DZIAŁ MILICYJNY.
Drukuj

Warunek pierwszy.

Cel M. I. tak jest trudnym do osiągnięcia, że licząc tylko na naturalne siły, pracę i zabiegi, słusznie należałoby zwątpić o możliwości dojścia do niego. Doświadczenie codziennie bowiem nas uczy, że wrogowie Kościoła mają więcej naturalnych środków i wedle słów Chrystusa roztropniejszymi (rostropniejszymi) są często od synów światłości. Następnie, do nawrócenia i uświęcenia trzeba łaski, do grzechu zaś zepsuta natura sama się skłania. Na pomoc więc z góry liczyć tylko "można. A najłatwiejszą i najpewniejszą pomocą w tej sprawie to, z woli Boga, N. Marja Panna. Do Niej to stosuje Kościół św. słowa Pisma św. "Ona zetrze głowę twoją" (t. j. piekielnego węża) i o Niej śpiewa "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie". Wszystkie, więc bez wyjątku; herezje, więc nie herety­ków, bo tych miłuje; sama; więc wystarczy; zniszczyła, więc nie tylko osłabia, i to na całej ziemskiej kuli. Głową tych najrozmaitszych członków piekielnego smoka, to bezwątpienia w naszych czasach - masonerja. A ona zetrze tę głowę. Dalej, historja nas uczy, że nie było prawie nawrócenia, gdzieby w szczególny sposób nie widniała ręka Marji, wszyscy Święci szcze­gólne do Niej żywili nabożeństwo, a Ojciec św. Leon XIII mówi w encyklice o Różańcu (22 września 1891): "Wolno twierdzić, że z niezmiernego skarbu wszelakich łask... nic nam nie jest udzielonem, z woli Bożej, jak tylko przez Marję i jak do najwyższego Ojca nikt nie może przystąpić, jak tylko przez Syna, tak prawie do Chrystusa nikt nie może przystąpić, jak tylko przez Matkę". Czy możemy więc inaczej zabrać się do pracy nad osiągnięciem celu M. I. jak tylko oddać się Najśw. Marji Pannie Niepokalanej, bezwarunkowo, całkowicie i na zawsze jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach, by w nas i przez nas, raczyła Ona sama działać? To więc oddanie się stanowi istotę M. l.

Z życia milicyjnego.

M. l. w szkole filologicznej w Urzędowie. Dzięki staraniom ks. Pabisiewicza zawiązało się nowe ognisko M. I. w szkole filologiczne] w Urzędowie i zyskało w pierwszym dniu (7 kwietnia) około 150 członków. Oby jaknajliczniejsze szeregi naszej polskiej młodzieży zaciągnęły się pod sztandary Niepokalanej, aby walczyć w obronie zagrożonych najświętszych ideałów i zdobywać dla nich nawet ich wrogów!

M. l. pomiędzy szkolną młodzieżą w Krakowie. Intensywną (Intenzywną) działalność dla zaszczepienia M. I. w gorących sercach młodzieży szkół średnich rozwinął w Krakowie ks. dr. Alfons Bielenin i w krótkim czasie zebrał około 500 nowych Szermierzy Niepokalanej - Szczęść Boże!

Zarząd M. l. poleca członkom Milicji, aby, gdzie już w liczniejsze zebrali się koła, postarali się, o ile to możliwe, zapoczątkowywać wypożyczalnie dobrych książek. Zadaniem ich byłoby nietylko ustalić we wierze samych członków i zachęcić do dobrego, ale także przedostać się przez ręce członków M. I. do obojętnych we wierze, złych katolików i akatolików. Niech i "Rycerz Niepokalanej" po przeczytaniu zaglądnie do tych, którzy sami nie zechcieliby go nabyć, a numer pożyczony przeczytają. - Pamiętajmy na słowa św. Augustyna: "Duszę zbawiłeś; swą duszę do nieba przeznaczyłeś".

Wpisowe przy wstąpieniu do M. l. Tym wszystkim, którzy zapytują" nas, ile wynosi wpisowe do M. L odpowiadamy na tem miejscu, że przyjmujemy tylko dobrowolne ofiary na pokrycie ko­sztów kartek wpisowych, medalików, jakoteż na nakład "Rycerza Niepokalanej".

Z naszej korespondencji.

(Wyjątek z listu.)

...Jako proboszcz kościoła, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej (Kopja Jasnogórskiego), za jeden z głównych środków mej pracy kapłańskiej dla parafji i okolicy uważam nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Pragnąłbym, ażeby kościół mej pieczy powierzony był prawdziwą ostoją dla licznych nawróconych grzeszników.

Z radością wielką przyjąłem wiadomość o istnieniu "Milicji Niepokalanej". Z urzędu swego powinienem być żołnierzem Marji, więc niniejszem uprzejmie proszę o łaskawe przyjęcie mię na członka Stowarzyszenia, oraz o władzę przyjmowania przezemnie nowych członków. Proszę o przysłanie 50 dyplomów i 50 medalików.

W celach propagandy, a głównie dostarczania lektury grzesznikom, zamawiam na drugi kwartał r. b. 10 egzemplarzy "Rycerza Niepokalanej". Pragnę tak przeprowadzić sprawę, ażeby każdy nowy członek za mem pośrednictwem przyjęty podobnież starał się czynić choćby na mniejszą skalę...