Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

P. Prezydent wydał dekret, ustalający nową organizację naczelnych władz wojskowych w Polsce.

Polska za wzorem innych państw wprowadziła ograniczenia dewizowe. Zarządzenie to ma wielkie znaczenie dla naszego życia gospodarczego. Odtąd można wywieźć zagranicę najwyżej 500 zł. W sprawach wywozu decydować będzie Komisja Dewizowa Banku Polskiego.

Radca Min. Spraw Zagr., książę Henryk Lubomirski, wstąpił do Zakonu XX. Jezuitów.

Polskie lotnictwo komunikacyjne zakupiło w niemieckiej fabryce Junkersa nowy samolot, już 52, o sile 1700 K.M., unoszący 17 pasażerów i osiągający szybkość 250 km na godz.

W Pabjanicach pod Łodzią rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce stacji radjotelewizyjnej (nadającej obrazy na odległość).

P. Szmit z Bydgoszczy wynalazł sposób produkowania sztucznego pierza i rwchn z kory brzozowej.

Olbrzymia burza gradowa przeszła nad woj. lubelskiem w dniach 13 i 14 maja b. r. Grad wielkości 5 cm zniszczył plony w kilku gminach.

W Łodzi wykryto tajną drukarnię komunistyczną w piwnicy mieszkania Jojny Olsztajna, gdzie znaleziono paczki odezw komunistycznych. Aresztowano przytem 19 żydów.

W Polsce na 637 miast tylko 84 posiada wodociągi.

Obecnie w Polsce żyje 275 sztuk niedźwiedzi, z czego na Karpaty Wsch. przypada 256, na Polesie 15, na Tatry 4 szt.

We wsi Podlesice (pow. olkuski, woj. kieleckie) odkryto w jednej z jaskiń przedhistorycznych ślady bytowania ludzkiego. Ze znalezionych śladów palenisk, ceramiki i kości ludzkich, ustalono, że człowiek przebywał w tej jaskini w okresie neolitu t. j, ok. 2000 lat przed Nar. Chrystusa,

ZE ŚWIATA

Najdłuższa broda świata

W Ameryce zbudowano bardzo czuły przyrząd, który sygnalizuje dzwonieniem o zbliżającej się burzy z odległości 300 km. W miarę zbliżania się burzy sygnały stają się krótsze i częstsze.

W Tokjo (Japonja) niedawno miał zjazd klub brodaczy t. j. ludzi, cieszących się najdłuższą brodą i wąsami. Jeden z nich (fot. obok) posiada brodę długości 1½ metra! Nosi ją w worku, bo wlecze mu się po ziemi. Na ogół jednak trudno spotkać Japończyka z brodą, bo jej nie lubią.

Na linji Hamburg-Lubeka w Niemczech kursują pociągi o dwu piętrach (fot. niżej). Szybkość ich wynosi 130 km na godzinę.

pociąg dwupiętrowy (Niemcy)

Włoski profesor Angelo Marcandalli, dyrektor Inst. Głuchoniemych w Como, skonstruował aparat do leczenia jąkania się. Dotychczasowe próby stosowania dały dobre wyniki.

Kopalnie angielskie instalują aparaty radjowe w podziemiach.

Nawet nieuprzedzeni protestanci odnoszą się z uznaniem dla Kościoła katol. Oto jeden z przywódców "Kościoła Chrystusowego" w Stanach Zjedn., dr. Ed. Dalberg z Chicago, zaleca wszystkim duchownym, aby przy rozstrzyganiu kwestyj rozwodowych stosowali się możliwie najściślej do zasad głoszonych przez Kościół katol.

W Jugosławji żyje obecnie 4.000 ludzi, którzy przekroczyli 100-tny rok życia.

W mieście Boudfield (Stany Zjedn.) żyje 180 rodzin, posiadających więcej niż 10 dzieci. Najwięcej, bo aż 22 dzieci, posiada rodzina pp. Smith.

Nowe wybory we Francji przedstawiają się następująco: socjaliści 146 mandatów (zyskali 49), komuniści 73 (zyskali 62), partja radykalna 115 (straciła 43), prawicowi utrzymali stan posiadania, chrześcijańsko - społeczni powiększyli swą liczbę (23 mandaty). Kierownictwo rządu spoczywa w rękach bogatego żyda, Bluma.

Fot. niżej przedstawia przekrój t. zw. francuskiej linji Maginota. Jest to szereg okopów podziemnych, przeprowadzonych wzdłuż wschodniej granicy Francji celem zabezpieczenia kraju przed niebezpieczeństwem niemieckiem. Ciągną się one od Belgji aż po Szwajcarję. Ponadto i Niemcy myślą o zbudowaniu podobnej linji po drugiej stronie Renu.

Linia Maginota

Znawcy życia ptaków obserwują stały ubytek jaskółek, które zabijają się lub łamią skrzydełka o gęstą sieć drutów telefonicznych i telegraficznych. Również gładkość murów domów współczesnych utrudnia jaskółkom budowanie gniazdek.

Po 7-miesięcznej wojnie Włosi zajęli Abisynję. Cesarz udał się do Palestyny, a stąd do Anglji. W zdobytem państwie Włosi znieśli istniejące tu jeszcze niewolnictwo, a król włoski został cesarzem Abisynji.

Według oficjalnego komunikatu rządu syjamskiego, zmarło w Syjamie w ciągu ostatnich miesięcy 1.530 osób na cholerę. Przeszło 5 milj. mieszkańców Syjamu zostało poddanych ochronnemu szczepieniu przeciw cholerze.

W Stanach Zjedn. Amer. Płn. przeprowadzono ankietę na temat: Co zadecydowało o zawarciu małżeństwa i jak długo nowożeńcy mają zamiar pozostawać w związku małżeńskim. Odpowiedź dało 18.000 par nowozaślubionych. Otóż okazało się, że 5% zawarło małżeństwo z miłości, 4% z pobudek materjalnych, 91% pod wpływem chwilowego nastroju. 42% sądziło, że małżeństwo potrwa 5-7 lat; 8% - że tylko 2 lata; 10% - 10-20 lat, inni zamierzali wytrwać aż do śmierci. Odpowiedzi te, oczywiście, pochodziły od małżeństw protestanckich.

W Paryżu ukazała się książka, zawierająca dane statystyczne wyroków, skazujących na śmierć w Rosji sowieckiej od 1917 do 1923 r. W tym okresie stracono 25 biskupów praw. 1.215 księży wszystkich wyznań, 6.575 nauczycieli, 8.800 doktorów, 54.850 oficerów, w tem 176 generałów i 21 admirałów, 260.000 żołnierzy, 2.500 policjantów, 48.000 żandarmów, 19.850 urzędników, 344.250 przedstawicieli inteligencji i 815.000 włościan.

(P. Irena Tomaszewska, Polka z Ulmois (St. Zjedn. Am. Płn.) została obrana posłanką w tymże stanie. Jest to pierwsza Polka, która zasiada w Kongresie (w sejmie) w Stanach Zj.

Radjo amerykańskie zatrudnia stale 30 tys. osób. W Ameryce 48% ludności posiada samochody, a 35% radjo-odbiorniki.

Szejk Abdul-Ganada Darwisza posiada 28 synów, wnuków, prawnuków i pra-prawnuków (wielu już umarło). Był on 18 razy żonaty. Obecnie liczy 131 lat życia.

W pobliżu piramid egipskich przy rozkopywaniu gruntu znaleziono zachowany w dobrym stanie sarkofag - jak przypuszczają - córki Faraona Cheopsa, za panowania którego wzniesiona została druga piramida.

Cesarz japoński zmienił swój dotychczasowy tytuł "Kotei" (Władca) na "Tenno" (syn nieba) i teraz ma być nazywany "Dai Nippon Tenno" t. j. "Cesarski syn nieba wielkiej Japonji". Zmiana ta świadczy o pragnieniu Japończyków zaznaczenia wyższego nad inne stanowiska swego monarchy.