Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Ojciec Św. jest autorem ostatnich encyklik. W rozmowie z kard. Bandrillarten. Papież długo omawiał o encyklikach o bezbożnym komunizmie i położeniu Kościoła w Niemczech. Dwa te doniosłe dokumenty zrodziły się z wolna w bezsennych chwilach choroby i co do szczegółów opracowane zostały na łożu boleści. Układ ogólny i wszelkie szczegóły tych encyklik podyktował Ojciec Św: osobiście swemu sekretarzowi.

Biblioteka watykańska zawiera 400 tys. książek, 53.000 rękopisów i 6.100 kosztownych. rycin.

Ojciec Św. czuje się zdrowy. W czasie przyjęcia czterotysięcznej rzeszy pielgrzymów, przybyłych dla uczczenia 50-ej rocznicy pielgrzymki do Rzymu św. Teresy od Dz. Jezus; Ojciec św. otrzymał w darze welon; który święta miała na sobie podczas audiencji papieskiej. Ojciec Św. dziękował za piękną manifestację uczuć względem Niego, wyrażał radość z powodu obecności biskupów i kapłanów, pracujących z takim zapałem i zalecał, by w chwili obecnej, tak pełnej niebezpieczeństw, we wszystkich krajach, zapanowała jedność wśród katolików.

Papież Pius XI
Zdjęcie Ojca św. dokonane podczas uroczystości wielkanocnych, w których Papież brał udział.

Dzieło Papieża Piusa XI. Jak wynika ze świeżo ogłoszonej statystyki. Ojciec św. Pius XI w ciągu minionych 15 lat swego pontyfikatu erygował ogółem 105 nowych diecezyj i archidiecezyj, 22 nowe opactwa, 28 nowych wikariatów oraz 95 prefektur apostolskich. Jednocześnie Pius XI podniósł 22 biskupstwa do godności arcybiskupiej.

Ojciec Święty i robotnicy. - Ojciec Święty przyjął na audiencji 500 robotników z Miasta Watykańskiego, którzy przybyli złożyć hołd Najwyższemu Pasterzowi. Wzruszającym był widok tych setek robotników w codziennych ubraniach od pracy, klęczących, składających Papieżowi wyraz radości z powodu Jego powrotu do zdrowia, oraz oświadczenie wdzięczności za ogłoszenie encykliki o bezbożnym komunizmie. Robotnicy wysłuchali w skupieniu przemówienia Ojca św., po czym otrzymali błogosławieństwo apostolskie.

Koronacja cudownego obraza Małki Boskiej Łaskawej w Stanisławowie. Koronacji dokona J. E. ks. Arcybp Teodorowicz w dniu 30 maja. Obraz jest niemal wierną kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, tylko bez blizn na twarzy. Malować go miał pewien 70-letni malarz dla niejakiego "Dominika", pisarza, który cudownie z choroby oczu został uzdrowiony. W 1742 Dominik ujrzał na tym obrazie łzy płynące z oczu Najśw. Panny. Oddał więc obraz do kościoła ormiańskiego. Tegoż roku 22 sierpnia lud zebrany w świątyni widział również obfite łzy płynące z obrazu. Gdy zaintonowano pieśń "Bądź pozdrowiona", twarz Matki Bożej wypogodziła się. Od r. 1742 do 1763 spisano nadzwyczajnych cudów 33. Obecny Ojciec Św. zważywszy, jak dawnym jest kult Cudownej Matki Bożej Łaskawej, pozwolił na uroczystą koronację.

Ważna ustawa. Sejm uchwalił wszystkimi głosami, prócz głosów żydowskich, projekt ustawy, wniesiony przez ks. posła Downara, na mocy której odtąd tylko chrześcijanie będą mogli wytwarzać przedmioty swojego kultu religijnego (krzyże, różańce, obrazki, szkaplerze itp.). Ks. poseł Downar, uzasadniając swój projekt, zaznaczył, że jest rzeczą słuszną i konieczną, aby każde wyznanie zajmowało się wyrabianiem przedmiotów własnego kultu. Dla katolików w Polsce bolesną było rzeczą, że przedmioty te wyrabiali dla nich przeważnie żydzi. Na 100 wytwórni dewocjonaliów przeszło 80 było w rękach żydowskich. Jak oblicza ks. Downar, żydzi zarabiali w ten sposób od ludu katolickiego 60 milionów zł, gdy rzemieślnik katolicki głodował. W przemowie swej w Sejmie zwrócił też ks. poseł Downar uwagę i na to, że nowa ustawa ma także poważne znaczenie gospodarcze.

J. E. Abp. Józef Teodorowicz

Pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. Arcybiskupa Teodorowicza. W maju br. J.E. ks. Arcybiskup dr Józef Teodorowicz, metropolita ormiańsko-katolicki we Lwowie, obchodził 50-lecie swojego kapłaństwa. Dostojny Jubilat urodził się w roku 1864. Święcenia kapłańskie otrzymał 1887 r. i pierwszą Mszę św. odprawił w Stanisławowie, przed cudownym obrazem M. B. Łaskawej. Arcybiskupem metropolii ormiańsko-katolickiej został w roku 1901.

Uroczysta konsekracja nowego biskupa. Dnia 25 kwietnia odbyła się w Katowicach uroczysta konsekracja Biskupa sufragana śląskiego Ks. Juliusza Bieńka. Aktu konsekracji dokonał Ks. Biskup Adamski w asyście Ks. Biskupa polowego Gawliny i Ks. Biskupa Zimniaka. Po konsekracji nowy Biskup udzielił wiernym błogosławieństwa. (fot. niżej).

Zgon J. E. Ks. Bpa Augustyna Łosińskiego. Dnia 30 kwietnia br. zmarł w Kielcach, zaopatrzony św. Sakramentami, J. E. Ks. Bp Augustyn Łosiński, Ordynariusz diecezji kieleckiej. Przed dwoma laty obchodził J. E. Ks. Biskup jubileusz 25-lecia biskupstwa.

ks. Bp. Juliusz Bieniek

Sąd Najwyższy o święceniu niedzieli. W jednym ze składów dodatków krawieckich w Wilnie pracowano w niedzielę. Policja spisała protokół, sprawa poszła w trybie administracyjnym, aż oparła się o Sąd Okręgowy. Sąd uniewinnił właściciela firmy, wychodząc z założenia, iż personel, składający się z żydów, zgadza się na pracę w niedzielę. Prokurator założył skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego, biorąc pod uwagę, iż przepisy o świętowaniu niedzieli mają charakter stanowczy i dobra wola pracowników nie może być brana pod uwagę. Sąd Najwyższy przy tej okazji stwierdził, iż przepisy te nie tylko mają na celu ochronę pracowników najemnych, lecz przede wszystkim zadaniem ich jest podniesienie powagi święta. Dlatego właśnie w dni świąteczne i w niedziele wszelka praca poza wyjątkowymi, uzasadnionymi potrzebami życiowymi - jest zabroniona.

Ze świata

Modlitwa przed obradami parlamentu. Izba prawodawcza kanadyjskiej prowincji Manitoba, uchwaliła na wniosek jednego z posłów z Winnipeg rozpoczynanie na przyszłość posiedzeń izby wspólną modlitwą. Uchwała ta zapadła, mimo protestu jednego posła, który dowodził, że izba prawodawcza posiada zasadniczo charakter świecki i nie można z niej czynić instytucji religijnej.

Wdzięczni rodacy. Przez 11 lat pracował w Chinach misjonarz hiszpański ks. Serra, który, narażony często na niebezpieczeństwa ze strony rozbójników, zawsze wychodził z przygód z życiem. Kiedy zaś teraz powrócił do Hiszpanii, by w ojczyźnie nabrać sił po przebytym tyfusie, czerwona milicja w okrutny sposób znęcając się nad nim, zadała mu śmierć przez ukrzyżowanie.

O katolickie kino. W Rzymie projektowany jest wielki katolicki kongres filmowy, który ma przestudiować sprawę realizacji zasad wyłożonych w encyklice o kinematografii.

Międzynarodowy Kongres Kat. Stow. Młodz. Żeńskiej. W Brukseli (Belgia) odbyły się obrady przedstawicielek K.S.M. Ż. z katolickich krajów, poświęcone zagadnieniu młodzieży żeńskiej w dobie obecnej.

Unia Społeczna Inżynierów katolickich liczy obecnie w 55 lokalnych oddziałach z górą 10 tys. członków. Głównym celem Unii jest odnowienie moralności społecznej. W związku z tym organizacja francuskich inżynierów katolickich wysuwa trzy zasadnicze postulaty: 1) zapewnienie sprawiedliwego podziału dóbr, 2) skierowanie obecnego rozwoju ku celom odpowiadającym zasadom prawdy i sprawiedliwości, wreszcie 3) wpływanie umoralniające na poszczególne jednostki.

Z pod strzechy wieśniaczej na tron arcybiskupi. J. Em. ks. Kard. Verdier, arcybiskup Paryża obchodził jubileusz 50-cia kapłaństwa. Dostojny jubilat pochodzi z ubogiej rodziny włościańskiej. Wyświęcony na kapłana w r. 1888 sprawował stanowisko rektora Seminarium Duchownego, a po śmierci Kardynała. Dubois, mianowany został od razu kardynałem.

Nowy arcybiskup Meksyku. Na stanowisko arcybiskupa w Meksyku powołany został arcybiskup tytularny msgr Ludwik Martines, dotychczasowy koadiutor pozostającego na wygnaniu delegata apostolskiego na Meksyk, arcybiskupa Ruiz’y Floresa. Nowy arcypasterz liczy 56 lat życia.

Rozpaczliwy bolszewizm. Kiedy w Niemczech coraz ostrzej atakuje się katolicyzm, Rosja sowiecka poczyna kokietować katolików; uważa za możliwą współpracę młodzieży komunistycznej i socjalistycznej z młodzieżą katolicką. Jak widać, Komintern nie cofa się przed żadną metodą, byle prowadzić swą niszczycielską robotę. Pamiętać jednak trzeba co po wiedział Ojciec Św. w encyklice "Divini Redemptoris": "Czujność, roztropność i unikanie kompromisów, oto co obowiązuje katolików wobec komunistów. Pomysły współpracy katolików z komunistami uważać należy za bezwzględnie szkodliwe".

Kraje, do których misjonarzom dostęp jest wzbroniony. Należą do nich Afganistan, Arabia, Butan, Grenlandia, Mongolia Zewnętrzna, Nepal, Tybet, Sikkim, malajskie ksiąstewka: Trengganu, Keda, Kelatan, Perlis i Djohor w południowej części półwyspu Malakka oraz Rosja bolszewicka. W innych krajach zamorskich, europejskie władze kolonialne, których nie wymieniamy, z tych czy innych względów, częstokroć wyznaniowych, nie pozwalają misjonarzom katolickim głosić nauki chrześcijańskiej.

275.000.000 czyli ósma część ludzkości jest na razie nieudostępniona dla pracy misjonarskiej.

Katolicy w U.S.A. Liczba katolików w Stanach Zjednoczonych przekroczyła już 20 milionów na 124 miliony mieszkańców. Diecezyj jest 123, księży i zakonników około 28 tysięcy, kościołów i kaplic około 18 tysięcy. Dzięki znakomitej organizacji pod nazwą "Catholik Welfare Board", katolicyzm w Stanach czyni szybkie i stałe postępy.