Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1946, grafiki do Kroniki, s. 20-21

Opis zdjęcia powyżej: [z prawej] Budynek Seminarium misyjnego w Nagasaki


Watykan. Ojciec Św[ięty] przyjął na osobnej audiencji generałów Dwighta Eisenhowera i Mark Wayne Clarka oraz marszałka Harolda Alexandera.

Ataki na wiarę. Od dłuższego czasu obserwujemy na łamach niektórych pism w Polsce zacięte ataki na wiarę katolicką.

Nawrócenie. Sekretarz ambasady angielskiej w Waszyngtonie przeszedł na łono Kościoła katolickiego.

Masowy powrót do Kościoła. Pod rządami hitlerowskimi około 30 tys. katolików w Austrii z powodu represji władz wystąpiło z Kościoła. Dziś wracają z powrotem całe rodziny.

Wigilijne przemówienie Ojca świętego. - Nowi kardynałowie. W wigilie Bożego Narodzenia Ojciec Święty Pius XII wygłosił przez radio watykańskie przemówienie, w którym podkreślił, że święta poraz pierwszy od 6 lat mogą być obchodzone bez obawy przed niebezpieczeństwami zagrażającymi z morza, lądu, a zwłaszcza z powietrza. Wiele czasu potrzeba będzie dla zaleczenia ran pozostawionych przez straszliwą wojnę. Na świecie obecnie budzi się zrozumienie tego, jak wiele mądrości, cierpliwości i dobrej woli potrzeba, aby doprowadzić świat do pokoju, poszanowania prawa i porządku. Papież potępił rządy faszystowskie, które przepoiły ziemie krwią, wniosły zarazę do wspólnoty narodów, stanowiąc stałą groźbę dla pokoju. Przyszła struktura pokojowa świata zamierza od wyeliminowania wszelkiej wojny agresywnej. Obecna sytuacja wymaga ścisłej współpracy pomiędzy narodami.

Następnie Papież poświęcił kilka słów ogłoszonym ostatnio nominacjom nowych kardynałów. Charakterystyczną cechą nowej listy jest rozmaitość narodowości, do których należą nowi kardynałowie. Odzwierciedlony jest w ten sposób uniwersalny charakter Kościoła.

Skład narodowościowy nowomianowanych kardynałów jest następujący. 3 Francuzów. 4 Włochów, 2 Hiszpanów, 3 przedstawicieli centrali Europy, 1 Polak, 3 Niemców, 1 Portugalczyk, 1 Anglik, 1 Kanadyjczyk, 1 Australijczyk, 4 obywateli Stanów Zjednoczonych, 6 przedstawicieli Ameryki centralnej i Południowej, 1 Armeńczyk, 1 Chińczyk. Jest to najbardziej urozmaicony skład narodowościowy Kolegium Kardynalskiego od czterech wieków i po raz pierwszy Włosi stanowią w nim znikomą mniejszość. Kardynałem w Polsce został metropolita krakowski ks. arcb. Adam Stefan Sapieha (fot. [powyżej, z lewej]).

Złośliwa plotka. Ostatnio rozeszła się wiadomość, powtarzana bezmyślnie przez niektóre czasopisma, jakoby Papież w wywiadzie udzielonym jakiemuś dziennikarzowi francuskiemu, przyznał się, że nic nie wiedział o nieludzkich prześladowaniach ludności ze strony hitlerowców. Jest to tylko, jak się okazało z głosów prasy, złośliwa plotka.

Wybory w Austrii. Po zwycięstwie wyborczym katolików we Francji i na Węgrzech dochodzi nowe walne zwycięstwo wyborcze w Austrii. Tamtejsza partia ludowa zdobyła zdecydowaną większość. Katolicy otrzymali 85 miejsc, socjaliści 76, komuniści 4. Wieś w większości głosowała na katolików, miasta na socjalistów. Przywódca katolickiej partii ludowej Leopold Figl wybrany został jednogłośnie kanclerzem Austrii.

Nominacje. Ojciec Św[ięty] mianował ks. Józefa Patryka Hurley’a z Florydy delegatem apostolskim przy rządzie Jugosławii.

Znany wróg hitleryzmu, ks. biskup Józef Mindszenty, więziony przez Niemców, został mianowany przez Stolicę Apostolską prymasem Węgier.

Pamiętne wota. Na Jasnej Górze w Skarbcu wotów historycznych złożono srebrną puderniczkę i mały medalionik. Są to konspiracyjne naczynia liturgiczne, w których od 1942 r. do 1944 r. przenoszono na Pawiak Komunię Św.

Katolicy w ruchu społecznym. Latem ub. roku odbył się we Francji (Tuluza) "Tydzień Społeczny" przy udziale 2.000 przedstawicieli umysłowego świata Francji katolickiej. Omawiano zagadnienia przemian społecznych i obrony godności człowieka. Podobny "Tydzień Społeczny" odbył się ostatnio we Włoszech.

