Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Kanonizacja Polaka. Przy składaniu życzeń imieninowych Ojcu Św. Piusowi XI w dniu 12 maja, obecny był również Prymas Polski J. Em. Ks. Kard. A. Hlond. Ojciec Św., wyraził z tego powodu radość, iż znalazł się jeden z przedstawicieli kardynałów zagranicznych. Następnie J. Em. Ksiądz Prymas obecny był na posiedzeniu św. Kongregacji Obrzędów, na którym omawiano sprawę kanonizacji bł. Andrzeja Boboli. Zaś w dniu 16 maja odczytany został w obecności Ojca Św. dekret o kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę w dniu 16 maja 1657 r.

W dzień urodzin Ojca Św. Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Papieża, (31 maja) składano Ojcu Św[iętemu] życzenia. Liczne depesze z życzeniami nadesłali szefowie państw.

Z Polski

delegacja powitalna nuncjusza Filipa Cortesiego

Nuncjusz Apostolski przybył do Polski. W dn. 15 maja został uroczyście powitany na Dworcu Głównym w Warszawie nowy Nuncjusz Apostolski J. E. ks. arcybiskup Filip Cortesi. Ilustracja powyżej przedstawia delegacje witające Księdza Nuncjusza. Od lewej stoją: J. E. ks. bp Szlagowski, p. Romer - przedstawiciel Rządu, II. EE. ks. arcybp Gali, ks. arcybp Cortesi (w okularach i ks. bp polowy Gawlina (z tyłu za Nuncjuszem).

ks. bp Bernard Dembek

Przed Kongresem Chrystusa Króla w Poznaniu. J. Em. Ks. Kardynał August Hlond wydał odezwę, w której uzasadnia zwołanie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla do walki z bezbożnictwem. Następnie zwołuje doroczny Zjazd Katolicki na dzień 28 i 29 czerwca. Kongres rozpocznie się dn. 26 czerwca. Na Kongres zapowiedzieli przyjazd liczni dostojnicy kościelni zagraniczni.

Votum harcerstwa dla Matki Bożej. Harcerze śląscy na czele z przewodniczącym Z. H. P., woj. Grażyńskim, złożyli przed cudownym obrazem Matki Bożej Piekarskiej krzyż harcerski jako votum, z okazji 15-lecia przyłączenia Śląska do Polski.

J. E. ks. bp Lorek z Sandomierza rozpoczął planową akcję w celu ulżenia ubogiej, katolickiej ludności na terenie diecezji.

Z racji imienin Ojca św. Piusa XI, przypadających na dzień 12 maja. Jego Em. Ks. Kardynał Kakowski wysłał do Watykanu depeszę z życzeniami w imieniu własnym, biskupów sufraganów, duchowieństwa i wiernych archidiecezji warszawskiej.

ZGON J. E. KS. B-PA DEMBKA

3 czerwca zmarł nagle w Łomży w wieku 60 lat J. E. ks. bp. Bernard Dembek, sufragan diecezji łomżyńskiej.

Zmarły urodził się dnia 11-go kwietnia 1878 r., wyświęcony na kapłana 22 marca 1903 r. Godność biskupią otrzymał 23 lipca 1930 r., zaś konsekrowany został 5 października 1930 r.

bp Łosiński

Ordynariusz diec. Kieleckiej nie żyje. Śp. Ks. Biskup Łosiński był niezmordowanym działaczem na polu życia katolickiego, powiększył ilość parafii, skojarzył więcej duchowieństwo we wspólnej pracy duszpasterskiej przez częste zjazdy i związki dla kapłanów. Wprowadził miesięczną adorację i popierał wszelkie stowarzyszenia kościelne a zwłaszcza Akcję Katolicką. Duże zasługi oddał w dziedzinie szkolnej i dobroczynności. Diecezję swoją wizytował przeważnie pieszo. (Fot. przedstawia śp. Biskupa w trumnie).

Pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę. Katolicki Związek Mężów przygotowuje na dzień 21 i 22 sierpnia ogólnopolską pielgrzymkę do Częstochowy, aby złożyć hołd Królowej Korony Polskiej i uroczyście zadokumentować Wiarę Katolicką.

Zjazd Kat. Zw. Robotników

Konferencja diecezjalna duchowieństwa diecezji Lubelskiej. Na konferencji, której przewodniczył J.E. ks. bp Fulman, głównym tematem obrad był ruch młodowiejski, skupiający się w "Wiciach" i "Siewie". Zarówno referat jak i dyskusja stwierdziły, że ruch młodowiejski, a zwłaszcza "Wici" schodzi z drogi prawowierności religijnej i moralnej.

OO. Franciszkanie w Gdyni. J.E. ks. bp morski St. Okoniewski dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy OO. Franciszkanów, gdzie odprawiono po raz pierwszy Mszę świętą.

Hołd robotników Najśw. Sercu Jezusowemu. W czasie Zielonych Świąt odbył się w Poznaniu zjazd członków Zjednocz. Zaw. Poi., Chrzęść. Zjednocz. Zawód, i Kat. Zw. Robotników Polskich w liczbie około 10 tys. osób. Robotnicy w zrozumieniu właściwych swych celów, wskazanych w encyklice papieży Leona XIII i Piusa XI, podjęli wspólną konsolidację i dalszą pracę organizacyjną zgodną ze wskazaniami społecznymi papieży. Na przemówieniach podkreślili, że prawdziwy pożytek dla narodu i robotników przyniesie jedynie zgodny wspólny wysiłek w duchu katolickim i narodowym. Następnie dla złożenia hołdu Chrystusowi, udali się w pochodzie przed pomnik Najsłodszego Serca Jezusowego, gdzie J.E. ks. bp Dymek wygłosił podniosłe przemówienie i udzielił wszystkim błogosławieństwa. Ilustracja przedstawia tłumy robotników słuchających przemówienia posła Urbańskiego z Ch. Z.Z., w sprawie przestrzegania zasad katolickich w życiu społecznym.

Matka Boża Łaskawa w Stanisławowie

30.000 katolików na koronacji Cudownego Obrazu. W dniu 30 maja J. E. ks. arcybp Teodorowicz dokonał koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Stanisławowie. W uroczystości brali udział przedstawiciele Episkopatu z ks. kard. Hlondem na czele. (Fot. Cudownego Obrazu niżej).

Ze świata

Ożywiona działalność młodzieży robotniczej w Belgii. Belgijska młodzież robotnicza zrzeszona w katolickim związku, liczącym około 100.000 członków rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję, zmierzającą do podniesienia moralności w życiu zawodowym. Rokrocznie młodzież robotnicza organizuje tak zwane "Tygodnie" dostępne dla najszerszych warstw, objęła opieką moralną i materialną uczniów rzemieślniczych jak również bezrobotną młodzież. Dla setek młodzieży robotniczej stoją otwarte szpitale i sanatoria. Oby i u nas tak było.

Prześladowanie Polaków na Litwie. Bojówki litewskie uniemożliwiają nabożeństwa polskie. Z Kowna donoszą, że władze litewskie zawiesiły po Zielonych Świątkach nabożeństwa polskie w kościele Św. Trójcy. W czasie nabożeństwa wtargnęła bojówka litewska, która zaintonowała pieśń litewską. Nabożeństwo zostało przerwane.

Kongres Eucharystyczny. W Lisieux", w Mieście św. Teresy od Dz. Jezus odbędzie się w dn. 7. - do 11 lipca br. Kongres Eucharystyczny, na który z Polski wyruszy specjalna pielgrzymka.

Nowy proces beatyfikacyjny. Papież postanowił wznowić proces beatyfikacyjny Marii Krystyny Sabaudzkiej, królowej obojga Sycylii.

