Kronika
Drukuj

Z Polski

Jubileusz J. E. Ks. Arcybiskupa Galla.

W uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła 29 czerwca obchodził 50-letni jubileusz kapłaństwa J. E. ks. Arcbp dr Stanisław Gall, b. Biskup Polowy. W uznaniu zasług Ks. Arcybiskupa Galla Ojciec św. nadesłał Jego Ekscelencji pismo odręczne z życzeniami oraz zamianował go Arcybiskupem-asystentem tronu papieskiego. Pan Prezydent nadał Jubilatowi najwyższe odznaczenie państwowe Order Polski Odrodzonej.

O tężyznę duchową i fizyczną Narodu. W czasie Kongresu ku czci Chrystusa Króla obradował w Poznaniu IX Ogólnopolski Sejmik Przeciwalkoholowy.

Sejmik powziął uchwałę protestującą przeciw sprzedaży małych buteleczek monopolowych tzw. "setek" czy "dziesiątek". Godnym uwagi jest to, że duch abstynencki wzmaga się wśród młodzieży, co jest bardzo pożądane i konieczne ze względu na rozwój duchowy i fizyczny jednostek.

Niepomierne sumy, większe niż na uzbrojenie wojska przepijają obywatele polscy, a pieniądze te idą przeważnie do rąk żydowskich.

Koronacja obrazu Matki Bożej w Odporyszewie. J. E. ks. bp Lisowski otrzymał pozwolenie na koronację Cudownego Obrazu w Odporyszewie. Uroczystości koronacyjne odbędą się 15 sierpnia.

Sokoli podkreślają swe przywiązanie do Kościoła i Ojczyzny. W Katowicach odbył się 8 Zlot Sokolstwa Polskiego.

W uroczystościach miał wziąć udział osobiście Marszałek Śmigły-Rydz oraz J. Em. Ks. Kardynał Hlond. Ze względu na przyjazd króla Karola II, przedstawicielem p. Marszałka był gen. Berbecki, zaś Ks. Prymasa J.E. ks. bp. Adamski. Dodać wypada, że do Sokoła należał również gen. Józef Haller.

Zlot Sokolstwa Polskiego

Prezes Związku Sokolstwa Polskiego, pułkownik Fr. Arciszewski w swym przemówieniu powiedział między innymi: Sokół, który ma od lat 70 swoisty kierunek pracy społecznej, starszy od programów jakichkolwiek polskich partyj politycznych wzywać dziś musi o powrót do najbardziej fundamentalnego hasła "Bóg i Ojczyzna". To hasło sokole, wyszydzane niejednokrotnie, jako "bogoojczyźniane", jest nadal sztandarem naszym. Wychowujemy w szeregach naszych ludzi przywiązanych prawdziwie i szczerze do religii katolickiej, Kościoła i Ojczyzny, bo wierzymy głęboko, że tylko żołnierz pogodzony z Bogiem, żołnierz wierzący, który wpierw odda Bogu, co Boskie - duszę swoją; odda też ochoczo i bez trwogi przed śmiercią ziemi polskiej to, co jest polskie, to jest prochy swoje.

Na Zlot Sokolstwa Polskiego przybyli również polscy Sokoli z Czechosłowacji. Na fotografii w środku płk. Arciszewski, prezes Sokolstwa polskiego, na prawo dr Wolf, prezes Sokolstwa polskiego w Czechosłowacji.

Poznań na to zasługuje. W Poznaniu za pięć lat ma się odbyć Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Również postanowiono zorganizować ogólnopolską wystawę, któraby zorganizowała pod względem gospodarczym 25-lecie Niepodległości Polski.

Odznaczenie J.E. Nuncjusza Apostolskiego. Król Rumuni Karol II podczas pobytu swego w Polsce osobiście wręczył J. E. Ks. Nuncjuszowi Apostolskiemu Cortesiemu wielką wstęgę Korony rumuńskiej.

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla

W czasie obrad Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, odbył się w Poznaniu XVII Zjazd Katolicki Archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej. Zjechało bardzo dużo delegatów ze sztandarami. Na fotografii J. Em. Ks. Kardynał Hlond, Legat Ojca św. i J. Em. Ks. Kardynał Kakowski przechodzą przed szpalerem młodzieży na otwarcie Zjazdu.

