Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1949, Kronika, s. 26-27

Opisy zdjęć powyżej, od góry lewej: [1] J.E. Ks. Abp Dymek poświęcił w Poznaniu (10 października ub. r.) figurę Serca Jezusowego, wysławioną przez gorliwych parafian. Kulminacyjnym punkiem podniosłych uroczystości religijnych było oddanie w opiekę Boskiego Serca parafii poniemieckiej [2] T. S. Eliot, poeta i pisarz chrześcijański [3] Procesja z relikwiami św. Teresy z Lisieux w ogrodzie kościoła, przy którym mieści się Seminarium Duchowne pod jej wezwaniem [4] Jedenastoletni niemy Neil Peterson, zaczyna mówić i czytać - metodą pani Maybelle Walker, która wykorzystała śpiew do nauki mowy [5] Za inicjatywą ks. Eugeniusza P. Murphy 602 radiostacji w Stanach Zjedn. nadaje codziennie lub kilka razy w tygodniu audycje szerzące kult Najświętszego Serca Jezusowego wśród 15.000.000 słuchaczy. Na fot. ks. Murphy ze swymi współpracownikami. [6] Rodzina państwa W. jest b. szczęśliwa dzięki chrześcijańskiemu duchowi, jaki w niej panuje. Rodzice głęboko religijni zapisali się razem z dziećmi w poczet Rycerzy Niepokalanej [7] W kościele św. Andrzeja w Rzymie, w oktawę Trzech Króli, dzieci z różnych narodów śpiewają na cześć Dzieciątka Jezus


Św. Kongregacja Obrzędów, na prośbę Episkopatu Polskiego wydala 2 dekrety, potwierdzone przez Ojca świętego 25.6.1948, w sprawie podjęcia procesu kanonizacyjnego dwu Polaków z Zakonu OC. Bernardynów: bł. Szymona z Lipnicy i bł. Jana z Dukli. Papież wyznaczy! specjalne komisje, które zajmą się sprawą kanonizacji, e zwłaszcza zbadają cuda, dokonane według relacji ze przyczyną tych błogosławionych. Wierni są proszeni o modlitwy w intencji pomyślnego przebiegu procesu kanonizacyjnego.

Nową encyklikę "In multiplicibus curis" wydał Ojciec Św[ięty] 23.10.ub. r., polecając wiernym modły o pokój w Ziemi Świętej i domagając się umiędzynarodowienia miejsc świętych i wolności kultu dla chrześcijan w Palestynie.

Sprawę dogmatu Wniebowzięcia N.M.P. podjął synod w 1869 roku. Od tego czasu wpłynęło do Stolicy Apostolskiej 3.000 próśb o ogłoszenie dogmatu, podpisanych przez 113 kardynałów, 18 patriarchów, 32.000 księży, 50.000 zakonników oraz 8 milionów wiernych. Przypuszcza się, że ogłoszenie dogmatu nastąpi w Roku Świętym 1950.

Papież zatwierdził projekt założenia Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, która będzie usprawniać ich prace naukowe i wzajemną pomoc.

Centralny Komitet na Rok święty wystosował apel do wszystkich biskupów, wzywając do pomocy w budowie nowej radiostacji watykańskiej, która umożliwi słuchanie głosu Ojca Św[iętego] na całym świecie.

Nagrodę Nobla za rok 1948 otrzymali: z literatury - T. S. Eliot, Anglik, pochodzenia amerykańskiego, największy dziś obok Claudel’a poeta chrześcijański, "katolik rzymski z wiary, choć jeszcze nie z imienia"; z chemii - prof. A. Tiselius, Szwed, za zasługi na polu walki z paraliżem dziecięcym; z fizyki - prof. Blacketf, za badania nad promieniami kosmicznymi.

W Szwecji wzrasta zrozumienie dla Kościoła Katolickiego. Znany publicysta szwedzki Alfa Ahlberg w świeżej książce "Oba fronty" potępia sfałszowaną celowo historię odnośnie katolicyzmu w Szwecji, chwali Kościół Katolicki za walkę z faszyzmem i hitleryzmem, w porównaniu z którą opór luterański był b. słaby. Podkreśla, że walka katolicyzmu z hitleryzmem była na śmierć i życie, a duchowieństwo katolickie i wierni ginęli tysiącami w obozach koncentracyjnych. "Kościół Katolicki - pisze - istniał i istnieć będzie, niezależnie od naszych prywatnych poglądów i przekonań".

Instytut Studiów Misyjnych powstał na uniwersytecie katolickim w Nimwegen (Holandia). 3-letnie studia obejmują teologię misyjną, prawo misyjne, historię misji, historię porównawczą religii zwłaszcza islamu, etnologię religijną, wstęp ogólny do lingwinistyki i niektóre języki.

"Sporia" to nowy ruch katolików belgijskich, który ma na celu apostolstwo w środowiskach portowych.

