W styczniu minęło 75 lat od Powstania Styczniowego. Z tej racji w Warszawie urządzono wystawę prac artysty malarza polskiego Artura Grottgera, który w swych dziełach malarskich uwiecznił frag- pienfy z walk o niepodległość. Na uroczystości z tym związane przybyło do Warszawy kilku weteranów Powstania Styczniowego, których Pan Prezydent Mościcki przyjął na specjalnej audiencji, i odznaczył oficerskimi krzyżami Polski Odrodzonej i Złotym Krzyżem Zasługi. Dekoracji dokonał Marszałek Śmigły - Rydz. Fot. [powyżej z lewej] przedstawia powrót spod Belwederu, gdzie weterani złożyli wieńce.

Obliczenia statystyczne wykazały, że Wieś w ogóle odcięta jest od oświaty. W r. (1935-36 dzieci rolników posiadających do 50 ha uczęszczało do szkół średnich 17.000, co na 60.6 proc. ludności włościańskiej w Polsce, stanowi tylko 9.6 proc. dzieci rodziców posiadających do 50 ha i zaledwie 2.1 proc. posiadających ponad 50 ha. A więc przyszłość zapowiada się tak, że wśród przyszłej polskiej inteligencji coraz bardziej znikoma będzie liczba ludzi z masy włościańskiej, a więc najzdrowszej i najmniej podległej ujemnym wpływom. We wsi polskiej tkwią niespożyte siły, trzeba tylko więcej odpowiednio przygotowanych przewodników, którzy by obudzili te śpiące siły i poprowadzili wieś do nowego życia.

Dorocznym zwyczajem. Pan Prezydent Rzeczypospolitej wydał przyjęcie dla korpusu dyplomatycznego. W czasie tego przyjęcia dziekan korpusu, Nuncjusz Apostolski J. E. Ks. Arcybiskup Cor- tesi wygłosił przemówienie, na które Pan Prezydent odpowiedział bardzo przyjaźnie i serdecznie.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał zarządzenie do kuratorów szkolnych, by władze szkolne użyły wszelkich środków celem ochrony młodzieży szkolnej przed hasłami ugrupowań politycznych, które usiłują przeniknąć do szkoły..

W Białej na Śląsku ujęty został przez policję groźny bandyta Maruszeczko.

Na Kasprowym Wierchu (1988 m) otwarte zostało wysokogórskie obserwatorium metereologiczne. Prócz normalnych prac obserwatorium, zwrócona ma być uwaga na promieniowanie słońca, pomiary elektryczności atmosferycznej i działanie promieni kosmicznych. (Fot. [powyżej w środku]).

W stoczni holenderskiej w Vlissingen spuszczono na wodę nowy okręt podwodny "Orzeł", wybudowany kosztem 8.200.000 zł ze składek Ligi Morskiej i Kolonialnej. ORP "Orzeł" [powyżej z prawej] zajmuje pierwsze miejsce wśród innych łodzi podwodnych na Bałtyku. Posiadamy obecnie 4 łodzie podwodne, a w krotce "Sęp" powiększy liczbę do 5-ciu.

Jak wiadomo okolice Sandomierza, Rzeszowa, Jarosławia i Przemyśla stanowią tak zwany Centralny Okręg Przemysłowy (C.O.P.), który ma skupić najważniejsze działy naszego przemysłu. Między innymi z woli Wodza Narodu powstała Stalowa Wola, której olbrzymie zakłady hutniczo-mechaniczne przemysłu wojennego zaopatrywać będą naszą armię w odpowiedni sprzęt wojenny. Ze względu na powszechne zbrojenia światowe nasze dozbrojenie jest konieczne, abyśmy się nie stali łupem najeźdźców.

Przy rozprawie sejmowej nad budżetem Ministerstwa Poczt i Telegrafów poseł Budzyński w szerszym przemówieniu zgłosił rezolucję, wzywającą Rząd do odżydzenia Polskiego Radia, by służyło ono w całej pełni polskiej kulturze i polskiej racji stanu. Katolicy pochwalają śmiałe wystąpienie posła Budzyńskiego i domagają się wprowadzenia specjalnych audycyj, pogłębiających ducha katolicyzmu w narodzie.

Między Brukselą a Warszawą otwarto bezpośrednie połączenie radiotelegraficzne, w naszej stolicy piętnaste z rzędu.

Na dzień 1 listopada ub. r. ze świadczeń emerytalnych pracowników umysłowych korzystało 31.594 osoby.

