Program Kongresu Przeciwalkoholowego w Katowicach.
Drukuj

Program Kongresu Przeciwalkoholowego w Katowicach.

(25 - 27 września)

Piątek 25. 9.

Godz. 9 Msza św. w intencji kongresu

Godz. 10 I Zebranie plenarne

a) Otwarcie i wybór prezydjum.

b) Przemówienie przedstawicieli władz i zagranicy.

c) Alkoholizm a młodzież

Godz. 12 Zwiedzenie wystawy przeciwalkoholowej.

Godz. 15 Zebranie lekarzy i prawników:

a) Alkohol a zwyrodnienie rasy.

b) Alkohol a odpowiedzialność prawna,

c) Ratowanie alkoholików,

Godz. 15 Zebranie nauczycieli.

a) Ważne zadanie szkoły polskiej,

b) Udział nauczyciela w ruchu przeciwalkoholowym

Godz. 15 Waln. Zebr. Pol. Zw. Księży Abstynentów,

a) Posłannictwo kapłańskie a nowoczesny alkoholizm

b) Sprawozdania kół diecezjalnych.

Godz. 15 Zebranie Filareckiego Związku Elsów.

a) Zagadnienie alkoholizmu w świetle Ideału Filar.

b) Ideał Filarecki Elsów a nasza służba społeczna

Godz. 18 Wykłady dla niewiast i panien.

Godz. 19,30 Wieczornica; przemówienia powitalne uczestników kongresu i film przeciwalkoholowy - codziennie

Dramat "Knajpa" codziennie.

Sobota 26. 9.

Godz. 9 Zebranie wojskowych i policji.

a) Wpływ alkoh. na sprawność fiz. i bystrość umysłu

b) Jak szerzyć ideę abstyn. w wojsku i policji?

Godz. 9 Zebranie. Pol. Ligi Przeciwalkoholowej,

a) Jak zużytkować alkohol w przemyśle?

b) Monopol spirytusowy a ustawa przeciwalkoh.

Godz. 9 Zebranie kolejarzy i szoferów.

a) Bezpieczeństwo ruchu a alkoholizm.

b) Czy potrzeba organizacji przeciwalkoholowej dla kolejarzy i szoferów.

Godz. 15 II Zebranie, plenarne.

a) Zadanie państwa w walce z alkoholizmem.

b) Zadanie społeczeństwa w walce z alkoholizmem.

Godz. 18 Wykłady dla mężczyzn i młodzieńców.

Godz. 19,30 Zebranie tow. z franc. wykładem dr. Hercod"a o prohibicji ameryk.

Niedziela 27. 9.

Godz. 9 Nabożeństwo z kazaniem.

Godz. 10,30 Zebr. Związku Kat. Abstyn. "Wyzwolenie".

a) O wyzyskaniu prawa o głosowaniu gminnem.

c) Od czego zależy powodzenie w ruchu abstyn.

Godz. 10.30 Zebranie studentów.

a) O działalności studentów zagranicą.

b) Zwycięstwa w rękach młodzieży.

Godz. 13 Wiece: dla mężczyzn i młodzieńców

dla niewiast i panien.

Godz. 15 III Zebranie plenarne.

Czem zastąpić napoje alkoholowe?

Poniedziałek 28. 9.

Wycieczki: do Tarnowskich Gór, do Chorzowa i Królewskiej Huty, do Częstochowy, Krakowa i Wieliczki.