Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Zgon kardynała. Zmarł w Rzymie opatrzony św. Sakramentami i błogosławieństwem papieskim, śp. kardynał Gaetano Billetti, prefekt św. Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów.

Przedstawiciel hiszpańskiego rządu narodowego przy Watykanie. W Watykanie złożył na ręce kardynała Sekretarza Stanu listy uwierzytelniające przedstawiciel hiszpańskiego rządu narodowego markiz de Cimana, który przy Watykanie spełniać będzie funkcje oficjalnego przedstawiciela swego rządu.

Akademiczki u Ojca św. Dnia 25 sierpnia Ojciec św. przyjął na audiencji grupę dwunastu akademiczek polskich, wychowanek zakładu naukowego SS. Urszulanek w Tarnowie. Akademiczkom polskim towarzyszyli ks. prof. Wójcik z Krakowa, Ojciec Metody Mejsztowicz, franciszkanin oraz S. Janina Łojewska, urszulanka.

Z Polski

Matka Boska Literacka w Buku. Od XV. w. znajduje się w wielkim ołtarzu w farze bukowskiej (Wielkopolska) cudowny obraz Matki Bożej, zwany Literacką. Cuda zdziałane za Jej wstawiennictwem potwierdza orzeczenie władz duchownych jeszcze z r. 1698. Wizerunek pod działaniem czasu zczerniał i stał się prawie niewidoczny. Dopiero gruntowna restauracja, dokonana w r. 1934, przywróciła obrazowi dawną świetność i ujawniła w pełni niezwykłą wartość tego arcydzieła malarstwa gotyckiego w Polsce. Obecnie czyni się starania o koronację cudownego obrazu. Materiał przygotowawczy gromadzi już kancelaria J. Em. Ks. Prymasa, Kardynała A. Hlonda.

Kto może wstępować do Katolickiego Studium Społecznego w Poznaniu? Praca społeczna wymaga niezwykłej energii, ruchliwości, zapału oraz ofiary, dlatego do Wyższego Katolickiego Studium Społecznego, powinni wstępować młodzieńcy śmiali i odważni, nie lękający się przeciwności.

Obchód 5-lecia Seminarium Zagranicznego. Pierwsze w Polsce Seminarium Zagraniczne w Potulicach pod Nakłem obchodziło 23 sierpnia 5-lecie swego istnienia. Seminarium założył Ks. Kard. Prymas Hlond. W uroczystym obchodzie 5-lecia wzięli udział Ks. Kard. Prymas Hlond, wojewoda pomorski Raczkiewicz, wojewoda poznański Maruszewski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i liczni goście.

Pożyteczne Stowarzyszenie. W diecezji pelplińskiej powstało Stowarzyszenie świetlic Charytatywnych, którego celem jest nieść pomoc kulturalną, religijną i materialną w ośrodkach nędzy i bezrobocia. Wszelkich informacji w sprawie tego stowarzyszenia udziela prezes, ks. St. Stolarz, redemptorysta, Toruń - Bielany.

Staraniem Akcji Katolickiej mają być wprowadzone w osadzie Mońki, targi tygodniowe, pod hasłem: "swój do swego". Kupcy chrześcijańscy zawiązali stowarzyszenie, mające na celu rozwój handlu polskiego z chwilą zaprowadzenia targów.

Budowa Diecezjalnego Domu Społecznego w Pelplinie. Pod wysokim protektoratem i przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa D-ra St. Okoniewskiego, postanowiono przystąpić do budowy Diecezjalnego Domu Społecznego. Powstanie tego "Domu" pozwoli zorganizować w Pelplinie diecezjalny ruch społeczny, stworzyć ośrodek szkolenia apostołów świeckich i organizację zjazdów, kursów oraz manifestacji katolickich.

Nowe kościoły we Lwowie. Staraniem J. E. Ks. Arcybiskupa Teodorowicza na rozrastających się przedmieściach Lwowa wybudowano 8 kościołów i kaplic będących na ukończeniu.

Ze świata

Krwawe żniwo komunizmu. Episkopat hiszpański w liście skierowanym do biskupów całego świata, podaje, że dotychczas czerwoni wymordowali przeszło 300 tysięcy katolików i to tylko dlatego, że byli wyznawcami katolickiej wiary. Zniszczyli 20.000 kościołów i wymordowali 40 proc. duchowieństwa katolickiego.

