Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W nowym sejmie mają drobni rolnicy 45 swych przedstawicieli, ziemianie 24, urzędnicy samorządowi 21, inne zawody mniej. Kobiet jest dwie.

Dnia 13 października b.r. P. Prezydent mianował nowy rząd pod przewodnictwem p. Marjana Zyndram - Kościałkowskiego. Min. Spraw Wewnętrznych został p. Wł. Kaczkiewicz, a min. Skarbu p. t. Kwiatkowski. Rząd ten jest już 34-tym w Polsce niepodległej, a premjer Kościałkowski jest 22-im szefem rządu.

Poczta polska wprowadziła sprzedaż gazet i czasopism bez żadnej dopłaty przez urzędy i agencje pocztowe.

Statek "Piłsudski" posiada na pokładzie drukarnię. Regularnie wydawane jest czasopismo "Kurjer Morski", pierwsza polska gazeta codzienna, redagowana i drukowana na morzu.

Z dniem 1 grudnia b. r. obowiązywać będzie nowy krój czapki wojskowej.

Ministerstwo Komunikacji wprowadziło grzywny na kolejach. I tak: za drobniejsze nieprzestrzeganie przepisów 1 zł. za inne 2 zł. i 5 zł.

K. Marczewski jest twórcą trzech wynalazków w kinematografji: "kina dziennego", filmu stereoskopowego t. j. trójwymiarowego i plastycznego. Trzecim jest telewizja elektrooptyczna.

W Polsce wybucha rocznie blisko 20 tys. pożarów, które niszczą 60 tys. budynków, ogólnej wartości 100 miljonów złotych.

W ostatnich czasach wzmogła się walka z sekciarstwem na Wileńszczyźnie. W Bielicy, w czasie targu, ludność rzuciła się na stolik z książkami sekciarskiemi baptystów i oblała go naftą. Już dość bałamucenia prostego ludu przez sprytnych sekciarzy, żerujących na ciemnocie ludzkiej!

Od pierwszego października uruchomiona została w Warszawie krótko-falowa stacja nadawcza. Pracuje ona z mocą 10 kw. na fali 22 m. Umożliwi ona słuchanie polskich audycyj dalekim polskim wychodźcom zagranicą.

W urzędach prokuratorskich zalega 130 tys. wyroków karnych, skutkiem braku miejsca w więzieniach. Wobec takiego stanu rzeczy nasuwa się pytanie, czy lepiej budować więzienia, czy też szkoły i w nich odnowić naukę religji - tej najlepszej twierdzy bezpieczeństwa.

W Polsce jest 33.000 niewidomych, w tem 60 proc. mężczyzn a 40 proc. kobiet. Głuchoniemych, a zarazem ociemniałych jest 13 proc.

W myśl rozporządzenia o wymiale mąki, wymiał mąki żytniej nie może być niższy (ciemniejszy) niż 55 proc. (razowa 90 proc), zaś wymiał pszenicy 65 proc. Nieprzestrzegający tego narażają się na karę i konfiskatę mąki.

W Stanisławowie odbył się niezwykły ślub 106-letniego żyda Mordki Ziffera z 75-letnią oblubienicą. Ziffer wstąpił w związki małżeńskie po raz 6-ty.

Częste wypadki nagłej śmierci miłośników kieliszka, ich tragiczne pożegnanie ze swym "szklanym bożkiem" świadczą o tem. jak kończą życie pijacy. Na dowód tego przytaczamy wypadek jaki miał miejsce w Jędrzejowie. Niejaki Stanisław Rożyc zaginął bez wieści. Przedtem pił w restauracji i wyszedł, nieuregulowawszy rachunku. Daremne były poszukiwania. Dopiero podczas oczyszczania dołu kloacznego znaleziono jego zwłoki.

Polskie arcydzieła literatury "Chłopi" Reymonta i "Trylogja" Sienkiewicza są tłumaczone na język chiński. Podobnie i dzieła Prusa będą wydane w tym języku.

Jeden z gospodarzy na polach koło Mysłowic znalazł monety polskie z czasów Władysława Łokietka, z wizerunkiem króla i św. Stanisława. Są to najstarsze monety polskie jakie dotąd znaleziono.

ZE ŚWIATA

We Francji w pierwszym półroczu umarło prawie 33 tys. osób, więcej, niż się urodziło. Gdy tak dalej pójdzie, bogaty ten kraj stanie się pustynią lub łupem obcych. Oto skutki walki z religją, wprowadzenia rozwodów i ślubów cywilnych.

parostatek według konstrukcji aerodynamicznej

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zbudowały pierwszy parostatek. (fot. wyżej) według konstrukcji aerodynamicznej. Swoją osobliwą budową w zupełności przypomina prom wielkich rozmiarów.

Uniwersytet w Rydze (Łotwa) wprowadza osobny wydział teologji katolickiej.

Na uniwersytecie w Toronto (Kanada) utworzono wydział mody ubrań. Słuchacze tego wydziału będą mogli otrzymywać tytuł doktorów mody.

W hutach czeskich rozpoczęto fabrykować na większą skalę brzytwy ze szkła.

Sowiety starają się o zmniejszenie liczby rozrodów. Nie będą dopuszczalne rozwody jednostronnie dotychczas udzielane. W Polsce zaś tumani się ludność, wmawiając w nią, że rozwody są błogosławieństwem.

Czechosłowacja w dalszym ciągu prześladuje ludność polską. Tymczasem Czechom w Polsce powodzi się bardzo dobrze. Szkoda, że bratnie narody nie umią żyć z sobą w zgodzie.

wyścigi tragarzy koszy

We Włoszech wynaleziono nowy aparat przeciwogniowy, bombę, której trzon zaopatrzony jest w nici celuloidowe. Pod działaniem ciepła 133 st. celuloid zapala się i następuje wybuch bomby, która tłumi ogień wyrzuconym pyłem.

Londyn rokrocznie jest świadkiem osobliwych wyścigów. Na największem targowisku odbywają się zawody tragarzy koszy (fot. obok). Ten, który na głowie przeniesie największą ilość (najmniej 10 sztuk), najszybciej i najdalej, zostaje zwycięzcą. Nieszkodliwe dziwactwo.

W Dubrowniku (Jugosławja) istnieje starożytny klasztor OO. Franciszkanów, przy którym znajduje się najstarsza apteka w całej Europie, założona w r. 1313.

Rząd turecki wydał rozporządzenia, zabraniające analfabetom wchodzenia w związki małżeńskie. Od dłuższego czasu są tam już czynne szkoły dla dorosłych.

W Turcji zostały rozwiązane loże masońskie. Majątek lóż przeszedł na własność państwa.

W Grecji po zaburzeniach rewolucyjnvch usunięto dotychczasowe rządy republikańskie i ogłoszono ustrój monarchiczny, wzywając na tron wygnanego przed laty króla Jerzego.

W Tadżikistanie (Azja) katastrofalne trzęsienie ziemi pochłonęło 112 osób, liczba zaś rannych wynosi 385. Całkowitemu zniszczeniu uległo 15 miejscowości.

W Meksyku ogłoszono konfiskatę dóbr kościelnych. Kościół jak i organizacje religijne nie mogą posiadać ruchomości, ani też niemi zarządzać przez osoby trzecie.

W Meksyku znajduje się miasteczko Tiltepeo, znane z tego, że wszyscy jego mieszkańcy są niewidomi.

W czasie burzy na Kubie w Ciesfuegoss zginęły 102 osoby, 300 odniosło rany, pozatem 1.000 domów uległo zniszczeniu. Na wyspie Mimini 60 procent domów wichura obróciła w gruzy.

wojna z Abisynią

Policja amerykańska otrzymała elektryczne rękawiczki w celu usprawnienia swej działalności. Posiadają one na zewnątrz metalowe części i są połączone z akumulatorem kieszonkowym.

Armja amerykańska posiada największy dotychczas sterowiec na świecie "TC-14"; na on 72 m długości.

W Brazylji spalono 760 tys. worków kawy, aby rolników zachęcić do wytwarzania lepszej. Ale i to był dar Boży, bezrobotni zapewne zużyliby i tę gorszą.

Niedawno zmarł uczony zakonnik, znakomity znawca języków indyjskich, ks. A. Grignard T. J.

W Abisynji nadal trwa wojna. Włosi zajęli szereg miast w prowincji Tigre i Ogaden (p. fot. obok). Dwóch naczelników prowincyj abisyńskich, ras Gugsa, zięć cesarza, i sułtan Aussa, przeszli na stronę Włoch.

W Japonji zamiast chusteczek do nosa z płótna używają skrawka papieru z jedwabiu i wyrzucają go po każdorazowem użyciu. Ze względów higjenicznych inne państwa kulturalne mają zamiar naśladować Japończyków.

Na chińskich znaczkach pocztowych wypisane są myśli moralne różnej treści, np. "Nie jedz za dużo ryżu! jest to szkodliwe dla zdrowia, drugi chce jeść także". - "Nie kradnij miłości dziewczyny, jeśli nie pojmiesz jej za żonę!". Tym sposobem szerzy się moralność.

W wojnie światowej padło 10 miljonów ludzi, rannych było 19 milj., z tego 7 milj. zostało inwalidami. Po zabitych i zmarłych jest 9 miljonów wdów i 5 milj. sierot; 10 milj. ludzi musiało opuścić domy na skutek działań wojennych. Gdyby ci wszyscy żołnierze wzięli się za ręce i utworzyli łańcuch - opasaliby pół kuli ziemskiej.