Kronika
Drukuj

[okładka, s. III]W całym kraju odbywa się ogólnonarodowa dyskusja nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. Obowiązkiem dostaw objęte są wszystkie gospodarstwa od pół hektara użytków rolnych wzwyż. Normy wynoszą od 20 do 40 kg żywej wagi trzody chlewnej z 1 ha.

W Polsce powstały 3 nowe ministerstwa: Hutnictwa, Energetyki i Przemysłu Maszynowego.

Prezydium Rządu postawiło przed rolnictwem zadanie zakontraktowania na wiosnę br. 1.150 tys. ha upraw nasienno-szkółkarskich i konsumpcyjno-przemysłowych.

15 grudnia ub.r. wyszła ustawa o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.

W hucie "Kościuszko" uruchomiono nowoczesną baterię koksowniczą, która będzie wytwarzać koks dla wielkich pieców huty i szereg produktów węglopochodnych, m.in. nawozy sztuczne.

Rząd R.P. powziął uchwałę w sprawie zwiększenia planu połowów rybołóstwa morskiego i pomocy dla rybaków.

W Opolu rozpoczęła pracę potężna chłodnia składowa, która zapewni dostawę świeżych artykułów spożywczych dla Opolszczyzny i innych województw.

W Kamerunie wyszedł dekret Jacquinota, który pełnoletnim dziewczętom i wdowom pozwala na wybór męża według ich własnej woli, gdy dotąd uzależnione to było od zapłaty jaką za nie musieli dawać ich rodzicom" narzeczeni. Odtąd kobieta nie musi wychodzić za człowieka w wieku starszym, chorego lub poligamistę, ofiarującego znaczniejszą zapłatę niż ten, którego kocha. Do wydania tego prawa przyczyniła się wielce akcja misjonarzy, zwłaszcza S. Marii Andrei z SS. Białych, która m. in w lipcu ub. r. wygłosiła konferencję w sprawie posagu, przedrukowaną przez liczne pisma.

Słynny fizyk katolicki prof. dr W. H. Keesom, prezes Stowarzyszenia dla rozwoju nauk wśród katolików holenderskich, obchodził w br. swoje 75-lecie. Największą zasługą tego uczonego jest otrzymanie z gazu helu ciała stałego (w 1926 r,), czym dał niezbity dowód, że wszystkie pierwiastki mogą być" sprowadzone do stanu stałego. Keesom jest m.in. doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

Dr K. Minogue, katolicki psychiatra, przemawiał ostatnio na uniwersytecie w Sydney o smutnych skutkach ograniczania urodzin w Australii. "Historia mówi, że gdzie "birth control" (ograniczanie potomstwa) przeszła przez jakiś naród, naród taki bywał skazany na zagładę i w żadnym wypadku nie odżył". Tak stało się z Imperium Rzymskim. "Stąd badacze historii stają się coraz bardziej pesymistyczni co do przyszłości Australii, która już teraz zmuszona jest importować mieszkańców z zagranicy i nachyliła się do upadku dużo więcej niż jakikolwiek inny naród". Mówiąc o psychicznych skutkach ograniczania potomstwa, dr Minogue stwierdził: "U [okładka, s. IV]kobiet praktyka "birth control" doprowadziła do licznych neuroz (chorób nerwowych), a te do niewierności małżeńskiej i w wielkiej liczbie wypadków do rozwodów. Statystyka pokazuje, że na każde 100 rozwodów 75 par miało tylko po 1 dziecku".

Wyszły nowe ustawy sejmowe: o zaopatrzeniu inwalidzkim i o ustroju i zakresie działania administracji celne.

Rząd R.P. przeznaczył fundusze na przebudowę otoczenia zamku na Wawelu, która będzie zmierzać do odsłonięcia jak najszerszego widoku na wzgórze wawelskie przy zachowaniu znajdujących się koło zamku zabytków.

W połowie lutego odbyła się w Zakopanem II Spartakiada Zimowa Wojska Polskiego.

W Białymstoku odbyła się 25.2. br konsekracja nowego biskupa polskiego Ks. Aleksandra Mościckiego. Konsekracji tej dokonał J.E. Ks. Abp Romuald Jałbrzykowski w asyście Ks.Ks. Biskupów: Czesława Fałkowskiego, Ignacego Świrskiego, Michała Klepacza, Władysława Surzyńskiego i Mariana Jankowskiego. Nowy Biskup urodził się w 1898 r. w Tworkowicach na Podlasiu. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Stefana Batorego, a prawno-ekonomiczne na Uniwersytecie Poznańskim. Jako biskup będzie sufraganem diecezji łomżyńskiej.

"Przegląd Powszechny" (nr 11/51) ogłosił artykuł pt. "Ludwik Perzyna - lekarz wiejskiego ludu". Był to brat z Zakonu Bonifratrów, żyjący w XVIII i na początku XIX-go wieku. Niósł on ludowi oświatę, podnosił jego poziom kulturalny i wpływał na jego umoralnienie. Napisał m.in. książkę dla wsi pt. "Lekarz dla włościan", gdzie dał pouczenie c najważniejszych chorobach i wzbudzał wiarę do lekarzy, walczył z przesądami i zabobonami, propagował trzeźwość, tępił rozpustę jako przyczynę chorób wenerycznych. Podkreślał, że zdrowie moralne ludu jest podstawą zdrowia fizycznego

"W szkole doskonałości zakonnej" oto nowe, 2-tomowe dzieło dla zakonników, zwłaszcza dla mistrzów, kierowników sumienia i przełożonych. Autor O. Bertold od Jezusa O.C.D. daje w nim pełny i jasny traktat życia zakonnego, zwracając w 1-ym tomie szczególną uwagę na "metody modlitwy", regułę i cnoty teologiczne, w 2-im zaś na pokorę, śluby obowiązki stanu, praktyki po-bożności, Sakrament Pokuty. Dzieło to wyszło w Belgii.

Św[ięta] Kongregacja Obrzędów podała, że w roku 1952 zostaną wyniesieni na ołtarze jako błogosławieni następujący słudzy Boży: 4 maja - Rosa Venerini, założycielka Pobożnych Nauczycielek; 18 maja - Maria Rafaela od Najśw. Serca, założycielka służebnic Najśw. Serca; 1 czerwca - Bertilla Boscardin z Instytutu Nauczycielek Św[iętej] Maryi; 15 czerwca - Antoni Maria Pucci, serwita, proboszcz z Viareggio.

W okolicy Morza Martwego dokonano nowych odkryć biblijnych. Zaczęło się od przypadku: na rynku wystawiono do sprzedania pergamin, który nabywca sfotografował przy pomocy promieni infraczerwonych i ujrzał teksty biblijne. Manuskryptem zajął się uczony angielski Harding, konserwator transjordańskich starożytności, i O. Roland Devaux, dominikanin z Instytutu Biblijnego w Jerozolimie. Przy badaniach znaleziono w jaskini, skąd pochodził pergamin, dalsze manuskrypty. Według zdania uczonych mają one ogromne znaczenie, bo datują się z II w. po Chrystusie i zawierają fragmenty z Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu.