Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 8/1950, Kronika, s. 236-239

Opisy zdjęć powyżej, od lewej od góry: [1] Konsekracja ołtarza św. Piotra w podziemiach Bazyliki watykańskiej. [2] Z okazji S. rocznicy wyzwolenia obozu w Dachau odsłonięto tu pomnik więźnia obozowego, symbolizujący ofiarę wszystkich jeńców. od lewej od dołu: [3] Medal pamiątkowy kanonizacji św. Antoniego Marii Claret. [4] Procesja Bożego Ciała na placu św. Piotra w Rzymie.


11 czerwca br. Ojciec Św[ięty] dokonał aktu kanonizacji bł. Wincentego Marii Strambi (1745-1824). Nowy święty urodził się w Civita Vechia (Włochy), wstąpił do zakonu 00. Pasjonistów, potem został biskupem w Macerata i Tolentino, a pod koniec życia spowiednikiem i doradcą papieża Leona XII.

We Włoszech odbywają się uroczystości, związane z 500-leciem kanonizacji św. Bernardyna ze Sieny (1380-1444), franciszkanina. Był on jednym z największych apostołów maryjnych wszystkich czasów, a "swym kaznodziejstwem maryjnym - jak powiedział o nim św. Alfons - uświęcił Włochy".

Po 10 latach prac wykopaliskowych i budowlanych w podziemiach bazyliki św. Piotra Ojciec Św[ięty] otwarł 5.6. br. kryptę podziemną, gdzie konsekrował główny ołtarz, leżący pod konfesją, dedykując go św. Piotrowi. Wkrótce bazylika podziemna będzie udostępniona dla pielgrzymów oraz zostaną ogłoszone wyniki badań archeologicznych.

Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), wielki czciciel Niepokalanej, 26.4. br. z okazji
200 - ej rocznicy wydania słynnej jego Teologii Moralnej, został ogłoszony przez Papieża Piusa XII patronem spowiedników i moralistów.

Najwspanialsza uroczystość kanonizacyjna miała miejsce 24.6. br., kiedy to Papież Pius XII ogłosił za świętą bł. Marię Goretti, męczenniczkę czystości ( 890-1902). Z powodu ogromnego napływu wiernych ceremonie odbyły się przed bazyliką św. Piotra. W przemówieniu swym Ojciec Św[ięty] wezwał młodzież do mężnego opierania się wszelkim zamachom na jej czystość, a rodziców do czuwania nad swymi dziećmi i ochraniania ich przed niebezpieczeństwami według przykładu matki nowej świętej - Assunty, która miała szczęście być przy kanonizacji swej córki.

W związku z setną rocznicą przywrócenia hierarchii katolickiej w Anglii kard. Griffin pisze: "Gdy zbliżamy się do stulecia tego wielkiego zdarzenia, dobrze jest spojrzeć na nadzwyczajny wzrost katolicyzmu w tym okresie. Przed 100 lat liczbę katolików w Anglii i Walii oceniano na 1 milion a dziś możemy chwalić Boga za to, że więcej niż trzykrotnie zwiększył tę liczbę. W 1850 r. było tu mniej niż 1.000 kapłanów, gdy obecnie jest ich 6 razy więcej. Katolicy mieli w 1850 r. 694 kościoły, teraz blisko 2.900. Ilość szkół katolickich wzrosła z 200 do ponad 2.000. Gdy w 1850 r. było tylko 7 klasztorów męskich i 53 żeńskie, obecnie mamy 472 klasztory męskie i 1.075 żeńskich... Za ten rozwój składamy najgłębsze dzięki Wszechmocnemu Bogu i Jego Błogosławionej Matce".

Przy opactwie św. Andrzeja w Belgii powstało stowarzyszenie Apostołów Uświęcenia Powszechnego, które zaczęło wydawać swój organ pt. "Sanctifier". Wzywa w nim wszystkich do modlitwy o świętość, zwłaszcza za hierarchię i zakony, - rodziców i wychowawców do przedstawiania młodzieży ideału świętości i kształtowania w nim jej serc, - duchowieństwo do jak największego wykorzystania sił ducha w życiu wewnętrznym i apostolacie.

W Rennes, we Francji, odbył się 4-9.7. br. Wielki Narodowy Kongres Mariański. Głównym tematem zjazdu była sprawa Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Z tej okazji urządzono "zjazd Madonn", najbardziej czczonych w Bretanii posągów i obrazów Matki Bożej.

Kardynałowie i arcybiskupi Francji wydali 14.6. br. list pasterski o pokoju. m.in. wystąpili przeciw broni atomowej. "Każdy - piszą - kto posiada "poczucie ludzkości", musi potępić użycie wszelkiej broni nowoczesnej, która godzi ślepo w żołnierzy i ludność cywilną" i sieje dookoła śmierć, obejmując coraz szersze przestrzenie w miarę jak wzmacnia się potęga naukowa człowieka. Ze swej strony potępiamy z całą siłą tę broń, jak nie wahaliśmy się potępiać w czasie ostatniej wojny masowych bombardowań, które przygniatając obiekty militarne równocześnie zabijały starców, kobiety i dzieci... Błagamy mężów stanu, którzy noszą dziś ogromną odpowiedzialność, aby nie ustąpili potwornej pokusie skorzystania z tych środków zniszczenia i zrobili wszystko co można, aby zakazać w sposób bezwzględny ich użycia".

W miasteczku japońskim Kigami mieszka 50 katolików, którzy zbudowali sobie własny kościół, są to potomkowie dawnego mnicha buddyjskiego, który przy końcu ubiegłego wieku starał się przekonać misjonarza francuskiego, że katolicyzm jest fałszywy, ale przekonany sam został katolikiem.

Ks. Jachym, profesor uniwersytetu w Wiedniu, został mianowany biskupem i sufraganem kard. Innitzera. Podczas uroczystości sakry biskupiej w katedrze św. Szczepana w Wiedniu powstał i oświadczywszy, że się czuje niegodny tego urzędu, opuścił katedrę. "Musi się być świętym, jeżeli chce się być biskupem według Serca Bożego" powiedział, sam zaś nie czuł się na siłach. Dopiero Ojciec Św[ięty] zdołał go przekonać, i w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (18.5. br.) ks. Jachym został konsekrowany na biskupa w Rzymie.

Naród peruwiański buduje w Limie bazylikę ku czci Pana Jezusa od Cudów, który od 400 lat jest czczony w kraju i wzywany w czasie klęsk, szczególnie trzęsienia ziemi.

OO. Montfortyści zaczęli wydawać w Ameryce nowe pismo pt. "Królowa wszystkich serc", propagujące całkowite poświęcenie się Niepokalanej według metody św. Ludwika Grigniona.

F. Kreisler, kompozytor światowej sławy, który wraz z żoną został w 1947 r. przyjęty do Kościoła Katolickiego, otrzymał z okazji swego 75-lecia specjalne błogosławieństwo od Ojca Św[iętego].

W Watykanie zorganizowano wystawę sztuki świętej krajów misyjnych. Zajmuje ona 23 stoiska. Dzieli się na 2 sekcje, z których jedna obejmuje kraje Wschodu, druga zaś ludy pierwotne Afryki, Oceanii i Ameryki. Można oglądać najlepsze prace z zakresu rzeźby, malarstwa, szat i naczyń kościelnych. W sali Indii są eksponaty dzieł dwóch malarzy hinduskich: O. Rodrigues i Chandrakant N. Mhatra oraz malarki Trinidade; w sali chińskiej - prace słynnego jezuity F. Gastiglione i wielu malarzy chińskich jak Luca Tcen, Chang-shaoho itd. oraz architekta A. Gresnight, w sali japońskiej - dzieła artystów Kinura Keiso, Ohayama, Sinkyo itd.

Z okazji Roku św. odbył się na Węgrzech Tydzień Eucharystyczny. Ożywiła się frekwencja przy Stole Pańskim np. w jednym tylko kościele biskup rozdawał Komunię Św[iętą] przez 6 godzin. W 5 parafiach Budapesztu obejmujących 102 tys. wiernych rozdano w ub.r. 1.472.000 Komunii Świętych].

Według obliczeń jezuity o. Bittera w Japonii pracuje dziś 740 kapłanów, 197 braci zakonnych, 2.580 sióstr i 184 kleryków, razem 3.071 osób, z czego 2.334 (63 proc.) to Japończycy, a 1.367 (37 proc.) - obcokrajowcy (w szczególności: 25 proc. kapłanów tubylczych a 74 proc. sióstr tubylczych). W 1947 r. było tu tylko 487 kapłanów. W kraju tym apostołują misjonarze z 84 zakonów, z czego 31 przypada na zakony męskie, a 53 na żeńskie (w tym 12 założonych w Japonii).

Największy teatr japoński Takarazuka w Osaka wystawia sztukę o życiu C. Hosokawy, katoliczki z XVI w., którą historia i literatura przedstawia jako wzór wszystkich cnót kobiecych. 27 lipca br., w 350 rocznicę śmierci tej niezłomnej niewiasty, która wolała śmierć z ręki wrogów swego męża niż niewierność, zostanie wzniesiony w Osaka pomnik ku jej czci.

Staraniem Karmelu w Lisieux wydano "Listy" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ukazanie się tego dzieła, zawierającego 238 listów, jest doniosłym wydarzeniem w historii współczesnego życia wewnętrznego, gdyż pozwala nam śledzić rozwój duchowy świętej. Równocześnie coraz większą popularność zyskują "Dzieje duszy". Ostatnio przetłumaczono je na język malgaski.

O. Schebesta, słynny etnolog i filolog ze zgromadzenia Werbistów odbył ostatnio 6-miesięczną podróż naukową po kraju Pigmejów (Ituri w Kongo), studiując języki. Zebrał ważne dokumenty o 18 dialektach pigmejskich i najstarsze teksty o treści religijnej i mitologicznej. Dotąd uczony ten odbył już 4 takie podróże wśród Pigmejów afrykańskich i azjatyckich, badając kwestie etnologiczne; owocem tych badań są 4 wielkie tomy.

W Holandii ukazała się ostatnio książka o O. Maksymilianie. Nosi tytuł: "P. Maximilian Kolbe Ridder der Onbevlekte", str. 197. Autorem jest O. Bernard de Wit.

Mamy w Polsce - jak pisze "Homo Dei" - kilka ośrodków, które od dziesiątków lat są jakby szkółkami powołań: parafia Żołynia i Strzyżów w diecezji przemyskiej - pierwsza (6.000 dusz) w ciągu ostatnich 60 lat wydała 60 księży (w tym 21 zakonnych) i 20 sióstr zakonnych, druga (11.500 dusz w tymże czasie - 37 kapłanów (w tym 10 zakonnych), 4 braci i 13 sióstr zakonnych; Królówka k. Bochni (3.200 dusz) w diecezji tarnowskiej, z której wyszło w ciągu 60 lat 24 księży (w tym 6 zakonnych) oraz 6 braci i 12 sióstr zakonnych; Dobrzeń na Śląsku Opolskim. Na liczne powołania wpływa tu najwięcej atmosfera religijna parafii, a zwłaszcza nabożeństwo wiernych do Matki Najśw.

Z końcem Roku Św., w którym mają się odbyć 22 beatyfikacje i kanonizacje,

liczba wyniesionych na ołtarze za obecnego, pontyfikatu wyniesie 42. Żaden papież nie ogłosił dotąd takiej liczby świętych. Dotąd najwięcej beatyfikacji i kanonizacji dokonał Pius XI - 41, Pius X - 15, Leon XIII - 29, Pius VI - 18. Od 1634 r., kiedy Urban VIII zastrzegł Stolicy Apostolskiej sprawę beatyfikacji, wyniesiono na ołtarze 983 błogosławionych, w tym 819 męczenników i 80 świętych. Obecnie Św. Kongregacja Obrzędów rozpatruje 1000 nowych spraw.

Komitet Fides Romana wznowił w br. czytanie w Koloseum aktów męczenników i świętych, które szczególnie w latach jubileuszowych ściągały wielką liczbę uczestników. W każdą niedzielę znakomici mówcy będą głosić konferencje o życiu świętych z poszczególnych narodów, m.in. 28.10. br., o św. Stanisławie.

Ojciec Św[ięty] polecił zakonowi Karmelitów zorganizowanie rocznego obchodu 700-lecia Szkaplerza Karmelitańskiego. Rok ten zacznie się w czasie wielkiego kongresu mariańskiego, jaki odbędzie się w Rzymie od 5 do 9 sierpnia br, a zakończy na Wniebowzięcie roku następnego uroczystościami w starym klasztorze karmel, w Aylesford (Anglia), gdzie w 1251 r. Matka Boża objawiła szkaplerz św. Szymonowi Stock.

Relikwie św. Franciszka z Pauli, patrona marynarzy, na prośbę "Braci Najmniejszych" 23.4. br. przeniesiono na stałe z Ferrary do Genui (Włochy), gdzie będą czczone w świątyni marynarzy.

Kultura katolicka poniosła wielkie straty przez śmierć O. Mariana Cordovani O. P. teologa papieskiego, Emanuela Mounier, wydawcy "Esprit" i głównego przedstawiciela personalizmu, u nas zaś przez zgon ks. prof. Ignacego Grabowskiego, najlepszego znawcy prawa kanoniczego.

Zmarł o. Mariggi, najszlachetniejsza dusza Kościoła w Urugwaju, apostoł i dobroczyńca wsi urugwajskiej.