PROŚBA

Matko Chrystusowa, Matko łaski Bożej,
Niech się człowiek grzeszny przed Tobą ukorzy,
Niechaj winy swoje zmyje skruchy łzami,
O, Matko Ty nasza, módl się, módl się za nami!

Dziewico bez zmazy i Niepokalana
Uproś przebaczenie od Chrystusa Pana,
Niech się Bóg zmiłuje nad ziemi synami!
O Matko dobroci, przyczyń się za nami!

Kiedy gromy pokus gwałtownie uderzą,
Bądźże nam schronieniem Dawidowa Wieżo!
Choć czart napastować będzie nas zuchwale,
Na tobie się oprzem, jak na mocnej skale,

Królowo Pokoju i Polskiej Korony
Wejrzyj miłościwie na kraj rozdzielony
Braterską niezgodą... Zapanuj nad nami
Tyś Polski Królową - my Twoi poddani.

Najwyższa lekarko, ulecz nasze rany
i wprowadź do górnej Ojczyzny kochanej,
Do której tęsknimy i sercem wzdychamy -
Usłysz nasze prośby, pokornie błagamy!


Niema nikogo, kogoby Matka Boża nie mogła zbawić przez Swoje pośrednictwo.

ŚW. ALFONS LIGUORI

Matko Boża, rozporządzasz potęgą, której nikt oprzeć się nie zdoła: wszechmocna jesteś, albowiem Tlen, który Cię stworzył, Twoją chwałę uważa za Swoją własną.

ŚW. GRZEGORZ NIKOMEDYJSKI