Zwiastowanie...
Zwiastowanie

Najświętsza Panna w judzkiej świątyni
ofiarę z siebie dla Boga czyni...
A wtem Ją jakaś nie z tego świata
błogość przedziwna, jasność oplata...
Anielskie skrzydła zaszumią w górze,
a wokół jakby woniały róże -
i Gabrjel stanie obok Maryji
Oblubienicy Boga... liliji...
Niby szum kłosów popłyną słowa: -
Ave Maryja! o, bądźże zdrowa!
znalazłaś łaskę u Swego Pana,
na Matkę Boga Tyś jest wybrana...
Błogosławiona więc bądź, o Panno!
błogosławiona zorzą poranną!
błogosławiona słońca promieniem
i dobrych ludzi z serca westchnieniem!
Zstąpił na Ciebie dzisiaj Duch Boży,
więc pełnaś łaski... niech się nie trwoży
Twój duch przeczysty - Niepokalana,
o pozdrowiona bądź, Matko Pana!
Błogosławioną bądź w całym świecie -
najczystszą z niewiast wszak jesteś
[przecie
i błogosławion od świata wszego,
niech będzie Owoc żywota Twego! -
Pochyli głowę święta Dziewica...
- Otom Ja Pańska jest służebnica! -
a ze świątyni szept płynie w pola: -
Niechaj się stanie Twa, Panie, wola!