Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"!
Drukuj

(Błogosławieństw ciąg dalszy).

BISKUP SANDOMIERSKI
dnia 17 grudnia 1931 r.
Nr. 6903.31.

Do Przewielebnego
Ojca Justyna Nazima,
Redaktora czasopisma "Rycerz Niepokalanej"
W NIEPOKALANOWIE
poczta Teresin Soch.

Budzenie ducha wiary, oraz szerzenie czci i miłości do Najświętszej Marji Panny należało zawsze do podstawowych zasad apostolstwa Chrystusowego. Pięknej tej misji podjął się przed dziesięciu laty "Rycerz Niepokalanej" i pełni ją do dnia dzisiejszego z zapałem i dużym pożytkiem nietylko u nas w Polsce, ale nawet w dalekiej japońskiej ziemi.

Gdy więc w bieżącym roku pismo to obchodzi dziesięcioleci swego istnienia, przesyłam mu, oraz Szanownej Redakcji, najlepsze życzenia i pasterskie błogosławieństwo na dalszą owocną pracę.

Niech Bóg błogosławi wszystkim Czytelnikom "Rycerza Niepokalanej" tak Polakom, jak i Japończykom, Członkom "Milicji Niepokalanej" i przyjaciołom tego zbożnego wydawnictwa.

(-) † Włodzimierz Bp.


BISKUP ŁÓDZKI
ŁÓDŹ
Dnia 18 grudnia 1931 r.
L. 7283.

WIELEBNY OJCZE,

Pismu, które, jak "Rycerz, Niepokalanej", w ciągu dziesięciu lat swego istnienia zdołało powiększyć ilość swych prenumeratorów i kolportowanych egzemplarzy z pięciu tysięcy na pół miljona i nadto założyć filję swoją w kraju egzotycznym i pogańskim, jakim jest Japonja, można serdecznie powinszować sukcesu. Imponujący dzisiaj zakres działania i wpływu pisma jest owocem i umiejętnej i niezmordowanej pracy jego Redaktorów i, przedewszystkiem, łaski Bożej i pomocy Tej, Której cześć i chwałę głosi.

W dziesiątą rocznicę założenia pisma, składamy gorące życzenia Jego Redaktorom, aby trwając na zajętym raz posterunku, z niesłabnącem powodzeniem rozwijali swą pracę nadal, a walcząc po rycersku pod znakiem "Bez zmazy Poczętej" ze złem na świecie, dotarli światłem prawdy ewangelicznej przez następne dziesięciolecie do miljonów dusz. Błogosławieństwo Boże i opieka Niepokalanej niechaj będzie na drogach Waszych.

Biskupi Łódzcy:
(-) † W. Tymieniecki.
(-) † K. Tomczak.


EPISCOPUS KATOWICENSIS
L. dz. 17S5.

Katowice, dnia 18 grudnia 1931 r.

Przewielebny
Ojciec Justyn M-a Nazim
Redaktor "Rycerza Niepokalanej"
NIEPOKALANÓW.

CZCIGODNY OJCZE REDAKTORZE!

Niezmiernie cieszę się z tak bardzo pomyślnego rozwoju i rozpowszechnienia pisma, które tyle dobrego czyni dla rozpowszechnienia czci Najświętszej Marji Panny, i całem sercem przesyłam swoje błogosławieństwo dla "Rycerza Niepokalanej", współpracowników, młodzieży, Członków "Milicji Niepokalanej", Czytelników i przyjaciół wydawnictwa a przedewszystkiem dla Czcigodnego Ojca Redaktora, prosząc Boga, ażeby wielką placówkę, poświęconą czci Najświętszej Panuj Marji obfitemi obdarzyć raczył łaskami.

(-) † Stanisław Adamski<
Biskup Śląski.


KSIĄDZ ANTONI SZLAGOWSKI
BISKUP SUFRAGAN WARSZAWSKI

Warszawa,
Kanonja Nr. 6
Telef. 664-18

CZCIGODNI OJCOWIE!

W myśl odwiecznej Waszej zakonnej tradycji, która przez wieki Wam przyświecała, jako szczególnym i gorliwym, chwalcom Marji, oraz Jej Niepokalanego Poczęcia, podjęliście przed dziesięciu laty Wasze umiłowane Wydawnictwo. Z Boga się ono poczęło i Bóg jego skromnym poczynaniom błogosławił i rozwinęło się ono i rozszerzyło ponad wszelkie oczekiwania, niecąc w duszach wierzących, i u nas w kraju i w odległej Japonji uwielbienie i miłość dla Niepokalanej Matki Bożej. A Wyście w tej służbie tak się upodobnili do swej Królowej i Pani, żeście swój zakątek Niepokalanowem nazwali.

Błogosławieństwo Wam i pokój, chwalebni słudzy Marji, niech Wam Ona stokrotnie zapłaci za Wasze zbożne trudy i niech Wam daje, aby zastępy "Rycerza Niepokalanej" mnożyły się w tysiące tysięcy, aby chwała Niepokalanej rozbrzmiewała po całej ziemi polskiej, po wyspach japońskich i za Waszą sprawą przemknęła do Azji, do Ameryki, do Oceanji. Tego Wam życzę i o to się modlę za Wami do Boga.

Szczerze Wam oddany
(-)† Antoni Szlagowski, Biskup.

Warszawa, dnia 19 grudnia 1931 r.


Alleluja!

Ich Eminencjom Najdostojniejszym Księżom Kardynałom, Ich Ekscelencjom Najprzewielebniejszym Księżom Arcybiskupom i Biskupom Polski, Przewielebnemu Duchowieństwu, Szanownym Członkom "Milicji Niepokalanej", "Drogim Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza" najserdeczniejsze życzenia prawdziwej i głębokiej radości z chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa

składa WYDAWNICTWO