Kronika
Drukuj

Bazylika Grobu Św[iętego] w Jerozolimie została poważnie uszkodzona z powodu niedawnego pożaru, który zniszczył dwie trzecie głównej kopuły. Pożar wybuchł na skutek zaprószenia ognia przy robieniu pewnych poprawek w kopule.

W Chicago otwarto kościół św. Dyzmy, dobrego łotra, gdzie szczególną uwagę zwróci się na alkoholików, by przez odpowiednie nauki i udzielanie Sakramentów wyrwać ich z nałogu.

Episkopat Brazylii zarządził krucjatę przeciw niemoralności i w związku z tym ustanowił Legion Przyzwoitości, który zwraca szczególną uwagę na publikacje, widowiska i audycje radiowe. Wynikiem tej akcji było m.in. zamknięcie jednego teatru, który przedstawiał niemoralne sztuki.

Wikariusz apostolski Finlandii, bp G. Cobben, położył pierwszy kamień pod nowy sierociniec, który obejmą Siostry Najśw. Serca Jezusowego.

W Japonii przyjęli Chrzest Seijro Yoshizawa, córka gubernatora Kimura z Kito i operator kinematograficzny, Ikeda San, wraz z żoną i dzieckiem.

Parlament japoński wyznaczył komisję dla nadania profesorowi Takashi Nagai z Nagasaki najwyższego odznaczenia "obywatela, który przyczynił się najwięcej dla moralnego i materialnego dobra kraju". Dotychczas nie nadano nikomu za życia takiego odznaczenia. Prof. Nagai jest pobożnym katolikiem. Wiele ucierpiał od bomby atomowej. Wtedy zginęła mu żona, po której znalazł tylko zwapnione kości i łańcuszek z jej różańca. Na pamiątkę napisał książkę pt. "Łańcuszek różańcowy". Wielkie wzięcie ma też inna jego książka, będąca duchowym testamentem dla dzieci. Nagai jest przyjacielem Niepokalanowa japońskiego.

7-dniowe misje liturgiczne wprowadza się w niektórych miastach Anglii. Mają one na celu zachęcić wiernych do uczestnictwa w modlitwie Kościoła według encykliki "Mediator Dei". Każdego wieczoru misji przedstawia się w kościele jakiś sakrament, wyjaśniając jego akty i słowa, a łącznie z tym pokazując całe życie chrześcijańskie. Na początku misji odnawia się przyrzeczenia Chrztu św. i tłumaczy, że Sakrament ten jest uroczystym włączeniem człowieka w Ciało Mistyczne Chrystusa. Przy Bierzmowaniu mówi się o apostolstwie świeckich. Pokutę uzmysławia się w żywym obrazie penitenta, otoczonego Matką Bożą i świętymi, którzy z początku są oskarżycielami, a po żalu za grzechy - pośrednikami u Boga. Przy Kapłaństwie chodzi m.in. o rozbudzenie powołań. W niedzielę wszyscy wierni uczestniczą czynnie w uroczystej Mszy św. W ten sposób pokazuje się, że Sakramenty - to nie tylko prawdy, w które należy wierzyć, ale i życie, którym trzeba żyć. Pierwsze próby takich misji były udane.

W opactwie benedyktyńskim w Keizersberg (Belgia) odbył się zjazd liturgiczny, na którym obradowano nad reformą Brewiarza. Zaprojektowano rozłożenie Psalmów na 2 tygodnie, uproszczenie "Proprium Sanctorum", usunięcie błędów historycznych i zbędnej frazeologii z lekcji o świętych; sprzeciwiono się zmianie języka - z łacińskiego na ojczysty.

Artykuł o Kościele, jaki się niedawno ukazał na łamach angielskiego pisma "The Times", uważa wielu za pierwszy krok ku wznowieniu "rozmów mechlińskich". Rozmowy te miały na celu połączenie anglikanów z Kościołem Katolickim.

Katolicy w Australii postanowili utworzyć uniwersytet katolicki koło Sydney.

Bp Murphy (z Anglii) w adwentowym liście wezwał wiernych do ożywienia nabożeństwa różańcowego, które tak bardzo cechowało przedreformacką Anglię. Poleca, by w każdym domu odmawiano różaniec rodzinny i praktykowano 5 pierwszych sobót miesiąca na cześć Niepokalanego Serca Maryi

W Oberammergau będzie odegrane w br. Misterium Męki Pańskiej. Ostatnim razem grano je w 1934 r. W 1944 r. przedstawienie zostało zakazane przez Goebbelsa. Wybrano nowy zespół aktorów; rolę Chrystusa ma hotelarz K. Preisinger, a Najśw. Maryi Panny - studentka A. Mayr.

Kard. Preysing z okazji 11 rocznicy spalenia synagog przez reżim hitlerowski wydał oświadczenie, którym nazywa "zbrodnią bez precedensu" zagładę ponad 5 milionów żydów przez hitleryzm, i wzywa Niemców, by przeciwstawili się u siebie nienawiści rasowej, "która jeszcze całkowicie nie wygasła".

Osobliwe apostolstwo w południowej Filadelfii prowadzi ks. Jan Positano. Przed wstąpieniem do seminarium był członkiem orkiestry. Teraz utworzył grupę teatralno-muzyczną, która razem z nim objeżdża różne ośrodki życia zbiorowego, dając występy. W ten sposób ks. P. stara się zwalczać nudę, która prowadzi do moralnego letargu. Sam bierze czynny udział, grając świetnie na klarnecie.

Upływa 25 lat od założenia dzieła: Madonnina Grappa". Zaczął je ks. Facibeni, przyjmując na swą plebanię 4 sierot. Wkrótce zasłynął jako opiekun opuszczonej dziatwy. Dziś jest biskupem, a jego dzieło liczy 14 domów. Już 2.428 sierot znalazło w nich nie tylko chleb, ale naukę, uczciwy zawód i pobożność. Opatrzność Boża, na której się oparł, za pośrednictwem Patronki Niepokalanej sprzyja dziełu.

W Utrechcie pracują owocnie SS. Augustianki św. Moniki. Zajmują się wszystkimi prawie działami: uczą w szkołach, prowadzą ochronki, pomagają matkom w szpitalach i w domach rodzinnych, czuwają nad Miastem Dziewcząt, opiekują się dziećmi z ulicy, organizują teatry amatorskie, robią filmy Itp. Sekret ich powodzenia i ogólnej sympatii leży w tym, że - jak mówią - nie prawią kazań i nie "patrzą święcie".

W Assenheim (Niemcy) powstał klasztor protestancki "Bractwa św. Michała" z regułą św. Franciszka; ma już 25 członków. Urządzają oni rekolekcje dla nie-katolików, naśladują liturgię katolicką, stosują regułę życia według tradycji katolickiej i przykładu św. Franciszka z Asyżu. Podobny klasztor założyła we Francji grupa protestanckich studentów szwajcarskich.

Według "Annuario Pontificio" liczba katolików w świecie wynosi 422 miliony na 2 miliardy 374 milionów ludzi. Na poszczególnych kontynentach statystyka przedstawia się następująco: w Afryce - 166.600.000 ludzi, w tym 13.082.000 katolików; w Ameryce - 302.490.000 ludzi, w tym 164.632.000 katolików; w Azji - 1.338.000.000 ludzi, w tym 26.665.000 katolików; w Australii I Oceanii - 10.742.000 ludzi, w tym 2.261.00 katolików; w Europie - 556.624.000 ludzi, w tym 216.055.000 katolików.