Milicja Niepokalanej
Drukuj

Z każdym rokiem, a nawet miesiącem i dniem liczba Czytelników "Rycerza" stale się powiększa, gdy tymczasem nie wszyscy wiedzą, że właśnie ten "Rycerz" jest organem stowarzyszenia, noszącego nazwę "Milicja Niepokalanej"[1].

Cóż oznacza ta "Milicja"? Milicja - to stowarzyszenie ludzi, pragnących służyć Niepokalanej i Jej się oddać całkowicie i bez zastrzeżeń, aby Jej cześć szerząc, Królestwo słodkie Chrystusa rozszerzać; to rycerstwo Królowej nieba i ziemi; to przyboczna Jej straż, życiem swojem codziennem do swej Pani upodobnić się pragnąca i w każdem życia przejawie o Jej chwałę zabiegająca.

A jaki jest cel tego wojska, tej "Milicji"? Ano, jak każdego wojska - walka, walka miłośników Niepokalanej z wszelkiem moralnem złem, walka miłością i modlitwą: oderwać biednych grzeszników od panoszącego się w ich sercach zła, a zwrócić na drogę cnoty.

Tak pojmuje i prowadzi tę walkę ,w pełnej życzliwości dla każdego ludzkiego serca "Milicja Niepokalanej".

W "Milicji" tej są i paragrafy, ale tak łatwe do zachowania i tyle swobody gorliwemu czcicielowi Niepokalanej zostawiające, że od zaciągnięcia się w Jej szeregi i od bojowania pod sztandarem Niepokalanej Dziewicy - odstraszyć nikogo nie mogą.

Oto program "Milicji" w brzmieniu, przyjętem przez ponad 500.000 polskich Rycerzy i Rycerek:

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) Wszystkie środki, byle godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny".

I oto już wszystko! Któż się tego przerazi? Kto wypełnić nie może? A choćby nawet nie wypełnił, to jednak nie obciąży sumienia nawet najmniejszym grzechem, gdyż końcowe UWAGI brzmią tak:

1) Środki (pod nr. III.) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Przen. Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Odpusty (najważniejsze):

Odpust zupełny pod zwykłemi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji, 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 3) w dowolnym dniu wśród każdego miesiąca, 4) w godzinę śmierci.

Odpust 300 dni za akty strzeliste: 1) "O Marjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) "Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".

Odpust 100 dni: 1) za westchnienie przy nakładaniu na siebie poświęconego Medalika: "Witaj Dziewico Niepokalana!" 2) za każdy uczynek gorliwości, zmierzających do zbawienia dusz w myśl celów Milicji.

Przywileje dla kapłanów:

Władza poświęcania różańców i koronek samym tylko znakiem Krzyża św. i przywiązania do tychże odpustu po 500 dni za każde "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś" za zgodą miejscowego biskupa.

Władza nadawania na koronki, różańce, krzyżyki, figurki metalowe i medaliki odpustów papieskich.

Władza nadawania na koronki odpustów św. Brigidy.

Władza nadawania na krzyżyki odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

Przywilej ołtarza uprzywilejowanego cztery razy w tygodniu, o ile skądinąd już tego nie mają.


A jakże wpisać, się do tej "Milicji"? Przesłać bezpośrednio, albo przez czyjeś pośrednictwo swoje imię i nazwisko do siedziby "Rycerza". Niepokalanowa, p. Teresin Soch. (Wr.), a gdy nadejdzie dyplomik i medalik, poświęcić się Niepokalanej po Spowiedzi i Komunji św., (np. odmawiając akt poświęcenia z dyplomika) medalik sobie na szyję założyć i... pracować dla Niepokalanej, łowiąc dla Jej matczynego, pełnego miłości i dobroci Serca, błądzące bezdrożach dusze. A Ona te dusze do Serca Jezusowego doprowadzi...

Medaliki można sprowadzić z Niepokalanowa w dowolnej ilości.

Członkiem "Milicji Niepokalanej" może być każda osoba wyznania katolickiego, począwszy od używania rozumu t. j. mniej więcej od lat siedmiu. - Przy zapisywaniu się do "Milicji" należy podawać: imię i nazwisko oraz wiek i dokładny adres członka.

Często otrzymujemy zapytania, ile wynosi wpisowe do "Milicji Niepokalanej", otóż wyjaśniamy, iż jedynie na pokrycie kosztów za medaliki, dyplomiki i t. d. przyjmujemy dobrowolne ofiary - ile kto dać chce i może.

[1] Stąd na okładce litery M. I., jako początkowe łacińskiej nazwy tego stowarzyszenia: "Militia Immaculatae" i "Milicja Niepokalanej".


Nie sposób jest i nie zdarzy się to nigdy, aby pokorny i wierny czciciel Marji, został potępiony.

Ludwik Blozjusz.

Jeśli wy, dzieci Marji, chcecie znaleźć miejsce w Sercu Jezusa, to idźcie do Marji, aby wam tę łaskę wyjednała.

św. Alfons Liguori.

W niebezpieczeństwach, utrapieniach, w wątpliwościach, zwróć myśl do Marji, Marji wzywaj; z ust Jej nie wypuszczaj, z serca nie wydalaj.

św. Bernard.