Apostolstwo Chorych w Polsce po przerwie wojennej wznowiło swoją pracę. Sekretariat mieści się w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49-a. Audycje radiowe dla chorych odbywają się przez rozgłośnię katowicką na fali 1014 m. w każdą niedzielę i święta o g. 10.45. Ks. Sekretarz prosi dawnych członków o podanie swoich adresów, a Czcig. Księży Duszpasterzy o powiadomienie chorych i ich przyjaciół o wznowieniu akcji Apostolstwa Chorych. Przy zgłoszeniach nowych członków trzeba załączyć znaczki pocztowe na odpowiedź.

Demokracje zachodnie a nauka religii. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. wprowadzono religię do szkół publicznych jako przedmiot wykładowy. Ostatnia reforma szkolna w Anglii znacznie wzmocniła czynnik religijny w nauczaniu.

Katolicyzm źródłem twórczości. Niedawno zmarł we Francji Henri Ghéon, wielki pisarz i organizator teatrów. Początkowo był niedowiarkiem; pisał wtedy sam o sobie: "Przerobiłbym świat na mój obraz i podobieństwo, by usprawiedliwić własne błędy". Pod wpływem wojny 1914-1918 r. wraca do katolicyzmu. Ten przewrót duchowy wpłynął ożywczo na jego twórczość. "Od tej chwili - wyznaje - nie znałem już okresów wyjałowienia" Założył stowarzyszenie teatralne "Compagnons de Notre Dame", które obrało sobie dewizę: "Dla Wiary poprzez sztukę Dramatyczną. Dla Sztuki Dramatycznej - w duchu Wiary".

Śmierć ks. biskupa Fulmana. W grudniu ub. r. zmarł Ordynariusz Diecezji Lubelskiej ks. biskup dr Marian Fulman. W czasie wojny był przez Niemców internowany i prawie przez cały czas okupacji trzymany zdała od swej diecezji.

Testament samobójcy. Robert Ley, wódz "robotniczy" Rzeszy, bojąc się zasłużonej kary, powiesił się w więzieniu. W celi znaleziono jego testament polityczny dla Niemców, w którym pisze: "Zapomnieliśmy o Bogu i dlatego zostaliśmy zapomniani przez Boga. Łaskę Boga zastąpiliśmy naszą ziemską wolą. Przez antysemityzm pogwałciliśmy zasadnicze boskie przykazania. Aby się podnieść, musimy zawrócić z dawnej drogi".

25-lecie J.O.C.-u. W Brukseli odbył się zjazd przywódców J.O.C.-u (Chrześcijańska Młodzież Robotnicza), w którym wzięło udział 12.000 osób. Ta organizacja katolicka, założona 25 lat temu w Belgii przez ks. Josef-Léona Cardijna, jest dziś rozpowszechniona po całym świecie, nawet w Chinach.

Niepokalanów japoński. Wśród ruin nagasackich działa misja OO. Franciszkanów polskich. Z powodu utraty maszyn nie wydają na razie "Rycerza Niepokalanej" w języku japońskim, a całą swą pracę oddają wychowaniu tubylczych kapłanów. Za rok odbędą się święcenia kapłańskie 6-u kleryków japońskich, którzy złożyli już śluby zakonne i otrzymali święcenia mniejsze. Inni kandydaci są w Małym Seminarium i w nowicjacie.

Zakonnik gubernatorem. Wysokim Komisarzem Francji na Indochiny, z władzą gubernatora i szefa wojskowego, został mianowany admirał Georges Thierry d’Argenlieu, będący równocześnie zakonnikiem-karmelitą.

Deklaracja katolicka. Stronnictwo Pracy wydało wspólną deklarację ideową, której autorzy stwierdzają m. in.: "stojąc na gruncie zasad chrześcijańskich, uznajemy prymat ducha nad materią konieczność jednej etyki w życiu prywatnym i publicznym, wolność kościoła, religijnego wychowania i nierozerwalności rodziny"

Szyntoizm zniesiony. Gen. Douglas MacArthur zniósł w Japonii szyntoizm jako uprzywilejowaną religię państwową.

Mikado chrześcijaninem. Przedstawiciel dworu cesarza japońskiego oświadczył, że cesarz jest chrześcijaninem.

Idee demokratyczne w nauce katolickiej. Sławny filozof francuski Jakub Maritain napisał w ciągu wojny szereg prac naukowych. W książce pt. "Chrześcijaństwo i demokracja" rozwija wielkie idee wolności, równości i braterstwa, zawarte w nauce katolickiej.

Nawrócenie wielkiego filozofa. Henri Bergson († 1941), głośny w ostatnich czasach filozof francuski, złożył przed śmiercią wyznanie wiary katolickiej.