W obliczu walki z sekciarstwem i bezbożnictwem
Drukuj

Z chwilą odbudowania Polski, najbardziej wysuniętego bastionu Kościoła Katolickiego na wschód, na ten bastion uderzają najrozmaitsze nawałnice. Jedne czynią to wprost, jak akcja bezbożnicza, nie kryjąca się ze swymi celami. Władze państwowe już kilkakrotnie musiały wkraczać, aby likwidować w polskich organizacjach bezbożniczych wrogą działalność Sowietów. Częściej organizacje bezbożni-cze działają po przez najrozmaitsze sekty, jak kościół narodowy, zwany popularnie hudorowcami, faronawcami itp.

Zaraz po wojnie, kiedy Ameryka imponowała całej Europie swymi dolarami, do Polski przedostały się również najrozmaitsze sekty amerykańskie jak: metodyści, badacze Pisma św., adwentyści, irwingianie, kwakrzy i cały szereg sekt. Społeczeństwo polskie po prostu nie orientowało się w całej lej mozaice sekt amerykańskich, z których każda na swój sposób reklamowała swoje zasady organizacje i działaczów.

Z prawdziwą kiedy radością należy powitać wielkie gruntowne dzieło znanego w Polsce badacza sekciarstwa ks. dra Grejewskiego, założyciela jedynego antysekciarskiego pisma w Polsce, "Prawda Katolicka" pt. "Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej"[1].

Doskonale zdając sobie sprawę, że protestantyzm dał właściwie początek współczesnemu sekciarstwu, Ks. dr. S. Grelewski omawia naprzód zasady, obrzędy wyznań protestanckich w Polsce, organizację siedmiu kościołów protestanckich, istniejących na ziemiach polskich, ich działalność religijno-społeczną, a w końcu podaje ścisłą statystykę zborów protestanckich w Polsce.

Tak zobrazowawszy wyznanie protestanckie autor przechodzi do sekt, dzieląc je na katolicyzujące, tj. pragnące uchodzić za katolickie jak: starokatolicy, kościół narodowy, mariawici, następnie protestanckie, które z powodu dużej ilości, trudno wyliczać i prawosławne. Dużo miejsca poświęca ks. dr S. Grelewski organizacjom, które nie posiadają wprawdzie charakteru czysto religijnego, ale poważnie zahaczają o sprawy religijne jak: teozofia, antropozofia, spirytyzm i wreszcie organizacje antyreligijne: masoneria, związki bezbożnicze. Na samym zaś początku książki Omawia ustawodawstwo wyznaniowe państwa polskiego. Dzieło to niema podobnego sobie w literaturze polskiej.

[1] Dzieło to, zawierające przeszło 800 str. dużej ósemki, nabywać można w cenie 8 zł. w Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu.