Regulamin do statutu M.I.
Drukuj

I.

1) Nazwa "Rycerzy Niepokalanej"[1] przysługuje w myśl § 8 statutu tylko tym członkom Koła (Kółka) mężczyzn, którzy otrzymają legitymację zaopatrzoną pieczęcią Zrzeszenia.

2) Rycerzem Niepokalanej zostaje członek Koła, po terminie wyznaczonym przez kuratora duchownego, prezesa 3 sekretarza, zakończonym Komunją św. i odmówieniem aktu oddania się Niepokalanej za narzędzie w Jej rękach. Na uroczystości tej winni być obecni wszyscy Rycerze Niepokalanej, przystępując także do Stołu Pańskiego.

3) Aspirant na Rycerza Niepokalanej powinien w czasie próbnym poznać dobrze: Statuty M.I. Regułę III Zakonu św. Franciszka Seraf. Wielki katechizm i Ogólną apologetykę wiary katolickiej.

4) Aspiranci składają przyrzeczenie, że nie należą, ani nie będą należeć do Stowarzyszeń wrogich kościołowi katolickiemu

II.

5) Rycerze Niepokalanej żyją według Reguły III Zakonu św. Franciszka Serafickiego.

6) Starać się będą o nabycie wiadomości z historji kościoła katolickiego, apologji wiary kat. i filozofji moralności.

7) Rycerz Niepokalanej nie zniesie zniewagi Imienia Bożego, Boga Rodzicy, religji, Kościoła katol. i jego sług i wystąpi roztopnie i mężnie wobec każdego.

8) Przeczytany lub usłyszany zarzut i napaść na wiarę katol. przedstawi na zebraniu Rycerzy Niepokalanej.

9) Duchownych katolickich pozdrawiać będzie jako swoich przełożonych, a wzajemnie pozdrawiają się słowami »Ave Marja".

10) Na wszystkich zebraniach zjawiać się będzie punktualnie.

11) Starać się będzie o pozyskanie i przygotowanie w ciągu roku przynajmniej jednego aspiranta na Rycerza Niepokalanej.

12) Nie zaniedba sposobności, by przygotować chorego do dobrej śmierci.

13) Rycerze Niepokalanej sprzeciwiają się złu, zawsze i wszędzie, nie żywiąc urazy do osób.

14) Rycerzy Niepokalanej powinna cechować bezwzględna szczerość i gotowość do wzajemnej pomocy.

III.

15) Zebranie naukowe aspirantów odbywają się oddzielnie od zebrań Rycerzy Niepokalanej.

16) Na takich zebraniach przewodniczyć może Rycerz Niepokalanej, członek Wydziału, wyznaczony przez kuratora duchownego i prezesa.

17) Kurator duchowny przydzielać będzie poszczególnym Rycerzom po kilku aspirantów do przygotowania ich w wiadomościach w ust. 3. wymienionych.

18) Co 3 miesiące winien taki Rycerz złożyć sprawozdanie kuratorowi duchownemu, prezesowi i sekretarzowi o postępie aspiranta w przygotowaniu.

19) Zebrania naukowe Rycerzy Niepokalanej odbywają się w terminach wyznaczonych przez kuratora duchownego.

20) Wspólne zebrania Rycerzy i aspirantów odbywają się każdego miesiąca. Na tych zebraniach wygłosi jeden z Rycerzy odczyt o zadaniach Milicji Niepokalanej. Po odczycie odbędzie się dyskusja, której wynik ogłosi kurator duchowny lub prezes.

21) Zebrania wydziału i Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia M.I. Koło mężczyzn [męszczyzn] określone są statutem.

22) Porządek i przebieg narad na zebraniach Wydziału będzie następujący:

a) Przewodniczący odmawia odpowiednią modlitwę.

b) Sekretarz odczytuje protokół z ostatniego zebrania Wydziału i jeśli nikt nie wniesie poprawek podpisze go wraz z przewodniczącym.

c) Wnioski członków Wydziału w sprawach M.I. winny być zgłaszane przewodniczącemu na piśmie lub ustnie a ten przedstawia je kolejno do dyskusji.

d) W dyskusji winni członkowie wypowiedzieć swoje zdanie, poczem przystępuje się do głosowania.

e) Jeśli wszystkich zgłoszonych wniosków nie przedyskutowano na jednem zebraniu Wydziału, przedstawia je przewodniczący jako pierwsze na następnem zebraniu.

f) Przed zakończeniem zebrania odczyta sekretarz na tern zebraniu wnioski.

g) Zebranie zakończy się odpowiednią modlitwą odmówioną przez przewodniczącego.

Regulamin ten został uchwalony przez Nadzwycz. Walne Zgromadzenie 5 kwietnia 1924.

Prezes:
Kornel Stroka.

Kurator duchowny:
O. Czesław Kellar
franciszkanin.

sekretarz:
Jan Pawlak.


[1] w tym Kole.