Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Przemówienie wigilijne Ojca św. W wigilię Bożego Narodzenia wygłosił Ojciec św. przez radiostację watykańską orędzie świąteczne do wszystkich wiernych całego świata. Ponieważ od pewnego czasu Ojciec św. złożony jest chorobą, dlatego przemówienie swe wygłosił przed mikrofonem ustawionym obok łóżka. Orędzie Ojca św. transmitowane było przez wszystkie ważniejsze rozgłośnie świata prócz sowieckich i niemieckich. Na wstępie podziękował Papież za życzenia, jakie otrzymał z całego świata, po czym życzył wszystkim Wesołych Świąt. W dalszym przemówieniu ubolewał Ojciec św. nad losem Hiszpanii, pogrążonej w okrutnej wojnie domowej. Przyczyną tej wojny - mówił Ojciec św. - jest propaganda, uprawiana przez wrogów Boga przeciw dobru społeczeństwa, rodziny i jednostki. Środkami zaradczymi na tę propagandę są: prawda, sprawiedliwość i miłosierdzie braterskie, których jedynym spadkobiercą i nauczycielem jest Kościół św. Fakty, jakie dzieją się w Hiszpanii, winny być groźną przestrogą dla wszystkich narodów przed akcją antychrześcijańską. Następnie podkreślił Ojciec św., że wielu jest takich, którzy mienią się obrońcami porządku i cywilizacji przeciw komunizmowi, a niestety w wyborze środków zwalczania zła posługują się ideami fałszywymi i szkodliwymi dla Kościoła św. Zwalczają oni w sercach ludzi, a zwłaszcza młodzieży, wiarę w Chrystusa i prawdy Boże. (Papież miał tu na myśli hitleryzm). W dalszym ciągu mówił Ojciec św. o akcji Kościoła katol. nad zaprowadzeniem w świecie zasad miłości Chrześcijańskiej. Orędzie swe zakończył Ojciec św. zapewnieniem, iż przy żłóbku Bożej Dzieciny składa swe modły o pokój dla świata.

Choroba Ojca św. Od pewnego czasu Ojciec św. zapadł na zdrowiu i zmuszony jest nie opuszczać łoża. Niewątpliwie na chorobę Papieża wpłynęły dużo krwawe wypadki rozstrzygające się na ziemiach Hiszpanii. Ostatnio polecił Ojciec św. Kardynałowi Pacelli’emu napisać list do klasztoru Karmelitanek w Liesieux z prośbą o modlitwę, by P. Bóg udzielił Mu dość sił do cierpliwego znoszenia cierpień.

Hojny dar Papieża dla rodzinnego miasta. Ojciec św. przeznaczył szereg budynków w swej rodzinnej miejscowości Desio (czytaj Dezjo) na schronisko dla starców i sierot. Mieszkańcy tego schroniska będą mieć zapewnioną opiekę religijną, a młodzież będzie otrzymywała odpowiednie wykształcenie i wychowanie.

Z Polski

Filippe Cortezi

Nominacja nowego Nuncjusza Apostolskiego dla Polski. Ojciec Święty zamianował arc. tytularnego Syrakuz, Filipa Cortezi (fot. wyżej - czyt. Kortezy) Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Nowy Nuncjusz w Polsce ur. 1876 na Sycylii. Od roku 1910 msgr. Cortezi zajmował kolejno stanowiska sekretarza, a następnie audytora Nuncjatury w Kolumbii, Argentynie, Brazylii. W 1931 r. został mianowany nun. Apostolskim w Chile, a w 1926 r. w Argentynie i Paragwaju. W czerwcu 1936 r. Ojciec św. zamianował arcybp. Cortezy nun. w Madrycie; jednak z powodu wojny w tym kraju, nie mógł objąć swego stanowiska. J. E. Ks. Arcybp., obejmującemu w Polsce stanowisko Nuncjusza Apostolskiego, składa Redakcja "Rycerza Niepokalanej" serdeczne życzenia: Ad Multos annos!

bp. Teofil Bromboszcz

Szlachetny i godny poparcia wniosek polskich kolejarzy. Na zebraniu Związku Urzędników Kolejowych w Bydgoszczy uchwalono jednogłośnie wniosek, by we wszystkich urzędach kolejowych wywieszono krzyże. Wniosek ten odesłano do władz kolejowych w celu uzyskania pozwolenia.

Zgon Biskupa-sufragana diecezji katowickiej. W dniu 12 stycznia b.r. zmarł J. E. Ks. Bp Dr Teofil Bromboszcz, sufragan diecezji katowickiej. (Fot. wyżej).

Ksiądz Biskup ur. 25 kwietnia 1886 r. w Ligocie pod Katowicami. Wyświęcony na kapłana 26 czerwca 1912 r. Był mianowany prałatem Jego Świątobliwości i kanonikiem kapituły katedralnej w Katowicach oraz członkiem rady administracyjnej i konsylium vigilare. Piastował urzędy wikariusza generalnego, cenzora ksiąg. Następnie w r. 1934 dnia 24 marca został mianowany biskupem-sufraganem diecezji katowickiej i piastował urząd wikarego generalnego.

Ze świata

Prezydent Roosevelt o pokoju. Na zjeździe przedstawicieli wszystkich państw amerykańskich w Buenos Aires wygłosił prezydent St. Zjedn. Roosevelt znamienne przemówienie, poświęcone obronie pokoju światowego. W mowie swej podkreślił prez. Roosevelt niebezpieczeństwo pokoju tak bardzo zagrożonego przez gwałtowne zbrojenia niektórych państw. Przemówienie swe zakończył prez. Roosevelt tymi słowy: "Wiara i ufność Zachodu nie odrodzi się, jeśli wyprzemy się naszej wiary w Boga. Okresy bezbożności były i będą zawsze jeszcze się powtarzać. Ale właśnie w wierze w Boga szukać musimy pokoju dla Zachodu i w niej ten pokój znajdziemy. W duchu tej wiary wzbudzimy z Bożą pomocą w sercach naszych braci za oceanem nową ufność".

Odznaczenie Kardynała Legią Honorową. Prezydent Francji Lebrun odznaczył Kardynała Tisserand orderem Legii Honorowej za wielkie zasługi położone przez niego dla dobra Kościoła i Francji.

Przykładne ukaranie świątecznych handlarzy. W Trypolisie włoskim zakazały władze otwierać sklepy w niedzielę, nakazując natomiast, by sklepy otwarte były w sobotę. Kilku handlarzy żydowskich nie zastosowało się do tego zarządzenia, wobec czego władze zastosowały względem nich, według miejscowego zwyczaju, karę chłosty. Na placu publicznym w obecności licznie zebranej ludności otrzymali nieposłuszni po 10 batów. Nadto jeden z handlarzy wzamian za chłostę został ukarany 3-miesięcznym aresztem.

Palenie wydawnictw pornograficznych. W ciągu jednego dnia (11 listopada ub. r.) policja nowojorska spaliła na wielkim stosie mnóstwo książek, obrazów i widokówek pornograficznych, skonfiskowanych ulicznym sprzedawcom. Wartość sprzedażna spalonych książek wynosiła około 10 tys. dolarów.

"Tolerancja" religijna w Sowietach. Na podstawie statystyk wydanych przez komisariat spraw wewnętrznych w ciągu 1935 roku zamknięto na terenie Rosji Sowieckiej 1400 cerkwi, kościołów, kaplic, synagog i t.d. W tym czasie GPU poddało śledztwu 3.687 duchownych różnych wyznań, wydając przy tym wyroki śmierci w 29 wypadkach.

