Do szeregów franciszkowych!
Drukuj
Jezus Dobry Pasterz

Uczniowie z ukończoną klasą VI, VII, VIII i maturą gimnazjalną lub seminaryjną ze znajomością języka łacińskiego przynajmniej w zakresie VI kl. gimnazjum, a również studenci uniwersytetu, którzy mają powołanie i pragną uświęcić się w Zakonie OO. Franciszkanów oraz oddać pracy nad zbawieniem dusz na najrozmaitszych polach czy to w Ojczyźnie czy na misjach, niech wniosą prośbę pod adresem: Urząd Prowincjalski OO. Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5, Kraków.

Kandydat odprawia przez jeden rok nowicjat w Niepokalanowie. Jeśli nie skończył pełnych studiów gimnazjalnych, uzupełnia je w Seminarium zakonnym. Potem następują dalsze studia filozoficzne i teologiczne pod kierunkiem profesorów zakonnych we Lwowie i Krakowie.

DO PROŚBY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności od swego Ks. Proboszcza lub Prefekta w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne. 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie, własnoręcznie i samodzielnie napisane curriculum vitae, 6) fotografię, 7) znaczek pocztowy na odpowiedź, względnie na odesłanie papierów listem poleconym.

Podania wnosić należy od l5 czerwca do 20 lipca.

O. Anzelm Kubit
Prowincjał OO. Franciszkanów
w Polsce

Kto może się zgłaszać do małego Seminarium Misyjnego - (Internatu) w Niepokalanowie?

Do Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie mogą zgłaszać się chłopcy pobożni i zdrowi, pragnący w charakterze kapłana-misjonarza w Zakonie św. Franciszka poświęcić się pracy misyjnej, by pod czułą opieką Niepokalanej sprowadzać biedne dusze z bezdroży pogaństwa do Boskiego Serca Zbawiciela.

Mogą zgłaszać się Ci, którzy ukończyli 6 klas szkoły powszechnej z wynikiem dobrym (z zachowania bardzo dobrym), mają 12 lat życia, a nie przekroczyli lat 15. Przyjmować będziemy tylko do I klasy nowego typu. Do klas wyższych nie przyjmujemy. Zwraca się też uwagę rodzicom, że tylko chłopcy rzeczywiście posiadający powołanie nadają się do Małego Seminarium. Opłata za naukę i utrzymanie wynosi 30 zł. miesięcznie.

Po bliższe szczegóły zwracać się pod niżej podany adres, załączając równocześnie na odpowiedź znaczek za 25 gr.

Po przeczytaniu wysłanych "Warunków przyjęcia, kandydaci nadsyłają wymagane dokumenty do dnia 30 czerwca b. r. Po tym terminie papiery nie będą brane pod uwagę.

Po wysłaniu dokumentów należy czekać na odpowiedź. Jeśli będzie korzystną dla kandydata, wyznaczymy listownie dzień przyjazdu do Niepokalanowa, w przeciwnym razie zwrócimy nadesłane papiery.

Listy wysyłane z prośbą o "Warunki przyjęcia", jak i przesyłane papiery adresować na adres: O. Rektor Małego Seminarium Misyjnego, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr).