Kronika
Drukuj

Według "Annuario Pontificio" na rok 1950 - przybyło w ostatnim roku kilkadziesiąt okręgów kościelnych, tak że obecnie jest 10 patriarchatów (nadto 4 tytularne), 257 metropolii i 41 arcybiskupstw zależnych bezpośrednio od stolicy Apost. (wzrost o 2), 1.062 diecezji (wzrost o 10), 798 biskupstw tytularnych, 251 wikariatów apost. (wzrost o 7), 132 prefektur apost. (wzrost o 3), 1 94 innych okręgów (wzrost o 2). Liczba kardynałów zmniejszyła się do 54.

Ojciec Św[ięty] ogłosił 4.1.50 prawo o sądach dla Kościoła Wschodniego, zawierające 576 kanonów. Jest to druga część opracowywanego kodeksu dla tego Kościoła. Pierwszą część stanowi prawo małżeńskie, ogłoszone 22. II. 49.

W lutym br. Papież beatyfikował dwie Hiszpanki: 5.2. - Marię D. Torres Acosta (1826-1887), założycielkę Instytutu Sług Maryi dla chorych, a 19.2. - Wincencję Marię Lopez y Vicuna (1847-1890), założycielkę Instytutu Córek Maryi Niepokalanej dla służby domowej. Zgromadzenia ich liczą dziś po 2.000 członkiń i rozwijają swą pracę charytatywną szczególnie w Ameryce Łacińskiej.

Kongregacja Św[iętego] Oficjum na zapytanie biskupów amerykańskich w sprawie Chrztu, udzielanego w sektach "uczniów Chrystusa", prezbiterianów, kongregacjonalistów, baptystów i metodystów, odpowiedziała, że Chrzest ten należy uznawać za ważny (przy użyciu koniecznej materii i formy), chyba że w poszczególnym wypadku stwierdzi się, że minister nie miał wymaganej intencji (czynienia tego co czyni Kościół lub co Chrystus ustanowił).

Św. Kongregacja Sakramentów pozwoliła na odprawianie Mszy św. w pociągach, wiozących pielgrzymów, w czasie postoju pociągu, o ile postój trwa najmniej 3 kwadranse.

Św. Kongregacja Obrzędów pozwoliła na używanie przy nabożeństwach kościelnych organów elektrycznych zamiast piszczałkowych, ale tylko w wyjątkowych wypadkach i za pozwoleniem Ordynariusza.

10 lutego br. zmarł bp Adolf Szelążek. Urodził się 1.8.1865 w Stoczku na Podlasiu; w 1918 r. został konsekrowany na biskupa, a od 1925 r. rządził Diecezją Łucką po wojnie rezydował w Bierzgłowie pod Toruniem. Zmarły był asystentem tronu papieskiego.

Przy odnawianiu katedry wawelskiej natrafiono na freski i groty z początku XV wieku.

W br. przypada stulecie wznowienia hierarchii katolickiej w Anglii, dokonane przez pap. Piusa IX i kard. Wisermana. Główne uroczystości, m.in. trzydniowe Msze dziękczynne, odbędą się we wrześniu.

Arcybiskup Feltin z Paryża przestrzegł wiernych, że słuchanie Mszy św. przez aparat telewizyjny nie zadośćczyni obowiązkowi niedzielnemu, a stanowi tylko pobożny akt zastępczy dla tych, którzy nie mogą być w kościele.

W bazylice lurdzkiej w ub.r. przystąpiło do Komunii Świętej] 2.358.000 osób, w tym w samej Grocie - 1.725.000.

Katolickie Towarzystwo Pomocy we Francji prowadzi w br. narodową kampanie pomocy na rzecz opuszczonych dzieci.

Katolickie stowarzyszenie J.O.C. w Belgii, z inicjatywy swego założyciela ks. Cardijn, przygotowuje się do uroczystości 25-lecia swego istnienia przez nowennę pierwszych sobót.

W Światowej Organizacji Zdrowia, zależnej od O.N.Z., katoliccy lekarze i pielęgniarki wystąpili przeciw próbom zalegalizowania sterylizacji i kastracji.

Arcybiskup Rohracher z Salzburga wystosował list do rządu austriackiego w sprawie ochrony młodzieży przed niemoralną literaturą i filmem.

W Madrycie otwarto szkołę medycyny dla misjonarzy.

Papieskie Dzieła Misyjne zebrały we Włoszech w 1948 r. 208.488.000 lirów jako pomoc dla misji.

Ks. Samuel Bartoli z pomocą rodzinnego miasta Chicago założył w Modenie "miasto chłopców" dla 1.100 sierot bezdomnych.

W Ferminillo przystąpiono do budowy świątyni, która będzie stanowić wotum wdzięczności narodu włoskiego dla jego patrona św. Franciszka z Asyżu.

Propaganda Wiary podała, że w ostatnich 25 latach w krajach misyjnych przybyło 13.125.000 wiernych, mianowicie: w 1923 r. było w Azji 6.881.000 katolików, a w 1948 r. - 11.569.000; w Australii i Oceanii - w 1923 r. - 1.528.000, a w 1948 r. - 1.890.000; w Afryce - w 23 r. - 2.231.000, a w 48 r. - 10.306.000 (w tym w Kongo Belg. wzrost katolików z 425.000 na 3.281.000, a na terytoriach Afryki Brytyjskiej z 725.000 na 3.555.000.

Kościół Katolicki ma obecnie w Japonii 89 szkół, z których 3 są uniwersyteckie, 53 wyższe, a 11 specjalnych.