Polskie pielgrzymki u Ojca św.
Drukuj

Sama młodzież!

W końcu miesiąca marca Ojciec św. przyjął na audiencji pielgrzymkę młodzieży i nauczycieli gimnazjum księży Marjanów na Bielanach. Młodzież w szeregach, ze sztandarami na czele, stawiła się w Watykanie. Całą grupę bielańską wyłączono z pośród oczekujących na audjencje licznych pielgrzymów i przeprowadzono do osobnej sali, gdzie, w towarzystwie oficerów gwardji papieskiej oczekiwano na Ojca św. Po audjencjach prywatnych, około godz. drugiej popołudniu, Ojciec św. lubo zmęczony, ale radosny i uśmiechnięty, wszedł na salę w towarzystwie monsig. Caccia Dominioni i przybocznych szambelanów. Po powitaniu przez grono księży, Ojciec św. stanął przed sztandarami bielańskiemi, przypatrując się im z upodobaniem. Poczem pobłogosławił je i przypiął do drzewców wstęgi papieskie; przyjął piękny adres malowany przez byłego wychowanka zakładu i obszedł kolejno młodzież podając rękę do ucałowania i zamieniając kilka miłych i wesołych słów, związanych z rozwojem Bielan. Dłuższą chwilę zatrzymał się przed obrazem Feliksa Jabłczyńskiego, przedstawiającym wielki ołtarz w katedrze warszawskiej. Wreszcie, stanąwszy w pośrodku sali, wyraził swe zadowolenie, dziękując za myśl i jej formę, w jakiej ją wyrażono. Zachęcił młodzież, aby zawsze była wierna swoim pięknym sztandarom. Na koniec udzielił błogosławieństwa dla całego zakładu, zarówno przełożonym i młodzieży, jak i rodzinom, związanym z zakładem.

* * *

W dniu 10 kwietnia przyjął Ojciec św. na specjalnej audjencji krakowski chór akademicki. W czasie wizyty w Watykanie odśpiewali akademicy Ojcu św. "Tu es Petrus" (Ty jesteś Piotr), "Gaude mater Polonia" (Ciesz się matko Polsko) i inne pieśni. Ojciec św. wzruszony, odpowiadał po polsku: "Dziękuje, bardzo dziękuję".

Akademicy polscy w pochodzie ulicami Rzymu
Akademicy polscy w pochodzie ulicami Rzymu.

W dniu następnym akademicy wysłuchali Mszy św. w Polskim kościele św. Stanisława, a po południu urządzili publiczny koncert.

Kierownicy polskiej młodzieży u Ojca św.

Ojciec św. przyjął na prywatnej audjencji dyrektora Zjednoczenia Młodzieży Polskiej (centrali Stowarzyszeń Mł. Pol.), ks. Biłko, oraz dyrektora katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, ks. dr. Kozłowskiego.

Ojciec św. wyraził swą radość, że katolicka organizacja młodzieży w Polsce, której działalność śledzi od dłuższego czasu, dobrze się rozwija; kierownikom jej i członkom udzielił swego błogosławieństwa. Ojciec św. podkreślił, iż hasłem organizacji, powinno być: "zawsze coraz wyżej, zawsze coraz więcej, zawsze coraz lepiej". Szczególnie ważną jest rzeczą - zaznaczył Ojciec św. - by w akcji młodzieży panowała jedność, bez której nic się nie uda.

Pątnicy z Polski w Rzymie
Pątnicy, przybyli do Rzymu, zwiedzają również jego osobliwości. Na rycinie: pielgrzymka francuskiej młodzieży w Koloseum, w którem ginęli za Wiarę świętą pierwsi Chrześcijanie - Męczennicy.

NIEKTÓRE INNE PIELGRZYMKI.

Dnia 27 kwietnia przybyła do Watykanu pierwsza pielgrzymka automobilistów z Medjolanu, celem złożenia hołdu Papieżowi. Równocześnie odbyło się wręczenie Ojcu św. wspaniałego auta turystycznego, jako daru od medjolańskiego klubu automobilowego. Automobile przedefilowały przeć Papieżem na dziedzińcu belwederskim w Watykanie. Uczestnicy pielgrzymki złożyli swoje podpisy na artystycznie ozdobionym pergaminie, który wręczony został Ojcu św.

Oprócz wielu pątniczych grup włoskich przybyła do Wiecznego Miasta pielgrzymka z Jugosławji w liczb e około 1000 osób, prowadzona przez arcybiskupa Nauera z Zajrzetia i ośmiu innych biskupów chorwackich.

Pielgrzymka francuska, złożona z 1.600 uczestników, obejmowała wielką liczbę robotników. Przyjmując ją Ojciec św. podkreślił z naciskiem społeczną działalność Kościoła i świętość pracy.

Przybyła również grupa 120 pielgrzymów z południowych Niemiec.

Ostatnio po wyjeździe z Rzymu pielgrzymki niemieckiej przybyła tam z Szwecji pielgrzymka związku włościan katolickich w liczbie 500 osób. W kilka dni później przyjechała pielgrzymka czechosłowacka ze wszystkimi prawie biskupami na czele. Wielkie tłumy pątników z dalszych okolic Rzymu odwiedziły w procesjach jubileuszowe kościoły Wiecznego Miasta

Watykan - budowa stacji kolejowej
Budowa stacji kolejowej w Mieście Watykańskiem.

W pierwszych dniach maja pod kierownictwem Arcybiskupa Bostonu, Kardynała O’Connell’a przybyła do Rzymu pielgrzymka amerykańska, złożona z 300 osób. Kardynał O’Connel był przyjęty na specjalnej audjencji przez Ojca św.

Dnia 9 maja Papież przyjął kierowników, profesorów, uczniów i byłych wychowanków instytutu Massimo w związku z 50-tą rocznicą istnienia tego zakładu. Obecnych było przeszło 2.000 osób. Rektor instytutu odczytał adres hołdowniczy do Ojca św. i wręczył Papieżowi ołtarz przenośny, jako dar dla misji.

Dnia 10 maja Ojciec św. udzielił uroczystej audjencji 3.000 robotników ze stalowni Terni, którzy radości swej i przywiązaniu do Namiestnika Chrystusowego dawali gorący wyraz. Papież dziękował za złożone Mu życzenia jubileuszowe, podkreślił znaczenie zawartego między Kościołem i państwem włoskiem porozumienia i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

Dnia 13 maja Ojciec św. udzielił audjencji b. premjerowi polskiemu, prof. dr. Kazimierzowi Bartlowi wraz z rodziną. Darował im relikwie św. Tereni i różaniec.

W dniu 25 maja przyjął Ojciec św. na przeszło godzinnej audjencji Metropolitę Warszawskiego J. Em. Ks. Kardynała Kakowskiego i na prośbę towarzyszącego Kardynałowi Ks. Dr. Mystkowskiego udzielił błogosławieństwa katolickiej prasie w Polsce, Audjencję zakończył wypowiedzianem po polsku: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

W dniu 1 czerwca uzyskał audjencję u Ojca św. Prymas Polski J. Em. Ks. Kardynał Hlond.

Z Medjolanu przybyła pielgrzymka w liczbie 600 osób, która ofiarowała Ojcu św. złotą monstrancję. Ojciec św. ze swej strony dar ten darował kościołowi św. Rafała w Medjolanie.

W pierwszy dzień Zielonych Świąt przybyła do Rzymu czterema pociągami pielgrzymka francuska, złożona z około tysiąca osób przemysłowców i wolnych zawodów, z pięciuset robotników i ze stu księży. Jest to już druga z rzędu pielgrzymka francuska. Pierwsza, jak donosił "Rycerz" majowy, składała się z około 5000 młodzieży. Ojciec św. przyjął pielgrzymkę na specjalnem posłuchaniu w poniedziałek świąteczny.

W połowie maja Ojciec św. przyjął 10.000 dzieci, należących do Dzieła Świętego Dziecięctwa. W odpowiedzi na powitalne przemówienie kardynała dziekana Vanutelliego Papież wskazał na to wspaniałe wrażenie, jakie sprawia pobożność dzieci i podkreślił postęp instytucji w ciągu ostatnich lat.

Z Polski wybierają się największe pielgrzymki do Rzymu: z Warszawy, Katowic i Wilna.