W powiecie bielskim na Podlasiu istnieje wzorowo zorganizowana wieś Winna. Wieś posiada Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, Spółdzielczą Mleczarnię, Kółko Rolnicze, własny samochód i bibliotekę. Wszystkie te organizacje wykazują dużą żywotność.

W Rawie Mazowieckiej wynikły zajścia na tle podziału straganów między handlarzami polskimi a żydowskimi. Polacy postanowili być solidarni i nie kupować u żydów.

Ze świata

Do władzy w Rumunii doszła partia chrześcijańsko-narodowa, której przywódca p. Goga został premierem. Nowy rząd rozpoczął swoją pracę, zmierzającą do wyzwolenia narodu rumuńskiego spod wpływów żydowskich. Zamknięto więc wszystkie pisma żydowskie, odebrano obywatelstwo żydom, przybyłym od roku 1920, wydano rozporządzenie, mocą którego Rumuni nie mogą służyć u żydów, a w przedsiębiorstwach ma być zatrudnionych najmniej 90 proc. Rumunów. Również ma być przeprowadzona kontrola zatrudnienia żydów w urzędach i wolnych zawodach. Zarządzenia rządu rumuńskiego dotyczące kwestii żydowskiej odbiły się silnym echem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Wyszedł z druku pierwszy serbski przekład "Pana Wołodyjowskiego" H. Sienkiewicza. Przekładu dokonali młodzi literaci Wojsław Popowicz i Jerzy Zivanowicz.

Iskierki ze świata 3/1938, s. 91

Niemcy, pragnąc się uniezależnić gospodarczo na wypadek wojny od innych krajów, robią wielkie wysiłki, by zaopatrzyć rynek wewnętrzny własnymi produktami. I tak na wiosnę z Hamburga mają wyruszyć łodzie rybackie na połów ryb, które następnie zużyte będą na wyrób skóry, wełny, mąki, szczotek, sznurowadeł i konserw. Wyrabiają też mydło z węgla. Obecnie dr Spangenberg wynalazł metodę, która pozwala na szybki wzrost zboża bez użycia światła i ziemi. Używa się do tego specjalnych nawozów płynnych. Zdjęcia [powyżej, z prawej od góry] przedstawiają: przesiewanie ziarna, które przez pół godziny zalewa się płynem i wypuszcza go następnie oraz wzrost roślin w skrzyniach fabrycznych. Podobno w ciągu kilku tygodni, niezależnie od pory roku, żółto - zielonawe plantacje dają z 50-80 kg zasiewu - 300 do 500 kg zboża.

Statystyki wszystkich krajów stwierdzają stały wzrost zużycia wyrobów tytoniowych. Największy wzrost zanotowano w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.

Pod koniec stycznia mieszkańcy Rodezji (Afryka) mają najlepsze połowy ryb. Chwytanie ich odbywa się za pomocą tzw. "ości" tj. ostrego pręta osadzonego na drążku drewnianym. Przy brzegu, po pas w wodzie, upatruje murzyn rybę i gdy spostrzeże momentalnie przebija ją ością, (wskazuje fot. [powyżej, z lewej od góry]).

W maju br. odbędzie się w Paryżu Światowy Kongres Przeciwżydowski celem obmyślenia środków zaradczych przeciw knowaniom żydowskim, rozciągającym swe macki na wszystkie kraje. Z Polski do udziału w tym Kongresie zaproszony został wybitny znawca judaizmu, ks. prałat dr Stanisław Trzeciak (z Warszawy).

król Egiptu

Młody, bo 18-letni król Egiptu, Faruk [fot. powyżej, w środku u góry] zawarł związek małżeński z 17-letnią Faridą Zulfikar, córką egipskiego sędziego. Pan Prezydent Mościcki wysłał młodej parze kasetę kutą w srebrze, zawierającą album ze zdjęciami upamiętniającymi pobyt Marszałka Piłsudskiego w Egipcie.

Naczelnym wodzem wojsk francuskich mianowany został gen. Gamelin, który w zeszłym roku bawił w Polsce. Zapowiedział on niezwykłą walkę z rozkładowym wpływem komunistycznym, który we Francji urządza ustawiczne strajki i okupację fabryk.

Komitet światowej Wystawy Nowojorskiej w r. 1939 powiadamia, że dotychczas 62 narody podpisały umowy o uczestnictwie w tej wystawie, Przygotowywana wystawa nowojorska ma swą wielkością i wspaniałością przewyższyć wszystkie dotychczasowe wystawy. Polska też bierze udział.