Do Młodzieży szkół średnich i wyższych
Drukuj

Młodzieńcze, Zbawiciel się żali, iż "żniwo jest wielkie, a robotników mało". Tyle ludzi nawet w Ojczyźnie naszej zapomina o Bogu, wegetuje fizycznie, a duchowo obumarło, troskę o zbawienie swej duszy porzuciwszy - któż im tę najważniejszą sprawę przypomni, któż przekona ich, że dla Boga i szczęścia wiecznego człowiek stworzony, a życie ziemskie jest tylko pielgrzymką, któż wskrzesi tysiąca trupów moralnych do życia nadprzyrodzonego, do życia z Bogiem - jeśli nie pełen zaparcia się i poświęcenia kapłan - zakonnik?

Jezus Chrystus
- Pójdź, ja ci będę towarzyszył i wspomagał w walce o dusze. -

A któż pobiegnie na ugory misyjne, gdzie Chrystusowej siejby jeszcze nie zna rozległy step dusz, ale obficie żniwuje tam szatan posiawszy kąkol zabobonu i grzechów wszelakich w sercach biednych pogan? Oto znów ogniem miłości Bożej rozpalony i pałający miłością ku bliźnim swym nieszczęśliwym, bo w mrokach pogaństwa grzęznącym - kapłan - zakonnik, sługa Chrystusów, naśladowca wielkiego misjonarza - św. Franciszka z Asyżu.
Może i Ciebie woła Pan Jezus do szeregów Swoich, może Cię pragnie prowadzić na rycerza Ewangelji i oracza winnicy Swojej. Jeśli czujesz głos Boży w sercu, wzywający Cię do całkowitego oddania się na wyłączną służbę Stwórcy we franciszkańskim Zakonie, - jeśli pragniesz zakosztować życia wyższego i piękniejszego w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, oraz poświęcić się szczytnej pracy kapłańskiej dla Boga i Ojczyzny - otwarta dla Ciebie droga.Uczniowie z ukończoną kl. V, VI, VII i VIII gimnazjum oraz studenci uniwersytetu, a także posiadający maturę seminarjum nauczyć, i znajomość j. łacińskiego w zakresie przynajmniej 2 klas (tj. 5 kl. gimn. hum.), - niech zgłoszą się listownie lub osobiście pod adresem: O. Kornel Czupryk, Prowincjał OO. Franciszkanów we Lwowie. Koszta utrzymania w nowicjacie ponosi Zakon.

Do podania należy dołączyć: 1) metrykę Chrztu św... 2) świadectwo moralności od ks. Prefekta lub ks. Proboszcza, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie, własnoręcznie i samodzielnie napisane curriculum vitae, 6) znaczki pocztowe na odpowiedź.

(-) O. Kornel Czupryk
prowincjał