Błogosławieństwa biskupów
Drukuj

W ciągu dalszym podajemy błogosławieństwa Arcypasterzy naszych.

Biskup Sufragan Sandomierski.

Do Szanownego Ks. Redaktora miesięcznika "Rycerz Niepokalanej"

Od chwili ukazania się miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" przeglądałem prawie wszystkie N-ry. Widzę w nim wszystko budujące. Pragnę, by to wydawnictwo zrobiło jak najwięcej dobrego, dlatego z całego serca je błogosławię.

Sandomierz, d. 31-X 1926 r.
d. 20 listopada 1926.

† Ks. Paweł Kubicki, Bp.


SZANOWNA REDAKCJO!

J. E. KS. ARCYBISKUP KAROL HRYNIEWIECKI, Którego ciężkie przejścia pozbawiły władzy w prawej ręce i Który z tego powodu oddawna już nie może osobiście prowadzić korespondencji, polecił podpisanemu przesłać Szanownej Redakcji następujące wyrazy:

"Śledząc od lat pięciu cel i charakter miesięcznika p. t. "Rycerz Niepokalanej" uznaję zupełnie wielką potrzebę tego zbożnego wydawnictwa, tak umiejętnie co do treści i formy prowadzonego. Cieszę się

"Rycerzem Niepokalanej" tem bardziej, że za twierdzę Swych bojów o cześć Najświętszej Bogarodzicy, a naszej najlitościwszej Królowej, o zasady Chrystjanizmu, obrał sobie Grodno, w którem za mych rządów biskupich tamtejszą diecezją trzeba było zwalczać niemałe niestety zgorszenia. Obecnie z tego samego Grodna "Rycerz Niepokalanej" świeci dookoła w dalekie strony przykładem pracy dla tych samych ideałów, dla których i mnie dał Bóg ongiś pracować. Zaprawdę pociecha to wielka dla mego serca. To też Czcigodnej Redakcji na dalsze wytrwałe trudy, na obfity pożytek duchowny jak najliczniejszych czytelników z całego serca błogosławię i życzę "Rycerzowi Niepokalanej" z okazji pięciolecia wydawnictwa dalszego powodzenia i chwalebnego zwycięstwa".

ZAZULE, dnia 1 listopada 1926 r.

X. M. K.


Biskup Lorymeyski

Lublin, 1. XI. 26

Do Redakcji "Rycerza Niepokalanej"

Otrzymują z radością łaskawie mi przysyłany miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", czytam z ciekawością i zbudowaniem artykuły w nim i cieszę się, że wśród powodzi złych pism popularnych znajduje się jedno doskonałe, podnoszące serca czytelników do Boga i do Niepokalanej, a starające się oświecić umysł, dając mu wiadomości o ruchu katolickim na całym świecie. To też polecam miesięcznik OO. Franciszkanów z Grodna całem sercem i błogosławię tak redaktorów, jak czytelników.

† Adolf Jełowicki
bp. suf. Lubelski.


BISKUP SUFRAGAN
Podlaski.

SIEDLCE, dnia 1.XI. 1926 r.

Przewielebny Ks. Redaktorze!

Pięć lat wydajecie miesięcznik ku czci Marji Niepokalanej. Zbożną prowadzicie krucjatę przeciwko wrogom Wiary naszej św. w ojczyźnie. Pracę Waszą śledzę od początku i milo mi stwierdzić, iż w każdym zeszycie tętni umiłowanie sprawy Bożej i troska nieustanna żarliwa, by rodakom dać zdrowy pokarm nauki chrześcijańskiej!

Trwajcie WW. Ojcowie na tej doniosłej placówce, głoście chwałę i potęgę Niepokalanej, która "Sama wszystkie herezje zniszczyła na całym świecie", a za zbożne trudy i starania niech Wam Niebieska Królowa będzie najlepszą Patronką i jedna obfite u Syna łaski.

Winszując tej pięknej sprawy, z serca błogosławimy Czcigodnego Ks. Redaktora, WW. Ojców Współpracowników i Drogich w Chrystusie czytelników "Rycerza Niepokalanej"

Oddany w Chr. Panu.

† Czesław Sokołowski Bp.


Włodzimierz, 2 listopada 1926 r.

Przewielebny Ojcze Redaktorze!

Otrzymując od dłuższego czasu łaskawie nadsyłany mi miesięcznik, wydawany przez Przewielebnych Ojców pod nazwą "Rycerz Niepokalanej", niejednokrotnie już, przeglądając go, miałem sposobność przekonać się, jakie w tem skromnem zda się pisemku bogactwo treści, i ile tam przeróżnych ciekawych wiadomości. - A skoro weźmiemy pod uwagę, że cel pisma tak wzniosły, że służy ono sprawie, tak wielkiej i świętej, to oczywiście pragnąć należy, by rozchodziło się jak najszerzej po całej Polsce i poza jej granicami. - Wielce się też ucieszyłem dowiadując się, że "Rycerz" tak licznych już zdobył sobie czytelników. Życzę mu z całego serca, aby i nadal rozchodził się, siejąc dokoła zdrowe ziarno prawdy, i pociągając ludzi do Boga pod opieką Najświętszej Marji Panny. Przewielebnym Ojcom zaś ślę na zbożną ich pracę jak najchętniej słowa zachęty i pasterskie błogosławieństwo.

† Piotr Mańkowski Arcybp.


Liczne jeszcze Błogosławieństwa "Rycerzowi Niepokalanej" łaskawie nadesłane - w numerach następnych.