Śmierć Sufragana lubelskiego. Dnia 7 lipca br. zmarł w Lublinie na zapalenie płuc, opatrzony 55. Sakramentami Ks. Biskup Adolf Jełowicki, sufragan lubelski. Ś. p. ks. Adolf Jełowicki, urodził się dn. 25 lutego 1863 r. w Warszawie. W 1901 r. Ks. A. J. Jełowicki objął parafię św. Trójcy na Solcu w Warszawie a wkrótce otrzymał godność domowego prałata papieskiego. Dnia 9 listopada 1918 t. Stolica św. mianowała Go Biskupem Sufraganem lubelskim, sakrę zaś otrzymał dn. 23 marca 1919 r.

Robotnicy polscy u stóp Matki Bożej. W. pielgrzymce na Jasną Górę zorganizowanej przez Chrześć. Związki Zawodowe wzięło udział 10.000 robotników i pracowników. -

W Częstochowie odbyły się obrady walnego zjazdu delegatów Stowarzyszenia Chrzecijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. W obradach wzięło udział około 5.000 osób. Zjazd powziął szereg uchwał, stwierdzających przede wszystkim konieczność niezwłocznego podjęcia rewizji programów nauki w szkołach powszechnych. Zmiany w programach powinny uwzględnić wychowanie religijne, pomijane dzisiaj niemal całkowicie. Zjazd uważa, że programy nie uwzględniają należycie wychowania narodowego, nie budząc w dzieciach w dostatecznym stopniu poczucia godności i zdrowej ambicji narodowej. Wreszcie uchwalono, że należy przeprowadzić równomierny rozkład materiału nauczania na poszczególne klasy.

W dalszych uchwałach zwrócono uwagę na to, że obowiązki nauczycieli w szkołach polskich spełniać mogą tylko Polacy, a dzieci katolickie nie powinny mieć . W żadnym wypadku nauczycieli wyznań obcych albo też nauczycieli bezwyznaniowych. W szkołach w których się kształci młodzież chrześcijańska nie powinno być dzieci żydowskich. Uchwały zwracają się wreszcie przeciwko zbyt częstemu organizowaniu różnych obchodów i uroczystości w szkołach i żądają zmniejszenia liczby uczniów, przypadających na jednego nauczyciela.

W Warszawie ma stanąć pomnik Najświętszego Serca Chrystusa Króla.

Zjazd sodalicyjny. Do stolicy przybyło przeszło 700 członkiń Sodalicji Mariańskich, uczennic Szkół Średnich. Zjazd odbył się pod protektoratem J. Em. Ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego. Serdeczne, dłuższe przemówienie wygłosił J. E. Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Cortesi i udzielił błogosławieństwa Apostolskiego obradującym sodaliskom.

Ostatnie życzenie śp. ks. b-pa Dembka. Pogrzeb śp. ks. b-pa Dembka odbył się zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną na kopercie testamentu, a mianowicie:

1) Nie życzę sobie żadnych mów w kościele i na cmentarzu,

2) Chcę spoczywać w drewnianej trumnie,

3) Chcę być pochowanym na cmentarzu i zakopanym głęboko w ziemi: Pragnę, ażeby zamiast mów odmówiono cząstkę różańca przy grobie.

Po odprawieniu przepisanych modlitw i złożeniu trumny do grobu, wszyscy w skupieniu odmówili cząstkę różańca.

Na ziemiach archidiecezji wileńskiej, ku czci Matki Najśw., odbył się wspaniały Kongres, trwający trzy dni.

W referatach poruszano szereg zagadnień trapiących dzisiejszą ludzkość. Na szczególną uwagę zasługują 23 rezolucje. Katolicka ludność rubieży wschodnich akcentuje swoją wierność Jezusowi i Jego Matce. - Domaga się poszanowania swej wiary. - Stwierdza, że naród polski katolicki ma prawo domagać się, aby jego młode pokolenie otrzymało wychowanie oparte na wierze św. przez nauczycieli tejże samej wiary.

