Odpust Porcjunkuli
Św. Franciszek z Asyżu
"BÓG MÓJ I WSZYSTKO". Ś. O. Franciszek.

W dzień 2 sierpnia, święta Matki Bożej Anielskiej widzieć można po kościołach gromadki ludzi wchodzących do świątyni, po krótkiej modlitwie wychodzących i znowu powracających. I tak po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy.

Dlaczego?

By uzyskać odpust Porcjunkuli.

Czy w każdym kościele można go uzyskać?

Nie, ale tylko w kościołach należących do Braci lub Sióstr trzech Zakonów Św. O. Franciszka (Grzegorz XV 4 lipca 1622 r. Potwierdził Innocenty XI 22 stycz. 1687 r.).

Czy każdy kościół publiczny Trzeciego Zakonu posiada ten przywilej?

Nie, lecz tylko te. których domy są pod posłuszeństwem O. Generała Franciszkanów, albo bezpośrednio biskupa (Decr. auth. 118, 166, 391).

A kościoły dawniej należące do jednego z Zakonów św. O. Franciszka, czy zachowały ten przywilej?

Straciły one ten odpust, z chwilą gdy do Zakonu należeć przestały (Decr. auth. 243, 177).

A szpitalne kościoły?

Jeżeli przy którym z nich jest czynnych ośmiu księży Zakonu św. Franciszka to i w nim odpust Porcjunkuli zyskać można (Decr. auth. 177).

A przecież czasem w kościołach parafialnych także istnieje ten odpust?

Papież Pius IX udzielił niektórym djecezjom. pozwolenia, na podstawie którego można dostąpić odpustu Porcjunkuli tam, gdzie niema kościoła, należącego do Zakonu Św. Franciszka, kościoły jednak odległe o dwie mile włoskie (trzy kwadranse drogi) od najbliższego kościoła mającego przywilej odpustu, nie otrzymują pozwolenia na odpust u siebie (Decr. auth. 4 U).

Jeżeli jednak kościół Franciszkański powstanie po udzieleniu indultu kościołowi parafjalnemu?

Wtedy w kościele parafjalnym pozostaje odpust. (Decr. auth. 449).

Gdy odpust jest przeniesiony na niedzielę czy można go też dostąpić w sam dzień święta?

Nie można, ale tylko w niedzielę (Decr. auth. 4f6).

Jeżeli gdzie w kościele Franciszkańskim jest odpust Porcjunkuli w sam dzień święta, a w parafjalnym w niedzielę, czy można w obydwu kościołach dostąpić odpustu?

Nie, ale tylko albo w jednym albo w drugim.

Jakie warunki są wyznaczone do dostąpienia odpustu Porcjunkuli?

Spowiedź, Komunja św. i nawiedzenie kościoła (lub kaplicy publicznej), do którego przywiązany jest odpust.

Czy Spowiedź św. trzeba odbyć, albo Komunję Św. przyjąć w kościele, do którego przywiązany jest odpust Porcjunkuli?

Nie, można w jakimkolwiek kościele: (Pius IX, 12 lipca 1847).

Kiedy należy wyspowiadać się, by warunkowi zadośćuczynić?

Wystarczy przystąpić do Sakramentu Spowiedzi w okresie 8 dni bezpośrednio poprzedzających dzień odpustowy, (Can. 931, § 1).

A kiedy trzeba przyjąć Komunję św.?

W dzień odpustu, albo nawet w przeddzień. (Can. 931, § 1).

Czy później można odbyć Spowiedź i przyjąć Komunję św.?

Owszem, można tego dopełnić w ciągu następującej oktawy. (Can. 9,31, § 1).

Jak należy rozumieć trzeci warunek t. j. nawiedzenie Kościoła (lub publicznej kaplicy) do którego jest przywiązany odpust?

Jest to wejście do Kościoła odpustowego celem uzyskania odpustu i pomodlenie się tam na intencję Ojca św.

Czy wystarczy pomodlić się myślą?

Nie, wymagana jest modlitwa ustna. (Can. 934. § 1).

By zyskać odpust Porcjunkuli jak długo trzeba się modlić?

Należy odmówić conajmniej 6 Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu. (S. Poenit, 10 lipca 1924).

Jaki odpust się wówczas zyskuje?

Odpust zupełny i to tyle razy ile razy odwiedzi się kościół i ponowi modlitwę na intencję Ojca św. (Kongr. Odp. 22 lut. 1847.).

Kto może korzystać z tych odpustów?

Można uzyskać jeden odpust dla siebie, a resztę ofiarować za dusze w czyścu. W tym jednak roku, jako jubileuszowym wszystkie odpusty należy ofiarować za dusze w czyścu. Dusza kochająca szczerze Niepokalaną nietylko pamięta wówczas o krewnych i znajomych, ale stara się też o ile obowiązki stanu, na to jej pozwalają zyskać jak najwięcej odpustów, aby je oddać w ręce Niepokalanej na uwolnienie z mąk czyścowych tych dusz, które wybawić Jej się najbardziej podoba.