Walka z przedmurzem chrześcijaństwa. Komintern przeznaczył olbrzymie sumy pieniędzy na akcję wywrotową w Polsce. Śmiesznym byłoby dokładnie określać jakie sumy wpłyną z kas moskiewskich czerwonych podpalaczy, jednakże faktem jest, że sumy te przewyższają znacznie budżety wszystkich wydatków europejskich, wyłączając Hiszpanię. Na przestrzeni ostatnich paru tygodni, zlikwidowano z polecenia Kominternu z istniejących w Paryżu i drukujących bibułę dla Rzeszy drukarni niemieckich. Drukarnie te przystosowano do potrzeb pisowni polskiej i rozpoczęto w nich bezustanny druk bibuły, przeznaczonej tylko i wyłącznie na nielegalny kolportaż w Rzeczypospolitej. W sławnym St. Denis, którego burmistrzem był do niedawna głośny Doriot, uruchomiona została szkoła wojskowa, w której przygotowuje się specjalnie "fachowców" do przewrotów w Polsce.

Cudowne uzdrowienie w Lurd. Mieszkanka Deynze we Wschodniej Flandrii, 27-letnia panna Elza de Connick wskutek paraliżu od 9 lat nie opuszczała łoża. W ciągu tego czasu sześć razy poddawaną była zabiegom chirurgicznym, lecz bez skutku. Osłabienie było tak silne, że chora ważyła zaledwie 32 kg. Gdy przybyła do Lurd, od razu poczuła pewną poprawę w zdrowiu, a kiedy w czasie procesji eucharystycznej nadeszła chwila błogosławieństwa chorych, nagle - jak opowiada - dziwny dreszcz przeniknął całe jej ciało i zaraz mogła wstać i chodzić. Uzdrowienie było całkowite. Biuro Sprawdzeń Medycznych w Lurd musi jeszcze zbadać czy uzdrowienie jest trwałym, co też potrwa dłuższy czas.

Przyjaciel Polski na stolicy arcybiskupiej Ojciec Św. zamianował dotychczasowej; j Ordynariusza Lurd, J.E. Ks. Bpa Gerlier, arcybiskupem Lionu. J.E. Ks. Bp Gerlier był przed paru miesiącami w Polsce (odwiedził również Niepokalanów), gdzie wygłosił szereg odczytów. Liczy 57 lat. Do Seminarium duchownego wstąpił dosyć późno, bo w 33 roku życia. Przedtem był znakomitym adwokatem. Podczas wojny światowej walczył w szeregach armii francuskiej.

Nowa organizacja Kościoła katolickiego w Czechosłowacji. W Pradze Czeskiej ogłoszono bullę papieską, ustalającą granice diecezyj katolickich na pograniczu Węgier i Austrii. Nie dostosowano granic diecezji do granic państwa na pograniczu niemieckim, gdyż nie doszło jeszcze do porozumienia z Rzeszą niemiecką. Kilka diecezyj podległych dotychczas prowincji kościelnej węgierskiej będą podległe na razie wprost Stolicy Apostolskiej.

Proces beatyfikacyjny generała Gastona de Sonis. Dnia 15 sierpnia br. upłynęło 50 lat od zgonu gen. dywizji armii francuskiej Gastona de Sonis (1825-1887), którego proces beatyfikacyjny ma się niebawem rozpocząć w Rzymie.

Bazylika w Liege

Kongres rodziny chrześcijańskiej. W Paryżu odbył się kongres rodziny chrześcijańskiej. Kongres paryski spełnił znakomicie zakreślone mu zadanie, wykazał bowiem jak wielka siła żywotna tkwi w katolickich zasadach wychowania i jak doniosłe znaczenie posiada rodzina chrześcijańska dla zdrowia moralnego i fizycznego społeczeństwa. Stowarzyszenie "Association du Mariage Chretien" z którego inicjatywy odbył się powyższy kongres istnieje od 1918 r. i ma bardzo wielkie zasługi dokoła rozpowszechnienia i urzeczywistniania zasad chrześcijańskich w życiu rodzinnym oraz ugruntowywania egzystencji i rozwoju rodziny chrześcijańskiej. Stowarzyszenie to urządziło już dotąd 15 kongresów krajowych i zainicjowało wielką ilość wydawnictw, traktujących o małżeństwie i rodzinie pod różnymi kątami widzenia, a więc religijnym, moralnym, wychowa w czym, społecznym itd. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 30 państw.

Bazylika - Pomnik Sprzymierzonych. W Liege w Belgii wybudowano między narodową bazylikę jako pomnik sprzymierzonych ze sobą narodów. Znajduje się w niej i kaplica polska. Fot. obok.

