Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Nowa encyklika papieska o Różańcu. Ojciec św. ogłosił encyklikę poświęconą Różańcowi Matki Bożej. Troskliwy Opiekun dusz upomina i zachęca wiernych do odmawiania i wznoszenia modłów do Najświętszej Maryi Panny. Ojciec św. wskazuje w niej, że fala niewiary rozlewa się po świecie i zagraża cywilizacji. Ale Bóg napewno nie opuści swego Kościoła, jeżeli ten ucieknie się do Najświętszej Maryi Panny. Tak, jak sekta Albigensów została niegdyś przezwyciężona dzięki wstawiennictwu Maryi, tak i obecnie należy mieć nadzieję, że zwyciężeni zostaną komuniści, którzy swym szaleństwem i podstępami przypominają Albigensów. Następnie Papież podkreśla, że zdrowie swe zawdzięcza zarówno wstawiennictwu św. Teresy od Dz. Jezus jak i opiece Matki Bożej. W końcu encyklika zawiera następujące słowa: "Ostatnio rzucona została publicznie ciężka zniewaga pod adresem Najświętszej Maryi Panny. Nie możemy nie skorzystać z tej okazji, aby nie złożyć wraz z episkopatem i ludem tego kraju, który czci Maryję jako "Królowę Korony Polskiej" wraz z hołdem naszej czci zadośćuczynienia Tej Najświętszej Królowej".

Pomoc Ojca św. dla misyj w Chinach. Ojciec św. przeznaczył poważną sumę dla misyj katolickich w Szanghaju. Jednocześnie Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary przesłało znaczne kwoty na cele pomocy społecznej, organizowanej przez misjonarzy w Pekinie.

Z Polski

Mężowie katoliccy w hołdzie Królowej Polski. W drugiej połowie września odbyła się ogólnopolska pielgrzymka Mężów Katolickich do Częstochowy. " tej olbrzymiej manifestacji religijnej wzięło u-dział przeszło 100.000 mężów i Najdostojniejszy Episkopat Polski z Ks. Kardynałem Hlondem i Ks. Nuncjuszem Cortesim na czele. Ojciec Św. udzielił zjazdowi apostolskiego błogosławieństwa. Ten tryumfalny udział tylu mężów katolickiej) świadczy, że Królowa Korony Polskiej zdobywa coraz więcej serc i że Ona ma być władczynią naszej Ojczyzny.

MB Swarzewska

Koronacja Cudownej Statuy Matki Bożej Swarzewskiej. W dniu 8 września odbywa się uroczysta koronacja Cudownej Statuy Matki Bożej, czczonej od kilku wieków przez Kaszubów, i będącej zarazem ich strażniczką i pocieszycielką w ciężkich doświadczeniach życiowych. Aktu koronacyjnego dokonał J. E. Ks. Biskup Okoniewski. Na Pomorzu i Kaszubach, po załatwieniu pewnych formalności, używać będzie można w litanii Loretańskiej wezwanie: "Królowo Polskiego Morza, módl się za nami".

Arcypasterze czuwają. W dniach 13 i 14 września br. odbyła się w Warszawie konferencja Najdostojniejszego Episkopatu Polski z udziałem 30 Księży Biskupów. Przedmiotem narad, poza sprawami rozbudowania Akcji Katolickiej, było: uregulowanie pielgrzymek do miejsc uświęconych cudami, usprawnienie religijnych organizacyj młodzieży i rozpatrzenie pewnych niepokojących objawów w życiu społecznym. W naradach wziął także u» dział J.E. Ks. Arcybiskup Cortesi, Nuncjusz -Apostolski.

Pomnik Matki Bożej w Inowrocławiu. J.E. Ks. biskup Laubitz poświęcił w Inowrocławiu pomnik Matki Bożej, ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

Karygodne świętokradztwo. W Piekarach Śląskich nieznani sprawcy okradli Cudowny Obraz Matki Bożej Piekarskiej. Zabrali wszystkie wota i wartościowe przedmioty, jakie wierni za otrzymane laski złożyli w hołdzie Maryi.

Kara za profanację Krzyża. W dniu 1 maja w Komorowcach na zakończenie socjalistycznego święta robotniczego odbyła się zabawa taneczna. Jeden z uczestników, pijany, dopuścił się profanacji przydrożnego Krzyża. W związku z tym odbyła się w Komorowicach wielka manifestacja antykomunistyczna, w której wzięły udział tysiączne tłumy. Po uroczystym nabożeństwie sprofanowany Krzyż poświęcono. Sąd Grodzki w Białej skazał winnego za znieważenie Krzyża na 7 miesięcy domu karnego. Dbajmy o trzeźwość, bo pijaństwo jest matką wielkich zbrodni. Ks. Nuncjusz w Krakowskim. J. E. Ks. Arcybiskup Cortesi, Nuncjusz Apostolski, powracając z Częstochowy, udał się do Tarnowa, gdzie był entuzjastycznie witamy przez tłumy publiczności.

