Okładka
Drukuj
Dziecko z matką przy kapliczce
Rodzice! dzieci wasze są własnością Chrystusa. Niepokalana z współpracą z waszej strony odtworzy w nich postać Swojego Syna - Jezusa.

OD WYDAWNICTWA

W b. r., jak i w ub. latach, wszyscy Czytelnicy otrzymają kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok następny. Objętość kalendarza będzie wynosiła tylko 96 stron. Treść za to będzie żywa i interesująca. Obszerniejszego kalendarza nie możemy wydać ze względu na znaczne wydatki (sprowadzenie maszyny rotacyjnej dla "Małego Dziennika", budowa refektarza i hali na maszyny drukarskie, zakup i zwózka materiału budowlanego na kościół etc). Cena kalendarza jak i w ub. r. - 40 gr. Przewielebnych Księży Proboszczów i zacnych Czytelników, którzy będą zamawiali większą ilość kalendarza, prosimy uprzejmie o nadesłanie zamówień wcześniej. Ze względu na znaczny nakład kalendarza będziemy wysyłali go w kilku seriach. Postaramy się jednak w miarę możności, by każdy mógł otrzymać kalendarz przed Bożym Narodzeniem.

Administracja prosi Szanownych Czytelników, by listy ze sprawami redakcyjnymi adresowali do odnośnych redakcyj: "Rycerza", "Rycerzyka" lub "Małego Dziennika", w sprawach zaś administracyjnych zwracali się do administracji wyd. "Milicji Niepokalanej".

Dla usprawnienia pracy w administracji uprasza się o łaskawe podawanie na odwrotnej stronie listu lub kartki dokładnego adresu nadawcy: imię i nazwisko, miejscowość względnie ulica i numer domu, poczta i województwo.

Zdarza się często, że do administracji przychodzą czeki z przeciętym pismem na odwrotnej stronie, wobec czego nie można zrozumieć treści tam zawartej. Dla uniknięcia tego zaznaczamy, że wszelkie notatki należy zamieszczać na środkowej części blankietu, stosownie do szerokości dowodu wpłaty dla odbiorcy.

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

R.GR. KASPARUS: Można, ale z poddaniem się woli Bożej. - IRENA ZAW., ŁÓDŹ może informacyj w tej sprawie udzieli Sodalicja Klaweriańska w Krośnie, albo Pap. Dzieło Rozkrzewienia Wiary. Poznań Marcinkowskiego 22. NN., SOKOŁÓW: Prosimy jeszcze napisać list z prośbą o przyjęcie do SS. Szarytek Warszawa, Tamka 36; do SS. Felicjanek, Wawer pod Warszawą, Warszawa 1, skrzynka poczt. 24 i do SS. Franciszkanek Najśw. Sakramentu, Lwów, Kurkowa 41 (zakon kontemplacyjny). M. S. FRANCJA: Otrzymaliśmy. G. P. Informacyj udzieli Polski Czerwony Krzyż, Warszawa, ul. Czerwonego Krzyża 7. A.A.: Można; w podaniu należy to zaznaczyć. STAN. ZAW., CEKCYN: Nie znamy takiego. Dopiero na wyższych studiach są znaczne ulgi. Jeśli zaś wstępuje do jakiegoś zakonu (trzeba mieć przynajmniej 6 klas gimn. - XX. Misjonarze, Kraków, Stradom przyjmują po 4 kl. gimn.) - wykształcenie otrzyma się bezpłatnie. - "ZROZPACZONA": Modlitwa do Niepokalanej i delikatne namowy - oto środki wpłynięcia na brata. Jeśli jednak nie miałby on powołania - nie można mu mieć za złe, że obiera sobie inny stan. 2. Nie ma grzechu, poradzić się spowiednika. 3. Nie ma grzechu. - NIEGODNE DZIECKO MARYI: Zależy to od Konstytucyj danego zakonu. Prosimy napisać w tej sprawie do O. Pirożyńskiego, Kraków, Zamojskiego 56. - CZYTELN. RYCERZA: Małżeństwo prawnie zawarte. - EROS; Wiersze dobre, kiedyś wykorzystamy.