Rezolucja VI Polskiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Katowicach
Drukuj

Rezolucja VI Polskiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Katowicach.

odbytego pod protektoratem J. E. Ks. Biskupa Hlonda w dniach 25 - 27 września b. r.

1. Kongres stwierdza, iż najskuteczniejszym sposobem walki z alkoholizmem jest praca zapobiegawcza szkoły. Dlatego domaga się:

a) ustanowienia katedr alkohologji przy uniwersytetach.

b) wprowadzenia obowiązkowej nauki alkohologji na wszystkich szczeblach nauczania, w szczególności zaś należy ten przedmiot traktować obszernie w seminarjach naucz.
i duch., oraz na kursach dokształcających dla nauczycieli.

2. Kongres domaga się, aby Min. Spraw Wewn. dopilnowało lepszego przestrzegania ustawy przeciwalkoholowej,

3. Kongres wzywa Sejm, aby stanął ponownie i nieugięcie w obronie ustawy przeciwalkoholowej, a szczególnie w obronie prawa o głosowaniu gminnem.

4. Kongres zwraca się do Min. Skarbu z protestem przeciwko § 49 i 50 rozporządzenia z dnia 12. III. 25, a w szczególności przeciwko przepisom, umożliwiającym nabywanie spirytusu przez osoby prywatne w ilościach do 2 l. na t. zw. cele domowe oraz umożliwiającym nabywanie tańszej wódki w ilościach powyżej 35 1. na uroczystości domowe.

5. Ponieważ reklama napojów alkoholowych tolerowana przez władze państwowe i samorządowe w miejscach urzędowych, przyczynia się niemało do szerzenia alkoholizmu i zgubnych jego następstw, domaga się kongres od Min. Spraw Wewn., aby postarał się o zasadniczy zakaz umieszczania reklamy wspomnianej w lokalach i miejscach publicznych, podległych władzom państwowym i samorządowym.

6. Kongres zwraca się z gorącym apelem do inteligencji polskiej, szczególnie do duchowieństwa, nauczycieli, lekarzy i kobiet polskich, aby świadomi swej wielkiej odpowiedzialności podjęli celową działalność zapobiegawczą ku zwalczaniu alkoholizmu.

7. Kongres wyraża wdzięczność i uznanie harcerstwu polskiemu i innym pokrewnym zrzeszeniom młodzieży za szerzenie wśród swych członków idei wstrzemięźliwości i wzywa resztę młodzieży do wstępowania w ich szeregi.

8. Kongres zwraca się, zgodnie z wnioskiem studentów abstynentów do wszystkich stowarzyszeń i korporacyj akademickich z gorącym apelem, aby zniosły zwyczaj używania napojów alkoholowych-na swych zebraniach i zjazdach.

9. Kongres zwraca się z prośbą do Najprzewielebniejszych Księży Biskupów, aby w swych Djecezjach raczyli przeznaczyć dla walki z alkoholizmem osobnego księdza wolnego od innych zajęć duszpasterskich. Jeszcze wiele innych postulatów stawiono na zebraniach sekcyjnych, które nie uwzględniono w rezolucjach, a które przekazano sekretarzowi generalnemu do dalszego załatwienia. Polecono:

1) wydać i rozplakatować stosowną odezwę do narodu.

2) starać się o współpracę z pokrewnemi organizacjami zwłaszcza z Tow. Eugenicznem.

3) starać się o obronę zagrożonej ustawy przeciwalkoholowej o zakładanie kół P. L. P. i o przygotowanie głosowania gminnego.

4) starać się u kompetentnych czynników o prowadzenie dokładnej statystyki spożycia alkoholu i ogłaszanie wyników badań statystycznych.

5) przesłać uchwały kongresu zrzeszeniom kulturalno-oświatowym i nauczycielskim i wezwać je do żywej współpracy w walce z alkoholizmem przez wykłady, zakup książek dla bibljoteki i kolportaż druków stosownych.

6) starać się, by sprawozdania roczne dyrekcji szkół referowały o tem, co czyniono dla walki z alkoholizmem,

7) starać się o cykle wykładów o alkoholizmie w szkołach policji państwowej,

8) starać się, by kandydat na urzędnika państwowego i komunalnego musiał się wykazać świadectwem trzeźwości wystawionem przez dotychczasowych przełożonych i lekarza,

9) rozpisać konkurs na podręczniki alkohologji dla nauczycieli szkół średnich i powszechnych,

10) dążyć do tego, aby zaprzestano fabrykacji i sprzedaży cukierków z alkoholem,

11) domagać się, aby rzemieślnikom-alkoholikom odebrano prawo przyjmowania uczni.


O! jak na samo wspomnienie Marji, jak na potężne Imię Marji drżą szataniI

Św. Bonawentura