O chlebie i wodzie odbyli 2-dniową pielgrzymkę do świątyni Matki Bożej w Palosszentkut z XII wieku: kard. Mindszenty, prymas Węgier, 3 biskupów, setki księży i 30.000 pątników, i okazji 700-ej rocznicy osiedlenia Franciszkanów na Węgrzech. Oszczędności przeznaczono na chleb dla biednych.

W Austrii czynione są starania, by urządzić narodową pielgrzymkę w intencji pokoju, obnosząc od miasta do miasta cudowną figurę Najśw. Maryi Panny z Mariazell, mającą już 800 lat.

Światowy kongres lekarzy w Genewie uchwalił "ślubowanie genewskie", w którym lekarz przyrzeka: "zachowam zupełny szacunek dla życia ludzkiego od chwili poczęcia" i "nie zgodzę się nigdy, nawet pod groźbą, na wykorzystywanie swych wiadomości lekarskich przeciw prawom ludzkości.

Biskupi Ligurii (Włochy) wydali oświadczenie, w którym potępiają zbytek, marnotrawstwo i wyzywającą ostentację bogaczy, zwłaszcza na Riwierze, nazywając te grzechy "prowokacją społeczna"; wołają o prostotę życia i oszczędność, gdyż brak oszczędności jest dziś wielką bolączką społeczną i prowadzi do licznych grzechów.

Kard. Schuster, arcbp Mediolanu, tworzy grupy misyjne księży do pracy po fabrykach.

70 ha ziemi kościelnej ofiarował arcbp Carmelo Patane z Katanii (Sycylia) 40-u biednym rodzinom, dając im zarazem pomoc materialną na zagospodarowanie się.

Pierwszy pływający kościół zbudowano w argentyńskich warsztatach okrętowych. Jacht ten poświęcono Chrystusowi-Królowi i oddano na usługi misji.

W Belfaście, głośnym mieście części angielskiej Irlandii, w 1708 r. było tylko 7 "papistów", dziś zaś jest już 50.000 katolików Ostatnio odbyła się tu wielka manifestacja katolicka z okazji 800-ej rocznicy śmierci Św. Malachiasza.


Rycerz Niepokalanej 1/1949, Kronika, s. 28-29

Opisy zdjęć powyżej, od góry od lewej: [1] Zaszczepianie bakterii wirusów na jaja kurze przeznaczone do hodowli celem otrzymania szczepionek. Eksperymenty te przeprowadził dr Kaplau (U.S.A.) w Instytucie Higieny w Warszawie [2] Duński Czerwony Krzyż w połączeniu z Norweskim przeprowadza na szeroką skalą akcję przeciwgruźliczą wśród dzieci i młodzieży na terenie całej Polski. Już ponad milion dzieci szkolnych zostało zabezpieczonych przed gruźlicą. Fragment szczepienia w Ostrowie Mazowieckim [3] Pierwszy rudowęglowiec polski s/s "Soldek" spuszczony na wodę 6.11.1948 [4] Ostatnio w Anglii wzniesiono pomnik lotników polskich, wybudowany za składki społeczeństwa brytyjskiego [5] Promieniem słońca dla 100 chorych parafii Markowa k. Łańcuta był "Dzień chorych", urządzony staraniem ks. prob. J. Wojtowicza i stowarzyszeń religijnych. Na uroczystość złożyły się i Msza św. z kazaniem dla chorych, wspólne śniadanie, rozdanie zebranych w pieniądzach i naturze darów [6] Dnia 21.11.48 w Wełnowcu Jan i Anna Wajdmanowie obchodzili. jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego, jubilat liczy 97 lat i jest, najstarszym górnikiem w Polsce, żona jego - 90 lat. Mieli oni 13 dzieci, z których czworo jeszcze żyje. Wajdman był górnikiem w kopalni "Wujek" w Katowicach. Fotografia przedstawia jubilatów w drodze do kościoła


Największym nawróceniem po Newmanie nazwano przejście do Kościoła Katolickiego lorda H. Slessera, jednego z kierowników anglikańskiego Kościoła Unijnego i twórców tradeunionizmu. Był on przyjacielem Chestertona.

Diamentowy jubileusz kapłaństwa obchodził w Paryżu ks. Loutil, najbardziej znany we Francji publicysta katolicki, który od 50 lat co tydzień zamieszcza w głośnym dzienniku katolickim "La Croix" artykuły o sprawach współczesnych, będące małymi arcydziełami. Mimo 85 lat działa b. czynnie piórem, pędzlem (jako malarz) i na ambonie.

O chrześcijańską rodzinę w Anglii walczy dalej kard, Griffin. Ostatnią jego mową, wygłoszoną do młodzieży w Middlesbrough, zainteresowała się wielce prasa i radio. Mówił o upadku obyczajów, ilustrując smutny stan Anglii cyframi: w 1936 r. - 5.000 próśb o rozwód, a w 1948 - 50.000, 3/7 dzieci angielskich jest nieślubnych, a blisko 30 % matek angielskich poczęło swe pierwsze dziecko przed ślubem. Trzeba szanować i kochać życie rodzinne, a prawodawstwo winno je ułatwić.

250 księży holenderskich wybiera się na pracę we Francji w diecezjach, w których brakuje kapłanów. Podobną pomoc dała Holandia Francji po 1-ej wojnie światowej. Pracują tu również księża z Irlandii. 13.000 parafii we Francji nie ma księży.

Najsłynniejszym i najbardziej lubianym człowiekiem w Portugalii jest O. Cruz, który długie swe życie poświęcił biednym, odwiedzał bezustannie szpitale, więzienia, domy dla umysłowo chorych, trędownie i zaułki miejskie, niosąc wszędzie pomoc duchową i materialną. Już Pius XI nazwał go "świętym Portugalii". Kapłan ten, który w 81 roku życia został jezuitą, umarł w Lizbonie przy końcu ub. r. Miał on wolny bilet na wszystkie koleje portugalskie.

W Madrycie odbyła się wspaniała uroczystość maryjna z okazji koronacji jednej z najbardziej czczonych w kraju figur Matki Bożej z Almudera. Złoto, srebro i drogie kamienie na korony ofiarował lud hiszpański.

Komisja Społeczna przy O. N. Z. włączyła do Deklaracji Praw Człowieka następujący artykuł: "Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany religii czyli przekonań, jak również wolność manifestowania własnej religii czy przekonań tak publicznie jak prywatnie, tzn. przez nauczanie, praktykowanie i wykonywanie kultu".

Tylko sprawiedliwość natchniona miłością chrześcijańską, może rozwiązać kryzys- społeczny, jaki dręczy dziś ludzkość - powiedział Ojciec święty w przemówieniu radiowym do uczestników Narodowego Kongresu Eucharystycznego w Porto Alegro (Brazylia).

Prezydent Boliwii zwiedzając wikariat apostolski Chiquitos, oddał publiczny hołd misjonarzom katolickim za ich akcję cywilizacyjną wśród dzikich szczepów.

W Bogocie, stolicy Kolumbii, odbyły się święcenia pierwszego kapłana ze szczepu nawpół jeszcze dzikich Indian Paeces, żyjących w środku Andów. Jest nim ks. F. Yasno, lazarysta.

Minister Spraw Zagr. Komumbii, dr Angel, oświadczył, że prawodawstwo społeczne w jego kraju opiera się na encyklikach papieskich.

Legion Przyzwoitości utworzono w Argentynie pod kierownictwem senatora Ramelli. Celem Legionu jest bojkot niemoralnych filmów i sztuk teatralnych nadto publikacji i firm, trudniących się ich reklamą, oraz staranie o wydanie praw przeciw niemoralności w miejscach publicznych i prasie.

Głównodowodzący armii amerykańskiej, Omar Bradley, nawołuje, by nawrócić do wiary -chrześcijańskiej, gdyż inaczej grozi ludzkości katastrofa. "Uchwyciliśmy - powiada - tajemnicę atomu, a odrzuciliśmy Kazanie na Górze"; "mamy za dużo ludzi wiedzy, a za mało ludzi Boga; wiemy więcej jak zabijać, niż jak żyć".

Katolicy Stanów Zjedn. postanowili zbudować w ciągu 10 najbliższych lat 38 szpitali, 83 szkół średnich, 57 szkół wyższych, 346 kościołów, 236 różnych zakładów wychowawczych i 124 domów wypoczynkowych.

Głośną sprawą w Ameryce jest proces gwiazdy filmowej J. Leslie, którą oskarżyła firma Warner Brothers za to, że odważyła się odmówić grania roli niemoralnej.

Katolicy południowej części U. S. A. opracowali program zniesienia niesprawiedliwości rasowej głównie dotyczącej Murzynów w Ameryce.

Nowa Delegatura Apostolska z siedzibą w Dakarze powstała dla posiadłości francuskich w Afryce. Obejmuje 44 okręgi kościelne, a w nich 2,600.000 katolików.

Zakaz rzucania ryżem na weselach wydali biskupi amerykańscy, gdyż co roku marnowało się z tego powodu 1½ miliona funtów ziarna.

Według najnowszych statystyk w r. 1948 liczba katolików japońskich zwiększyła się o 10 % (z 109.285 w 1947 na 120.165), a katechumenów o 42% (z 10.788 na 15.278). W ten sposób została wyrównana strata, jaką ponieśli katolicy przy zniszczeniu Nagasaki przez bombę atomową, kiedy to w Urakami zginęło 10.000 wiernych.

Nową trędownię, otwarli misjonarze w Ta Hai Tse (Chiny Płd.). Pracą nad chorymi zajęły się siostry Misjonarki Maiki Bożej Anielskiej, które na mocy swych konstytucji podejmują się wszystkich posług wśród wydziedziczonych, zwłaszcza trędowatych.