Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy jest grzechem nieuklęknięcie przed księdzem, idącym z Komun ją św.?

ODP. Nieuklęknięcie ze wstydu jest grzechem, przez nieuwagę tylko, nie.

PYT. Jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego wobec teozofji, i czy katolik może być członkiem związku teozoficznego?

ODP. Kościół potępił teozofję we wszystkich jej kierunkach, gdyż jej prawdy są z gruntu fałszywe i całkowicie sprzeczne z nauką Kościoła. Wobec tego katolik nie może być w żaden sposób członkiem związku teozoficznego. Po bliższe szczegóły odsyłam do dzieła ks. Kaz. Weissa: Teozofja nowoczesna - Lwów 1924.

PYT. Co to jest mistyka i ascetyka?

ODP. Ascetyka jest to nauka o ćwiczeniu się w cnotach i doskonałości! chrześcijańskiej, a mistyką podaje zasady działania Boga w duszach wybranych, którym na ziemi otwiera się już niebo - w zjednoczeniu z Bogiem, w zachwycie w oderwaniu od zmysłów.

PYT. Gdy się na mnie ktoś gniewa, a ja pierwszy kłaniam się danej osobie, ta zaś nie chce słyszeć o pojednaniu, co robić?

ODP. Modlić się za uparte stworzenie boskie i czekać cierpliwie. Czas i łaska Boża napewno zrobią swoje.

PYT. Czy wolno w jednym dniu przystąpić dwukrotnie do Komunji św.?

ODP. Nie wolno; tylko w razie niebezpieczeństwa śmierci można przyjąć Wiatyk, pomimo, że się już przyjęło Komunję św.

PYT. Czy wystarcza ranna intencja spełniania czynów swoich na chwałę Bożą też trzeba każdy uczynek ofiarować w bliżej określonej intencji np. za dusze czyśćcowe?

ODP. Wystarcza ogólna ranna intencja; można jednak spełniać czynności , poszczególnych intencjach.

PYT. Nie otrzymawszy rozgrzeszenia u jednego kapłana, idę do drugiego, u niego się spowiadam, nie mówiąc mu o poprzedniej spowiedzi, i otrzymuję rozgrzeszenie; czy spowiedź moja jest ważna?

ODP. Jeśli wszystkie warunki były należycie wypełnione, spowiedź jest ważna. Takie postępowanie jednak trudno uznać za zupełnie szczere.

PYT. W młodości uczyniłem, coś złego, nie wyspowiadałem się jednak, nie uważając tego za grzech. Obecnie dowiedziałem się, że to było grzechem. Obawiam, się więc, czy moje spowiedzie były ważne i czy muszę teraz z tego wyspowiadać się?

ODP. Spowiedzie były ważne; niema ścisłego obowiązku wyznać tego na spowiedzi, ale dla spokoju sumienia można to uczynić.

PYT. Czy dziecko (6 miesięcy) ochrzczone tylko z wody jest zbawione?

ODP. Tak, o ile Chrzest był ważny.

PYT. Dlaczego Kościół katolicki w Polsce zezwala wchodzić w związek małżeński chłopcu dopiero po 18 roku a dziewczynie po 16 r. życia?

ODP. Najpierw jest to prawo państwowe, a nie kościelne. Kościół jednak odradza zbyt wczesnych małżeństw ze względu na dobro małżonków. Sakrament małżeństwa to ważny krok, bo wiąże na całe życie. Trzeba się więc dobrze zastanowić, zanim się je zawrze, a także zdać sobie sprawę z ciężkich i trudnych obowiązków, jakie biorą na siebie małżonkowie. A przecież dzieci do tego nie są jeszcze zdolne. Często się słyszy, jak ludzie narzekają: byłem młody, młoda - nie znałem życia, nie miałem pojęcia o obowiązkach! I dlatego dziś jestem nieszczęśliwy. Gdybym był wcześniej wiedział, wiedziała!

PYT. Czy nowenny do Najsł. Serca Pana Jezusa i Najśw. Marji Panny są to nabożeństwa do Serca P. Jezusa i Matki Najświętszej, do których są przywiązane wszystkie obietnice Najsł. Serca Jezusowego i Matki Najśw.?

ODP. Nowenny też należą do tych nabożeństw ,ale one nie wystarczają. Najważniejszą rzeczą w tem nabożeństwie, to oddać się przez Niepokalaną Najśw, Sercu P. Jezusa na zupełną własność, nie obrażać Go żadnym grzechem i spełniać pobożne praktyki.

PYT. Jeżeli modlę się, czy należy bezwarunkowo modlitwę ofiarować w jakiej intencji?

ODP. Człowiek posiadający rozum, nie może nic czynić bezmyślnie, bezcelowo. Jeżeli ktoś modli się, ma jakąś intencję, cel. Np. aby oddać cześć P. Bogu spełnić obowiązek modlitwy, aby otrzymać jakąś łaskę, podziękować Panu Bogu i t. d. Jeżeli warunki pozwalają, dobrze jest modlić się w intencjach, dotyczących naszych bliźnich, np. o nawrócenie grzeszników, w intencji misyj, za dusze w czyśćcu cierpiące i t. d.

PYT. Czy opowiadając o złych, ale prawdziwych czynach bliźniego, popełnia się grzech i musi się z tego spowiadać?

ODP. Opowiadać o złych choć prawdziwych czynach bliźniego bez potrzeby osobie, która jeszcze o nich nie wie, jest obmową, zakazaną pod grzechem. Jeśli Wykroczenie, o którem się opowiada, jest ciężkie, obmowa będzie grzechem ciężkim Wyjawianie zaś rzeczy mniejszych będzie grzechem powszednim.