Jak Sowiety wychowują młodzież. Czasopismo sowieckie "Prawda" opublikowało wiadomość o godnych opłakania stosunkach panujących w kinoteatrze dziecięcym w Moskwie. Codziennie zdarzają się w kinoteatrze wybryki łobuzerskie, bijatyki, kradzieże i nożownictwo. Wielu uczniów wałęsa się tam nieraz po całych dniach. Pewien 12-letni chłopiec przyniósł ze sobą do kina karty, a inny 14-letni wielki nóż fiński. Podczas wyświetlania filmu młodzież strzela do ekranu kamieniami z procy, prowadzi bójki, kraje nożami obicia krzeseł i t. d. Niekiedy w czasie przedstawienia dzieci raczą się wódką.

Zastraszające skutki materialistycznej cywilizacji XX wieku. Istniejący przy Lidze Narodów Komitet do walki z kryzysem podał niedawno zastraszające sprawozdanie za rok ubiegły. Według tego sprawozdania, w ciągu jednego roku zginęło z głodu 2.400.000 osób, a 1.200.000 odebrało sobie życie. W tym samym czasie spółki i związki handlowe oraz kartele rolnicze, aby nie dopuścić do zniżki cen, zniszczyły 2.500.000 kg. cukru, 568 wagonów zboża, 144.000 wagonów ryżu, 267.000 wagonów kawy; poza tym spalono 432.000 wagonów zboża, oraz zniszczono 600.000 centnarów mięsa.

Ogólna suma zniszczonych artykułów spożywczych wynosi: 8 miliardów 438 milionów 840 tysięcy kilogramów. Zniszczone zapasy żywnościowe według ścisłych obliczeń wystarczyłyby na 3 lata dla tych nieszczęśliwych, których głód i nędza pchnęły w objęcia śmierci. Czy to nie jest grzechem wołającym o pomstę do nieba? Tak czynią ci, co obiecują ludziom raj na ziemi, a w istocie przynoszą im głód i nędzę i najokrutniejszą niewolę!

Prześladowanie Kościoła katolickiego w Niemczech. Episkopat Bawarii wydał list pasterski, który został odczytany we wszystkich kościołach bawarskiej prowincji. W liście omawiają Biskupi nader przykre położenie Kościoła katolickiego w Niemczech. Mimo zawarcia Konkordatu z Rzeszą Niemiecką w r. 1933, coraz gwałtowniej atakuje się w tym państwie Kościół, Papieża, Biskupów, kapłanów i wiernych. Trzecia Rzesza stopniowo i systematycznie zdąża do oderwania katolików od Rzymu i Papieża. W tym celu tamuje się działalność organizacyj katolickich, usuwa się ze szkół nauczycieli zakonnych nawet w ciągu roku szkolnego. Wiele sióstr nauczycielek mimo 20 a nawet 30-letniej pracy w szkole, pozbawiono pracy. Wielu z nich obiecano pozostawienie na stanowisku pod warunkiem wystąpienia z zakonu. W szkołach nauczyciele tak wykładają biblię, że dzieci tracą orientację w rzeczach Wiary. Utworzono szereg szpiegowskich organizacyj młodzieży, mających za zadanie nadzorować naukę religii w szkołach i podpatrywać działalność Akcji Katolickiej. Nadto szeroko rozwinięta jest propagando przeciwko Kościołowi katol. W ten sposób bolszewizuje się religijną młodzież, chociaż przywódcy Trzeciej Rzeszy występują przeciw politycznemu i gospodarczemu bolszewizmowi. Niezależnie od listu Episkopatu bawarskiego, wydał Episkopat całych Niemczech list pasterski, w którym przestrzega przed propagandą neopogańską, a zarazem nawołuje, by wszyscy katolicy domagali się stanowczo, żeby nie mówiono młodzieży i ludowi, że po bolszewizmie wrogu publicznym Nr. 1, przychodzi kolej na Kościół katolicki wroga publicznego Nr. 2.