Zamało żniwiarzy...
Drukuj

Łany dusz bieleją, gotowe do żniwa. A dusz tych nie tylko miljony, ale krocie miljonów. Wszystkie na obraz Boży stworzone, wszystkie przeznaczone do szczęścia niebios, do zbawienia - lecz, niestety, nawet o tem nie wiedzą, biedne, nie znają drogi, do wiekuistego szczęścia prowadzącej, niemasz ktoby im opowiedział o Bogu, naszym Ojcu najlepszym, ktoby pouczył ich o tem, iż mamy w niebie Matkę, Matkę najczulej nas kochającą, Marję Niepokalaną.

Któż im o tem opowie, któż wskaże Boga, któż pouczy ich o Nim, któż o drodze do Boga i do nieba prowadzącej objaśni, kiedy apostołów mało, niedostatek głosicieli Ewangelji wielki, brak żniwiarzy Bożych dotkliwy?!...

Spójrz na ugory, na których rośnie chwast bałwochwalstwa i pogaństwo się panoszy i grzech rozlega. Spójrz i na odżywające obyczaje pogańskie wśród tych, co z metryki należą od dawna do Chrystusa i Jego Kościoła...

Czyż nie krwawi Ci się serce, że dla tylu tysięcy, miljonów dusz nieśmiertelnych krwawa męka Jezusa jest bezowocna?

Czybyś to nie mógł głosić Chrystusa jednym, a drugim przypomnieć o Nim i Jego nauce?

Chciałbyś dopomóc w głoszeniu Chrystusowej Prawdy, serce rwie Ci się do poświęceń i prac wzniosłych. To dobrze.

Przeczytaj więc następny komunikat i jeśli Twój stan odpowiada warunkom - zgłoś się co prędzej do pracy z Bogiem i dla Boga.

Niepokalana Dziewica, Matka łask wszelkich i św. Ojciec Franciszek, Hetman zastępów misjonarskich, pobłogosławią Ci i do osiągnięcia wyniosłego celu dopomogą.

* * *

Uczniowie z ukończoną kl. V, VI, VII i VIII gimnazjum oraz studenci uniwersytetu, a także posiadający maturę seminarium naucz. i znajomość j. łacińskiego w zakresie przynajmniej 2 klas (tj. 5 kl. gimn. hum.), pragnący poświęcić się służbie Bożej w Zakonie św. Franciszka, niech zgłoszą się listownie lub osobiście pod adresem: Urząd Prowincjalski OO. Franciszkanów we Lwowie.

Zgłoszenia nadsyłać najpóźniej do 15 sierpnia. Jednak im wcześniej, tem lepiej, gdyż potem może zabraknąć miejsca.

Koszta utrzymania w nowicjacie i w czasie studjów dalszych ponosi Zakon - rodzice nic nie płacą.

Do podania należy dołączyć: 1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności od ks. Prefekta lub Proboszcza w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie,. 5) krótkie, własnoręcznie i samodzielnie napisane curriculum vitae, 6.) znaczki pocztowe na odpowiedź, względnie na odesłanie papierów listem poleconym (80 gr.), 7) kto może, niech też dołączy swoją fotografję.

(-) O. Kornel Czupryk
prowincjał OO. Franciszkanów