Maryja - Matka Boża

Nauka o boskim macierzyństwie Maryi była pierwszym dogmatem, który Kościół uroczyście ogłosił o Najśw. Pannie.

Wierni od pierwszych wieków uznawali tę prawdę, ale błędy Nestoriusza wywołały u nich niepokój. Głosił on, że w Jezusie Chrystusie są dwie osoby: boska i ludzka, a Maryja jest tylko matką Chrystusa-człowieka. Wówczas biskupi wschodni zwrócili się do Rzymu o rozstrzygnięcie i potępienie twierdzeń Nestoriusza. W 431 r. zwołano sobór do Efezu. Lud niecierpliwie czekał na wynik obrad przeszło dwustu biskupów. Gdy zaś ogłoszono, że w Jezusie Chrystusie jest tylko jedna osoba-Boska i że Maryja "porodziła podług ciała Słowo Boże, które się stało ciałem", a więc słusznie może się zwać Matką Bożą, powstała radość powszechna. Zapalono setki pochodni i tryumfalnie wśród pieśni oprowadzano ojców soboru po mieście.

Dogmat o boskim macierzyństwie Najśw. Maryi Panny wpłynął głęboko na naukę i życie chrześcijańskie.

Jeśli Maryja jest Matką Bożą, więc posiada godność najwyższą, graniczącą z nieskończonością. Stąd znane są z późniejszych wieków te entuzjastyczne wyrażenia doktorów Kościoła: "Mógł stworzyć Bóg wspanialsze niebo, ogromniejsze oceany, potężniejszych aniołów, ale Maryi nie mógł dać większej chwały, bo nic nie może być wyższego nad godność Matki Bożej". Jeśli Maryja jest Matką Bożą, więc ma szczególne związki z Trójcą Najśw. Święci nazywają Ją: "Dopełnieniem Trójcy Najśw." Jest Ona bowiem Matką Syna Bożego, Oblubienicą Ducha Św., Córką Boga Ojca.

Ze względu też na macierzyństwo Boże, przez zasługi Jezusa Chrystusa, uwolnił Bóg Maryję od grzechu pierworodnego i stąd jest Niepokalanie Poczętą.

Bóg-Człowiek uznawał Ją za matkę swoją i jako matce swej był posłuszny, więc Maryja ma szczególny wpływ na Jezusa. Nazwano Ją "Proszącą Wszechmocą"; zaznaczając tymi słowami, że o co prosi Boga - otrzyma. Jest Ona Pośredniczką łask i wszystkie nadprzyrodzone dobrodziejstwa przez Jej ręce przechodzą od Boga do ludzi.

A jaki decydujący wpływ wywołało boże macierzyństwo Maryi na odnoszenie się do kobiety, na jej prawa, stanowisko w świecie! Maryja dała nam Chrystusa Odkupiciela. Ludzie patrząc na to zmienili pojęcie o godności kobiety, oceniają wysoką jej rolę w społeczeństwie. Filozofowie starożytni uważali kobietę za coś wiele niższego od mężczyzny. Kobieta sama, choć w ostatnich wiekach pogaństwa cieszyła się większą swobodą, nie ceniła swej godności - upadła nisko, bo patrzono na nią tylko pod kątem zmysłów.

Według nauki Chrystusa wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga w niebie. Św. Paweł, zwracając uwagę na pogardę kobiety w rzymskim świecie, podkreśla: "Zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty". Nowy Zakon przez usta apostoła głosi równość płci wobec wspólnego Zbawiciela: "Nie masz żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani niewiasty. Albowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie". (Gal. 3. 28).

Nauka chrześcijańska o roli kobiety w odrodzeniu świata wpłynęła na to, że usunięto wszelkie co do niej uprzedzenia, otoczono ją szacunkiem i czcią, a często rozprawiano o godności kobiety.

Odkąd Maryja stała się Matką Bożą, wzrosło uwielbienie godności, matki jako kapłanki ogniska domowego, od której zależy wartość rodziny.

Odkąd Bóg posłuszny był Maryi-Matce, dzieci zrozumiały, że winne są okazywać posłuszeństwo, cześć i miłość swym matkom.

Odkąd Syn Boży za matkę wybrał Dziewicę - uznano, że czystość, skromność jest miarą opanowania i szlachetności człowieka, jest dowodem, że może on wznieść się ponad zmysły, a piękno, dobro może porwać człowieka i kierować jego życiem.

Tak więc godność Matki Bożej która jest niedościgłym ideałem niewiasty, wpłynęła głęboko w dziedzinę obyczajów, poglądów i prawodawstwa. I dlatego niewiasty, widząc w Maryi swoje wyzwolenie, a zarazem swoją Siostrę, mają szczególnie gorące do Niej nabożeństwo.

W ten sposób spłacają one dług wdzięczności za to, co Maryja uczyniła szczególnie dla kobiety.