Kronika
Drukuj

Na posiedzeniu 23 stycznia 1952 r. Komisja Konstytucyjna obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta uchwaliła projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Równocześnie Komisja Konstytucyjna powzięła uchwałę w sprawie ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji. Dyskusja ta trwać będzie od dnia ogłoszenia projektu Konstytucji, tj. 27 stycznia br. do 6 kwietnia br. Obywatele mogą zgłaszać wnioski, poprawki i uwagi do projektu Konstytucji. Po dyskusji Sejm Ustawodawczy przystąpi do uchwalenia Konstytucji.

Społeczeństwo polskie na różnych zjazdach i manifestacjach zaprotestowało przeciw remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i ich polityce rewizjonistycznej, godzącej w naszą granicę Odra-Nysa.

Prezydium Rządu powzięło uchwałę, która zapewnia dostawcom mleka do społecznych punktów skupu w okresie od 1 grudnia 1951 r do 31 marca 1952 r. pomoc w paszach treściwych.

Z okazji święta górnika Prezydent R.P. za zasługi w pracy zawodowej odznaczył orderem "Sztandar Pracy" oraz złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami 656 pracowników przemysłu węglowego.

We Wrocławiu 207 tys. osób zwiedziło wystawę wynalazczości pracowniczej, która przedstawiła wyniki prac robotników-racjonalizatorów

Rozpoczęto budowę rurociągu Łódź-Pilica, który ma dostarczyć wody miastu Łodzi i umożliwić jego kanalizację.

21 listopada zmarł w Krakowie wybitny poeta i uczony Artur Chojecki, lingwista i psycholog, przez jakiś czas profesor na K.U.L., w ostatnim okresie swego życia oddany pracy literackiej.

* * *

Prymas Polski ogłosił dekret w sprawie służebnicy Bożej M. Marii Marceliny Darowskiej, wzywający wiernych Archidiecezji Warszawskiej, którzy mogą świadczyć o ważniejszych wydarzeniach jej życia, o jej cnotach lub o łaskach przypisywanych Jej wstawiennictwu, by do 31.3.1952 r. podali o tym do jego wiadomości, jak również o wszystkim, co by się sprzeciwiało cnotom służebnicy Bożej. Potrzebne jest to w związku z rozpoczęciem procesu co do świętości i cnót M. Marceliny Darowskiej, współzałożycielki zgromadzenia SS. Niepokalanek.

Prymas Polski Ks. Abp Stefan Wyszyński udzielił redaktorowi "Tygodnika Powszechnego wywiadu w sprawie Ziem Zachodnich. Przypomniał tekst "Porozumienia" z Rządem R.P." gdzie "Episkopat Polski stwierdza, że zarówno prawa ekonomiczne, historyczne, kulturalne, religijna, jak i sprawiedliwość dziejowa, wymagają, aby Ziemie Odzyskane na zawsze należały do Polski". Wyraził wiarę, w przyszłość Polski na Ziemiach Zachodnich i podkreślił, że duchowieństwo katolickie odegrało i odgrywa wciąż wielką rolę w scaleniu tych ziem z Macierzą. "Chociaż przywędrowali tu mówił o ludności zachodniej Polski - ze wszystkich stron Rzeczypospolitej, to jednak rychło odnaleźli wspólny język. Porozumieli się u stóp ołtarzy Pańskich Tu opuścił ich lęk przed przyszłością, niepewność losu, bo tu usłyszeli znane sobie wołanie Kościoła: Sursum corda! (W górę serca!). Tu zaśpiewali sobie społem: "Serdeczne Matko..." W tej nucie mieści się cała gama ozdrowieńczych mocy. W związku z antypolską propagandą prowadzoną w Niemczech zachodnich przeciw granicom Polski nad Odrą i Nysą, powiedział, że społeczeństwo polskie jest słusznie zaniepokojone tą propagandą i on sam podziela ten niepokój, bo widzi "w odgłosach antypolskich grozę dla pokoju "Katolicy - mówił - jako członkowie społeczności państwowej mają spełnić swój obowiązek - obrony praw Polski do Ziem Zachodnich" "Od każdego z nas, od naszej wiary w przyszłość, od ducha ofiary, od wydajności naszej pracy - zależy, czy wypełnimy zadanie dziejowej godziny Polski nad Nysą".