Rozwój życia katolickiego w Hiszpanji
Drukuj

Głos Narodu donosi, że w londyńskiem "Catholic Times" znajdujemy ciekawe dane o życiu katolickiem w Hiszpanji.

Szczególnie żywą działalność i to już od roku 1876, rozwijają katolicy hiszpańscy na polu wychowania młodzieży. Pomyślnie rozwija się organizacja katolicka akademików, aczkolwiek dopiero w roku 1919 założona. W ubiegłym roku, jak wynika ze sprawozdania złożonego kongresowi w Walencji, organizacja ta liczyła 31 kół z 20 tys. członków. Wśród obowiązków przewidzianych statutem, jest - Komunja św. co miesiąc. W czasie powojennym rozwinęła się prasa katolicka. W Madrycie wychodzą trzy katolickie dzienniki, w Barcelonie - dwa.

Duchowieństwo pracuje gorliwie w duszpasterstwie. A ma trudne warunki z powodu rozległości parafji. Parafja od 50 - 60 tysięcy dusz nie należy w Hiszpanji do rzadkości. Dodać trzeba jeszcze, że znaczny procent duchowieństwa oddaje Hiszpanja południowej Ameryce, cierpiącej na brak powołań.

Z religijnych stowarzyszeń najwięcej rozszerza się "Apostolstwo modlitwy" liczące 1,700 tysięcy członków. Popularną w miastach jest Adoracja nocna Najśw. Sakramentu. W samym Madrycie odprawia ją 4 tys. mężczyzn. Wielkiemi sympatjami cieszy się również Sodalicja Marjańska, zwłaszcza wśród młodzieży. Politechnika w Madrycie liczy, 800 sodalisów, - w Barcelonie jest tysiąc akademików - sodalisów, w Toledo w akademji wojskowej - 300.

Z organizacji społecznych najlepiej rozbudowaną jest organizacja katolicka rolników, licząca 3,000 syndykatów i 100,000 członków. Niegorzej jest ze syndykatami robotniczemi; liczba członków tych syndykatów dochodzi 60,000.

Jeśli modlący się, nie zasługuje na to, aby był wysłuchanym, wysłuchanym jednak będzie na mocy zasług Marji, której się poleca, i która wstawi się za nim.

Św. Anzelm