Ojcowie Jezuici nad morzem. J. E. Ks. Biskup Okoniewski poświęcił w Orłowie gimnazjum i liceum przejęte przez Księży Jezuitów po ś.p. dr Zegarskim.

MB z Charłupi Małej
Cudowny obraz Matki Bożej w Charłupi Małej

"Caritas" śpieszy z pomocą wsi. Oddziały "Caritasu" Akcji Katolickiej przystąpią do akcji na terenie wsi, zwłaszcza na tych terenach, które były miejscem zajść, w związku ze strajkiem chłopskim. Działalność ta będzie miała charakter przyjścia z pomocą potrzebującym wsparcia, tak pod względem materialnym, jak i prawnym w razie potrzeby.

30-lecie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Robotników w Łodzi. Dnia 19-go września odbył się w Łodzi uroczysty obchód 30-lecia działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Robotników.Stowarzyszenie zapoczątkowane zostało przez grupę działaczy robotniczych ze ś.p. ks. Janem Albertem na czele. Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia chlubnie się zaznaczyła na terenie robotniczym, niosąc pomoc materialną i moralną licznym . rzeszom robotniczym.

Dzień chwały "Księżnej Sieradzkiej . Również w dniu 8 września odbyła się koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny w Charłupi Małej, odległej 4 km. od Sieradza. Na tę podniosłą uroczystość przybyło kilku księży Biskupów i około 50.000 wiernych. Koronatorem był J.E. Ks. Biskup Radoński, arcypasterz diecezji Włocławskiej, do które] należy Charłupia Mała.

Kongres Katolicki w Gdańsku. W ostatnią niedzielę września odbył się w Gdańsku Kongres Katolicki. W licznych świątyniach odbyły się uroczyste nabożeństwa. "Caritas" dla młodzieży bezrobotnej. Katolicki zarząd "Caritas" wybudował W Warszawie na Bródnie "Dom Pracy" im Ks. Kard. Kakowskiego, przeznaczony na warsztaty pracy dla młodzieży bezrobotnej. Poświęcenia dokonał J. Em. Ks. Kard. Kakowski, Arcbiskup Metropolita Warszawski, (siedzi w środku). Przemawia dyrektor Akcji Katolickiej na Archidiecezję Warszawską, ks. dr W. Lewandowicz.

dom pracy

Pomnik - Krzyż powstanie na Kresach. Nie daleko Mołodeczna, na trakcie prowadzącym do Wilna, rozpoczęto budowę Pomnika - Krzyża. - Rozpoczęcie robót pobłogosławił J. E. Arcybiskup wileński Ks. Metropolita Jałbrzykowski. W budowie pomnika weźmie czynny udział także wojsko.

Ze świata

Nowe cudowne uzdrowienie w Lurd. Ogłoszono, stwierdzone przez lekarzy, cudowne uzdrowienie siostry Małgorzaty, Augustianki z Wersalu. W r. 1929 zachorowała ona na zapalenie opłucnej, które wróciło po 4-ch latach. Do tego dołączyło się zapalenie ślepej kiszki. Operacja się nie udała i pozostały najrozmaitsze komplikacje. Śmiertelnie chora odbyła pielgrzymkę do Lurd, gdzie podczas procesji z Najśw. Sakramentem została uzdrowiona. Rana otwarta od czasu operacji nagle się zabliźniła.

Nieustraszona pobożność dzieci. We Francji istnieje szkoła świecka tj. bez nauki religii. W Alzacji jednak, gdzie katolicy stanowią większość, jest zwyczaj, że po nauce dzieci odmawiają wspólną modlitwę. W pewnej miejscowości nauczyciel niedowiarek zniósł ten zwyczaj. Dzieci jednak postanowiły stoczyć walkę o przywrócenie pobożnego zwyczaju. Pewnego dnia, gdy nauczyciel po skończonych lekcjach wydał rozkaz: "wstać, rozejść się!" - dzieci wstały i chórem rozpoczęły głośno i poważni "W imię Ojca Syna i Ducha Świętego". Zaskoczony nauczyciel nie zdobył się na sprzeciw, a pacierz wspólny wrócił z powrotem do szkoły, było to dziełem starszego rocznika dziatwy z katolickiej organizacji tzw. żosistów (J. O. C).

Odznaczenie rządu francuskiego dla katolickich misjonarzy. Rząd francuski przyznał ostatnio dwom misjonarzom katolickim pracującym w Togo zaszczytne odznaczenie "Etoile de Benin". Jeden z odznaczonych O. Schuh pracuje w zabójczym klimacie Togo od lat 47. Drugi wyróżniony, O. Cotez, od lat 8 spełnia swe ciężkie obowiązki misjonarza w najdzikszych okolicach Togo w miejscowości o 3 dni drogi oddalonej od najbliższej osady.