- Potępia wystąpienia antyreligijne, tak ze strony osób pojedynczych jak i zrzeszeń.

Pierwszy Kongres Mariański w Wilnie Jak najkategoryczniej potępia łamanie związków i ślubów małżeńskich i zapobieganie prawom przyrodzonym w życiu małżeńskim. - Stwierdza, że komunizm bolszewicki jest jednym wielkim kłamstwem - szerzy wyzysk klas.

Przypomniano ogółowi polskiemu o obowiązku popierania się wzajemnie i urzeczywistniania w życiu hasła: "Swój do swego po swoje".

Tenże Kongres Mariański zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą by raczyła przyśpieszyć ogłoszenie dogmatu Wniebowzięcia N. M. P.

Nauczycielskie Zgromadzenie zakonne. Bracia Maryści, posiadający 622 różnych zakładów naukowych w 44 różnych krajach, na liczne prośby Polaków z Francji, zamierzają otworzyć w Polsce internat i zakład dla kandydatów do zakonu, którzy po wykształceniu i złożeniu ślubów zakonnych, będą mogli uczyć rodaków. Do zgromadzenia przyjmowani są również nauczyciele z dyplomami, którzy czują powołanie do stanu zakonnego.

Dnia 20 czerwca w Landwarowie k. Wilna J. E. Arcbp. Metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski poświęcił trzy sztandary Stowarzyszeń Akcji Katolickiej i nowo zbudowany ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz specjalnym aktem oddał parafię landwarowską w opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ze świata

plakat Kongresu Eucharystycznego
Tak wygląda plakat reklamowy na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie w r. 1938.

"Wiara w Boga utwierdza pokój".

Prezydent Stanów Zjednoczonych A. Roosevelt napisał w gazecie artykuł, gdzie m. in. tak "się wyraża: W dziejach ludzkości górowała zawsze wiara w Boga. Próby wypierania Boga kończyły się zawsze klęską w przyszłości. Wiara w Boga utwierdza pokój w świecie.

Potępienie książki propagującej rasizm. Kongregacja św. Oficjum umieściła na indeksie książek zakazanych pracę Giulio Cogni "II Razzismo" wydaną w r. b. w Mediolanie i w Paryżu.

Nawrócenia na katolicyzm wśród emigracji rosyjskiej. Według danych, posiadanych w Rzymie, liczba konwertytów wśród emigracji rosyjskiej w okresie od 1916 do 1936 r. wynosi 17 tysięcy osób, głównie ze sfer wyższej inteligencji. W Chinach katoliccy emigranci rosyjscy posiadają własne biskupstwo obrządku wschodniego.

Nawrócenie wybitnej Japonki. Niedawno została przyjęta na łono Kościoła Katolickiego żona sekretarza legacyjnego przy poselstwie japońskim w Londynie, p. Terasaki, wraz z dwojgiem dzieci. Ojciec św. przesłał p. Terasaki telegraficznie swe błogosławieństwo.

Kapłan bohater. W czasie katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem chmury, leżący w sąsiedztwie Sze Endre na Węgrzech, sierociniec w przeciągu paru minut zalały wezbrane potoki. Dzielny ks. dr Józef Horwath, proboszcz kościoła rzymsko-katolickiego pośpieszył na pomoc osiemdziesięciu sierotom i dziesięciu zakonnicom. Gdy już wszystkich z sierocińca wyratował z narażeniem życia, spostrzegł, że fale unoszą kołyskę z zapomnianym maleństwem. Rzucił się bez namysłu do wody, ale niestety został porwany przez fale i utonął. Wieść o zgonie kapłana bohatera rozeszła się po całych Węgrzech, budząc powszechny żal.

Z Meksyku. Po trzech latach po raz pierwszy w stanie Chichuahua biskup diecezji, jako jedyny kapłan uprawniony do odprawiania nabożeństwa, celebrował Mszę św. 3 maja.

Żołnierz boju - żołnierzem Chrystusowym. Generałem zakonu Karmelitów bosych w Wenecji został O. Piotr Tomasz, były oficer artylerii z czasów wielkiej wojny.