XVI kongres "Pax Romana". Z początkiem sierpnia odbył się w Paryżu XVI kongres Międzynarodowego Sekretariatu Katolickich Akademików "Pax Romana" przy udziale 900 akademików i akademiczek, reprezentujących przeszło 40 państw Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii. Kongres, który otwarto pod osobistym przewodnictwem kardynała Verdier, zajmował się problemem bezrobocia młodej inteligencji. Szereg referatów wygłoszonych na ten temat przez wybitnych fachowców, przyniósł interesujące projekty rozwiązań tego trudnego problemu. W czasie Kongresu otwarto Międzynarodową Wystawę Prasy Akademickiej katolickiej. Do Stolicy św. skierowano prośbę o przyśpieszenie procesu beatyfikacyjnego Piotra Jerzego Frassatiego, wielokrotnego uczestnika Kongresów Pax Romana. Przyszły Kongres postanowiono odbyć w Jugosławii. W Kongresie paryskim brała udział delegacja polska w liczbie 25 osób.

Kongres b. uczestników Wielkiej Wojny. Francuski związek księży b. kombatantów, znany pod inicjałami PAC zainicjował przed kilku laty praktykę organizowania, co jakiś czas międzynarodowych zjazdów i pobożnych pielgrzymek b. uczestników Wielkiej Wojny. Zjazdy te odbyły się dotychczas przy bardzo licznym udziale uczestników w Rzymie i w Lourdes. W roku bieżącym kongres b. kombatantów odbył się na zaproszenie kanclerza Austrii d-ra Schuschnigga w Wiedniu. Protektorat nad kongresem, posiadającym wybitny charakter manifestacji religijnej na rzecz pokoju, objął kard. Innitzer, który też powitał uczestników kongresu po uroczystej polowej Mszy św. Kongres trwał do 29 sierpnia. Prócz wielu tysięcy b. kombatantów różnych narodowości w kongresie wiedeńskim wzięło udział dwóch kardynałów, Innitzer i Lienart, wielu biskupów i liczny zastęp dostojników świeckich.

Piękna śmierć nawróconego komunisty. Prasa francuska podaje szczegóły o bohaterskiej śmierci pewnego młodego Hiszpana, byłego komunisty, który umarł jako wierzący katolik. Bartolomeo Blanco, młody chłopak 22-letni, został przez swych byłych kolegów-komunistów skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Przed śmiercią napisał do swej narzeczonej: "Droga moja Mario, będę cię kochał aż do ostatniej chwili tak, jak cię zawsze kochałem. Bóg mię woła i idę do Niego przez drogę poświęcenia. Oby moja śmierć nie stała się przyczyną nienawiści; wybacz tym, którzy są jej sprawcami w imię Boga, tak jak On kiedyś wybaczył i jak ja wybaczam. Twój na wieki Bartolomeo". Drugi list wystosował Blanco do swej jedynej opiekunki-ciotki: "Muszę odkupić moje dawne grzechy przez śmierć i poświęcenie. Czyń dobrze i módl się za tych, dzięki którym poznam lepsze życie".

Po przybyciu na miejsce stracenia Bartolomeo Blanco zdjął obuwie i boso stanął przed murem, rozkrzyżowawszy ramiona. Sam dał znak strzelania. Przed swym nawróceniem Blanco był jednym z najbardziej czynnych członków Ligi Robotników komunistów w Pozoblanco. Po nawróceniu stał się entuzjastą Akcji Katolickiej. Na kilka miesięcy przed śmiercią został mianowany wiceprezesem młodzieży katolickiej w tym mieście.

Zgon misjonarza. Na Sachalinie zmarł w 57 roku życia misjonarz franciszkański O. Agnelli Kowarz, który pracując tam przez dziewiętnaście lat był jedynym kapłanem katolickim na tej wyspie.

Pamiątki po ś. p. ks. Arcybiskupie Cieplaku w Muzeum Polskim w Chicago. Muzeum "Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego" w Chicago otrzymało w ostatnich dniach od ks. prałata Mariana Orzechowskiego z Cleveland cenne pamiątki po ś. p. ks. arcybiskupie Janie Cieplaku. Są to: sutanna, pas biskupi i piuska, które ten czcigodny męczennik za wiarę nosił w więzieniu "Butyrki". Sutanna jest bardzo zniszczona i w kilku miejscach łatana. Naprawki te uskutecznił prawdopodobnie ks. arcybiskup Cieplak własnoręcznie, względnie jego nieodstępny sługa Grzegorz Dalecki. Jak wiadomo, ks. prał. Orzechowski ekskortował zwłoki ś.p. ks. arcybiskupa Cieplaka z Ameryki do Polski na zlecenie Polonii amerykańskiej.


UNIWERSYTET LUDOWY W DALKACH, pow. Gniezno, prowadzony na zasadach katolickich otwiera z dniem 1 listopada 1937 r. 5-cio miesięczny kurs męski. Na wszelkie zapytania, do których dołączyć należy znaczek pocztowy, szczegółowych informacyj udziela Dyrekcja. Uniwersytety Ludowe są dostępne każdemu bez względu na przygotowanie naukowe.