Zniszczenie Kościoła w Hiszpanii było z góry uplanowane. Biskupi hiszpańscy wydali wspólne orędzie o wojnie hiszpańskiej, w którym stwierdzają, że niszczenie świątyń i mordowanie kapłanów było z góry uplanowane, do czego przyznają się sami komuniści. Jeden z przywódców komunistycznych oświadczył wobec postawy ludu chcącego ocalić proboszcza: "Mamy rozkaz wytępienia całego tego nasienia". Nic w tym dziwnego, bo komuniści największą przeszkodę w wykonaniu swych bezbożnych planów mają w kapłanach. Ponieważ księża wciąż obalają w gruzy ich "naukę", więc mszczą się na nich w haniebny sposób przez morderstwa.

Córka dygnitarza japońskiego przyjęła katolicyzm. Córka byłego premiera Japonii p. Teresa Oka przeszła na łono Kościoła Katolickiego. Z Wiarą św. zapoznała się w Tokio w szkole, prowadzonej przez katolickie zakonnice. Po wyjściu za mąż prosiła misjonarzy Słowa Bożego o bliższe szczegóły dotyczące wiary. Ojciec jej p. Takahashi został w lutym zeszłego roku zamordowany.

Wyznania w Jugosławii. Katolików obrządku łacińskiego jest w Jugosławii 5.650 000, grecko-katolików 40.000. z górą 250.000 protestantów, prawosławnych zaś 5.600.000. Poza tym żyje jeszcze w Jugosławii półtora miliona mahometan I 65.000 żydów.

Misjonarze katoliccy budzą uznanie nawet u niewierzących. Wolnomyślny profesor uniwersytetu Tungchi (Wusung) w Chinach, dr Koller, Niemiec z pochodzenia, tak się wyraził ostatnio po zwiedzeniu szeregu placówek misjonarzy katolickich : "dla mnie, będącego w dużej mierze sceptykiem, misje i misjonarze katoliccy - to naprawdę wielkie przeżycie. Na tym odcinku przestałem być sceptykiem. Prawie wszyscy misjonarze to bohaterzy bez orderów, naukowcy bez tytułów, ciężko pracujący bez wynagrodzenia. Zastosować można do nich słowa: "idealizm o czystym dźwięku złota". Prof. dr Koller zwiedzał specjalnie placówki misyjne katolickie w Nowej Gwinei, prowadzone przez księży ze Zgrom. Najśw. Serca Jezusowego.

W Niemczech zabroniono używać chorągwi kościelnych. Minister spraw wewnętrznych Rzeszy dr Frick wydał nowe zarządzenie w formie dodatku do ustawy, ustalającej narodowe barwy niemieckie. Stosownie do tego zarządzenie nie i wolno w żadnym wypadku, a więc nawet podczas uroczystości kościelnych, procesyj itp. używać ani chorągwi kościelnych, ani flag o barwach papieskich. Jak wiadomo, w Niemczech trwa prześladowanie Kościoła.

Katolik ministrem w Chinach. Ministrem sprawiedliwości w Chinach został ostatnio katolik Sie Koan Cheng. Cieszy się on wielkim poważaniem i popularnością w kraju.

Kongres bezbożniczy w Londynie? Sowiecka sekcja międzynarodówki bezbożniczej postanowiła zwołać międzynarodowy kongres bezbożniczy na rok 1938 do Londynu.

Kapłan katolicki w obronie praw robotników. Dzięki znanemu działaczowi katolickiemu księdzu Bolandowi został pomyślnie zakończony strajk 44-ch fabryk w Buffalo. W strajku tym brało udział kilka tysięcy robotników. Ks. Boland zdołał skłonić przemysłowców do przyjęcia następujących żądań robotników: ogólne podwyższenie płacy o 5 proc, minimum zarobku, tj. 52 centy za godzinę pracy dla mężczyzn i podwyższenie płacy dla kobiet. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy składali gorące podziękowanie księdzu Bolandowi.

Kapłan katolicki na czele duszpasterstwa wojskowego w U.S.A. Prezydent Stanów Zjednoczonych mianował Ks. Williama Ryszarda Arnolda szefem duszpasterstwa wojskowego. Ks. Arnold jest pierwszym katolickim kapłanem, powołanym na to zaszczytne stanowisko.

50-lecie pracy polskich Ojców Franciszkanów w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych w Burlington odbyły się uroczystości złotego jubileuszu pracy polskich Ojców Franciszkanów. Kazanie okolicznościowe wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup S. Stritch, ordynariusz Milwaukee, serdeczny przyjaciel Polaków.