Okrucieństwa czerwonego żołdactwa. Jeden z dzienników liońskich podaje że w Le Ridzie (Hiszpania) 18-letniego kleryka, który w prywatnym mieszkaniu usiłował odprawić modły dla szczupłego grona wiernych, zbito i obrzucono obelgami, a następnie, gdy tłum głośno domagał się jego śmierci, komisarz iberyjskiego związku anarchistów skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie, przy czym naśladując gest Piłata, umył ręce. Następnie przywiązano go do krzyża i przebito bagnetem. Męczennik zmarł ze słowami: Boże, dla Twej miłości i dla dobra Hiszpanii.

Japonia w walce ze złym filmem. W Japonii opracowano ostatnio urzędowo zasady, którymi władze administracyjne mają kierować się przy cenzurowaniu filmów kinematograficznych. W myśl tych zasad na ekranach kin japońskich nie mogą ukazywać się filmy z życia przestępców, obrażające moralność, a także zawierające sceny, w których występują pijacy. W motywach tych zasad wyjaśniono, że Japonia pragnie stanowczo młodzież swą uchronić od złych wpływów niemoralnych filmów amerykańskich i europejskich.

pomnik św. Franciszka

Pierwszy tubylczy arcybiskup Australii. Ksiądz dr J. D. Simond, rodowity Australijczyk, został mianowany arcybiskupem w Hobard. Archidiecezja liczy zaledwie 40 kapłanów i 40.000 wiernych.

Pierwsi francuscy lekarze misyjni. Do misji katolickich we francuskim Kamerunie przybyli doktor Anjolant i dr Gaubert, pierwsi lekarze misyjni, wykształceni przez stowarzyszenie "Ad Lucern" w Lilie. Stowarzyszenie "Ad Lucern" powstało w 1932 roku i zajęło się przygotowywaniem dla misji świeckich wykształconych sił pomocniczych.

Rzeźbiarz Beniamin Bufano pracuje nad olbrzymim 60 m. wysokim pomnikiem św. Franciszka, który ma stanąć na wzgórzu wznoszącym się nad San Francisco. Pomnik ma być wykonany z nierdzewnej stali.

Rozwój katolicyzmu w Kongo Belgijskim. Wedle obliczeń, dokonanych przez delegaturę apostolską w Leopoldville, Kongo Belgijskie, posiadające około 14 milionów ludności, liczy przeszło 1600,000 katolików i ponad milion katechumenów. Świadczy to o niezmiernie płodnej działalności miejscowych misjonarzy.

"Zdrowaś Maryja" w 404 językach. Znany włoski zbieracz dzieł sztuki i bibliofil Cavazzana ofiarował jednemu opactwu we Włoszech księgę, zawierającą modlitwę "Zdrowaś Maryja" w przekładzie na 404 języki.

Liczba katolików w Chinach. Na 400 milionów ludności katolicy stanowią 3 miliony i liczba ta stale wzrasta. Nowych kapłanów misjonarzy przybyło w r. ub. 243, z czego 88 jest pochodzenia krajowego.

30 milionów apostołów. "Apostolstwo Modlitwy", założone przez dwóch jezuitów, liczy obecnie około 30.000.000 członków. "Posłańców Serca Jezusowego" wychodzi 69 w 45 językach.

Przykład godny naśladowania. Dumą katolików holenderskich jest to, że prawie każda rodzina katolicka abonuje co najmniej jedną gazetę katolicką. Stąd też w Holandii wychodzi aż 35 wielkich dzienników katolickich, 64 pisma drobniejsze i przeszło 300 wydawnictw specjalnych poświęconych religii, nauce, sztuce, literaturze itp.

Pomnik dla zasłużonego kapłana. W Chicago zawiązał się komitet budowy pomnika-nagrobka śp. ks. Teodorowi Gierykowi, jednemu z założycieli Zjednoczenia Polsko - Rzymsko - Katolickiego. Całe życie zmarłego oprócz zajęć duszpasterskich wypełniała troska o zachowanie polskości w Ameryce.