Kronika
Drukuj

[okładka, s. IV]Wszyscy obywatele od 18-go roku życia obowiązani są posiadać nowe dowody osobiste, które wydawać będą powiatowe Komendy oraz Komisariaty Milicji Obywatelskiej (dekret z dnia 27.10. br.). W celu otrzymania dowodu należy przedłożyć następujące dokumenty: świadectwo urodzenia, dokument wojskowy, jeżeli zainteresowany podlega obowiązkowi wojskowemu, zaświadczenie stwierdzające miejsce zamieszkania, zaświadczenie z miejsca pracy lub nauki albo inny dokument stwierdzający rodzaj zajęcia lub źródło utrzymania, 3 fotografie i wypełniona ankietę. Osoby od 16-go do 18-go roku mają się zaopatrzyć w tymczasowe dowody tożsamości.

Załogi pracownicze z całego kraju meldują o przedterminowym wykonaniu zadań drugiego roku Planu 6-letniego.

Racjonalizatorskie pomysły robotników przemysłu ciężkiego dadzą w ciągu roku 66 milionów zł oszczędności.

Przeszło 100 powiatów zostało zwolnionych od miarek i odsypów przemiałowych na skutek ponadplanowej sprzedaży zboża przez rolników.

Święto liturgiczne bł. Piusa X zostało wyznaczone na dzień 3 września. W diecezjach, gdzie pracował, mianowicie w Treviso, Mantua, Wenecji i Rzymie, wszyscy kapłani mogą odmawiać ku czci nowego błogosławionego Oficjum brewiarzowe i odprawiać Mszę św. z "Commune" Papieży.

W przemówieniu do przedstawicieli ojców rodzin z Francji Ojciec Św[ięty] wystąpił ostro przeciw pisarzom katolickim, którzy przyczyniają się do rozpowszechniania książek i pism na tematy seksualne. "Ta propaganda seksualna grozi ludności katolickiej podwójnym niebezpieczeństwem. Najpierw wyolbrzymia ponad miarę ważność i znaczenie płci w normalnym życiu. Następnie nie liczy się z doświadczeniem wiekowym, według którego uświadomienie płciowe jest szkodliwe, jeżeli nie łączy się ściśle ze stałą karnością, mocną samokontrolą, a nade wszystko jeżeli nie czerpie sił nadprzyrodzonych z modlitwy i sakramentów.

W Santo Tirso k. Oporto (Portugalia) odbył się w połowie sierpnia Kongres Mariański. Wśród referatów, jakie wygłoszono, były m. in. następujące: "Pożytek i konieczność nabożeństw do Maryi", "Maryja wzorem kobiety chrześcijańskiej", "Misja Maryi w godzinie obecnej ", "Maryja u łoża chorych i umierających". Na zakończenie kongresu udano się w procesu do sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Monte Cordova.

O. Gusinde, werbista, słynny antropolog i etnolog, profesor uniwersytetu katolickiego w Waszyngtonie, skończył 14-miesięczne badania naukowe w Afryce Płd. wśród Buszmenów i Hotentotów. Zbadał, że Buszmenów czystej rasy jest około 10.000. Należą oni do najstarszych ras ludzkich obecnie żyjących. Nie znają rolnictwa i hodowli, a zajmują się myślistwem i zbieraniem owoców z dzikich drzew. Społeczność buszmeńska oprócz ojców rodzin nie zna wodzów. Małżeństwo jest nierozerwalne a wierność małżeńska szanowana. Buszmeni uznają Istotę Najwyższą, ducha czystego, stwórcę wszystkich rzeczy, od którego opatrzności wszystko zależy i któremu wszyscy winni zdać rachunek Składają mu ofiary z owoców i produktów myślistwa. Czarodziejstwo jest bardzo rozpowszechnione. O. Gusinde osiągnął też bogate rezultaty badań wśród Hotentotów.